Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування та порядок проходження статей у наукових записках Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції наукових записок Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

5. У рецензії висвітлюються такі питання:
• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
• чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
• чи має зміст статті певну новизну;
• чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
• чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції (унікальність статті - не менше 75%).

7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного рецензування, стаття може бути повернута авторові на підставах недотримання вимог щодо рівня унікальності, про що буде повідомлено автора редакцією з прикріпленням звіту про рецензування.

8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

9. Випускаючий редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:
а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;
б) зовнішньому рецензентові.
До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.
Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

12. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

15. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний за випуск, упорядник. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

18. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

19. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

20. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

Головний редактор, к. е. н.                                                            Ю. В. Шулик

Заступник редактора, д. е .н., доцент                                           Л. В. Козак

Відповідальний редактор, к. е. н., доцент                                    О. І. Дем’янчукДодаток

ФОРМА ОЦІНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМ

Назва статті:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер:___________________________________

Питання рецензенту Так Ні Коментар
1 Чи є тема відповідною науковому профілю журналу?      
2 Чи є тема науково актуальною і практично корисною?      
3 Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?      
4 Чи містить вступ чітко поставлені цілі?      
5 Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?      
6 Чи методологічно правильно представлено результати дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.      
7 Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим та дають пропозиції для подальшіх досліджень?      
8 Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?      
9 Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю і мови?      
10 Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?      
 

Рекомендація рецензента

   

Рекомендовано до публікації
Рекомендовано на доопрацювання
Не рекомендовано до публікації