Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

УВАГА! НАДХОДЖЕННЯ СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ (У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ) З МЕТОЮ ЇЇ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОМАТИЧНО ОЗНАЧАЄ ЗГОДУ АВТОРА (АВТОРІВ) З УМОВАМИ Ліцензійного договору.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
В  НАУКОВИХ ЗАПИСКАХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» CЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»

 

1. До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Стаття має бути оформлена згідно з  «Вимогами до статей».

2. До редакції подається електронний варіант статті та заявки для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. При позитивному висновку до редакції надсилається копія квитанції та метадані до статті англійською мовою (250 слів) для розміщення в наукометричних базах. Всі матеріали надсилаються до редакції за допомогою  сайту.

3. Метадані - це розширена англомовна анотація англійською мовою не менше 250 слів. Структура метаданих повинна включати вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання розширених анотацій одержав поширення у закордонних журналах.

4. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку статті та здійснювати зовнішнє рецензування у відповідності до положення про рецензування. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття може бути повернена на доопрацювання. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату. Рахунок сплачується по безготівковому рахунку у будь-якому відділені банку.

5. Публікація статей здійснюється на платній основі. Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті, виходячи з розрахунку 50 грн за одну сторінку формату А4 (210х297 мм). Текст має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – по 2 см.  ОБСЯГ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ 9 СТОРІНОК.

6. Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення по e-mail).

7. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються тільки за наявності рецензії (рекомендації, направлення, відгуку) наукового керівника. Відомості про наукового керівника (рецензента) публікуються в журналі після тексту статті (П. І. Б., науковий ступінь, місце роботи, посада, місто).

8. Одноосібні статті від авторів, які є докторами економічних наук, публікуються безкоштовно, за умови, якщо обсяг статті не перевищує 10 сторінок, кожна додаткова сторінка коштує 50 грн. Цим авторам надається електронний примірник наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» - Друкований примірник «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» надсилається за умови оплати його вартості у розмірі 120 грн.

9. Статті, що відносяться до одного тематичного розділу журналу, як правило, публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.

10. Журнал із надрукованою статтею надсилається авторам поштою за зазначеною адресою у заявці або його можна отримати в редакції.

11. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.

12. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

13. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010р.

14. Уся додаткова переписка з редакцією здійснюється за адресою: olha.demianchuk@oa.edu.ua або esj@oa.edu.ua.