Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№20/2013

Аверкина М. Ф.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, здобувач кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

Стаття присвячена розкриттю змістового наповнення категорії “розвиток”. Визначено теоретичні засади розвитку міста та сформовано його критерії.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІСТА

Козак Л. В.,
кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Національного університету “Острозька академія"

У статті здійснено оцінку особливостей сільського господарства як галузі та визначено їх вплив на формування ефективних стратегій позиціювання аграрних підприємств. Узагальнено та виокремлено галузеві чин¬ники, які є найбільш значимі та релевантні при формуванні стратегічних пріоритетів аграрних підприємств, зокрема позиціювання.

ГАЛУЗЕВІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ОЦІНКИ

Кравчук Н. Я.,
кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету

Порушено проблему державного суверенітету, майбутнє якого cталo предметом широкого наукового дискурсу в епоху глобалізації. Доведено об’єктивну необхідність інституту держави в регулюванні економічних процесів. Розкрито діалектику економічних функцій держави, аргументовано її регулюючо-стабілізаційну роль в умовах глобальних фінансових дисбалансів. Обґрунтовано функціональне призначення та інституційну роль держави як базової конструкції нової глобальної архітектури в контексті "провалів глобалізації".

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДЕРЖАВА В КОНТЕКСТІ КОРЕКЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ

Левицька С. О.,
доктор економічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Солодкий В. О.,
кандидат економічних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статті розглядаються проблемні питання національного розвитку в контексті його економічної, екологічної та соціальної складових. Наведено підходи до реалізації стратегії “сталого розвитку” з урахуванням міжнародного досвіду та можливостей його запровадження в Україні.

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Терехов Є. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

У статті зазначено та проаналізовано позитивні та негативні наслідки впливу глобалізаційних процесів на економіку України, а також розглянуто шляхи вирішення проблем, пов’язаних з участю України в цих процесах.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА НЕЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Томілін О. О.,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, директор Полтавської філії Європейського університету

У статті проведений аналіз стану цукробурякової галузі, розкриті проблеми розвитку ринку цукру в Україні. Показані шляхи подолання кризових явищ у бурякоцукровій гапузі. Визначено систему управління якістю цукро-бурякового підкомплексу аграрної сфери економіки.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ

Топішко І.I.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету "Острозька академія ”

У статті обґрунтовується теза щодо кризи сучасного неолібералізму і політики Вашингтонського консенсусу, що на ньому ґрунтується. Можливість подолання теперішніх кризових явищ розглядається у контексті зміни наявної моделі соціально-економічного розвитку.

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КРИЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Топішко Н. П.,
старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету "Острозька академія"

Охарактеризовано наслідки глобалізації для суспільних взаємин, зокрема соціальної політики. Досліджуються особливості організації системи соціального захисту населення в розвинутих країнах і напрями її реформування після світової кризи 2008 року.

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КРАЇН ЄС: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Царенко М. О.,
Національний університет ДПС України

У статті розглянуто регіональні проблеми, чинники, які негативно впливають на ефективність організаційно-управлінських заходів, щодо здійснення в межах РІП. Доведено, що регіональні інвестиційні програми є інструментам підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю регіонів.

РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У РЕГІОНАХ

Чирак I. М.,
аспірант кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто особливості реалізації монетарної політики у країнах з різним рівнем соціапьно-економічного розвитку. Проаналізовано переваги і недоліки основних типів монетарних режимів і зроблено висновки щодо доцільності їх запровадження в країнах з ринками, що розвиваються.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ З РИНКАМИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Амбрик Л. П.,
аспірант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

У статті побудовано лінійну та нелінійну економіко-математичні моделі для з'ясування участі держави у системній підтримці економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію. Визначено пріоритетні напрямки бюджетного фінансування та сфери надання податкових пільг.

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІСКАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Василевська Г. В.,
кандидат економічних наук, викладач кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету,

Валігура В. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто теоретичні особливості, світовий досвід та прагматику використання муніципальних запозичень в Україні. Запропоновано механізм визначення фінансового ефекту від використання муніципальних запозичень та механізм оптимізації їх використання.

ОПТИМІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Волковець Т. В.,
аспірант кафедри управлінця Сумського державного університету

У статті визначено етапи еволюції форм платності природокористування, які застосовувалися в Україні в різні періоди її історичного розвитку. Проаналізовано передумови та наслідки запровадження екологічного податку.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Гурнак О. В.,
кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ "Донецький національний технічний університет",

Гросу Н. В.,
магістр кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ ‘‘Донецький національний технічний університет”

Податковий тягар є важливим макроекономічним індикатором, цільовим орієнтирам державної податкової політики. В статті визначено основні показники, що впливають на рівень диференціації податкового тягаря у країнах ОЕСР.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ТЯГАРЯ В КРАЇНАХ ОЕСР

Дем’янчук О. І.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія”

У статті розкрито методологічні підходи до визначення сутності фінансового потенціалу місцевих бюджетів. Вказано на домінування ресурсної концепції обґрунтування категорії "фінансовий потенціал”, за умови відсутності системного підходу. У статті подано власне визначення фінансового потенціалу місцевих бюджетів та обґрунтовано його складові.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

Денисенко С. А.,
здобувач кафедри обліку і аудиту Академії муніципального управління

Запропоновано методичній підхід до формування регіональної промислової політики через удосконалення інституціонального інструменту податкового планування виробничо-економічних систем відповідно до стратегічних орієнтирів промислового зростання просторових систем країни. Визначено етапи розробки механізму податкового планування зобов’язань суб’єктів господарювання, що передбачають проведення комплексних заходів у сфері економічного регулювання відтворювальних процесів у регіональній економічній системі.

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Коляда Т. А.,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри фінансів Національного університету ДПС України

Стаття присвячена аналізу стану фінансового забезпечення виконання державою соціальних функцій у посткризовій економіці як провідних країн світу, так і України. Особлива увага приділяється збалансуванню обсягу соціальних функцій держави з фінансовими можливостями бюджету та пошуку інструментів стимулювання приватних соціальних інвестицій.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Осипенко С. О.,
аспірант кафедри “Фінанси і кредит” Таврійського державного агротехнологічного університету

У статті проаналізовано механізм фінансового забезпечення бюджету розвитку місцевих бюджетів України. Запропоновано заходи щодо зміцнення фінансових основ бюджету розвитку місцевих органів самоврядування.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗШИРЕНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

Спасів Н. Я.,
кандидат економічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету,

Мартинюк В. Ф.,
кандидат економічних наук, доцент

У статті проведено аналіз формування та виконання соціальних видатків місцевих бюджетів, висвітлено тенденції виконання видаткової частини бюджету м. Тернополя у кризовий та посткризовий періоди.

ПРАГМАТИЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА СОЦІАЛЬНІ ЦІЛІ У КРИЗОВИЙ ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ

Філиппова С. В.,
доктор економічних наук, професор Одеського національного політехнічного університету

Масленніков Є. І.,
кандидат економічних наук, доцент, Одеського національного політехнічного університету

Іванова К. В.,
магістр Одеського національного політехнічного університету

У науковій статті досліджено історію формування мита на території України з часів Київської Русі до сьогодення. Розглянуто етапи розвитку митної справи в Україні, а також державне регулювання митної системи України. Особливу увагу приділено поетапності змін митної справи, викликаних змінами політичної, економічної та соціальної ситуацій в Україні в період формування її як незалежної самостійної держави.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Галецька Т. I.,
кандидат економічних наук, старший викладач Національного університету "Острозька академія”

Оцінено рівень технічної оснащеності вітчизняних сільськогосподарських підприємств. На базі соціологічного дослідження, проведеного автором, проаналізовано стан використання лізингу сільськогосподарськими підприємствами-лізингоодержувачами НАК “Украгролізинг" у Львівській області. Виявлено чинники, що стримують розвиток агролізингу, з’ясовано можливості розширення його використання.

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Георгієв В. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічного менеджменту Донецького державного університету управління

Запропоновано основні положення концепції сценарного підходу до управління економічним потенціалом підприємства.

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Гужавіна І. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

У статті розглянуті основні методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, розглянуті етапи визначення фінансового стану підприємства, виявлені недоліки аналізу та подальші шляхи їх усунення.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Жаворонкова Г. В,,
доктор економічних наук, професор кафедри економіки Національного авіаційного університету,

Килівник І.С.,
аспірантка Національного авіаційного університету

У статті викпадено результати досліджень у сфері управління нематеріальними активами та запропоновано організаційно-економічний механізм управління нематеріапьними активами підприємства з метою підвищення ефективності у використанні наявних нематеріальних активів підприємства.

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

Карлін М. І.,
доктор економічних наук, професор Волинського національного університету ім. Лесі Українки,

Іванчук Н. В.,
аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Обгрунтовано визначення категорії “соціальні податки”, доведена необхідність включення їх з часом до складу доходів державного бюджету України, досліджено адміністративно-управлінські видатки на утримання державних цільових фондів у 2007-2012 роках, запропоновано шляхи їх раціоналізації, показано доцільність створення на базі Пенсійного та інших соціальних фондів Єдиного соціального фонду України.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Клапків Ю. М.,
кандидат економічних наук, старший викпадач кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету,

Клапків Л. М.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто особливості фінансової державної підтримки аграрного бізнесу в Україні через субсидіювання страхування аграрних культур та ключові домінанти цієї підтримки у розвинених країнах.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Кривицька О. P.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету “Острозька академія"

У статті систематизовано підходи вітчизняних та зарубіжних учених щодо сутності категорії “фінансова стійкість”. З’ясовано взаємозв’язок категорій “фінансова стійкість”, “фінансова надійність", “платоспроможність"

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Крот Л. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінанси та кредит Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

У статті розглядається стан фінансування земствами кредитних установ у другій половині XIX — на початку ХХ століття. Особлива увага приділена підтримці товариств, що сприяли сільськогосподарському виробництву.

ФІНАНСУВАННЯ ЗЕМСТВАМИ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ (на матеріалах Полтавської губернії)

Кулик P. P.,
кандидат економічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету,

Кулик Ю. P.,
кандидат економічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету

У статті обґрунтовано необхідність дослідження поняття “фінансова безпека суб’єктів господарювання ", проаналізовано наявні підходи до його трактування. Запропоновано системний підхід при розгляді сутності фінансової безпеки суб’єктів господарювання.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мокрицька А. Б.,
викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто теоретичні основи організації фінансів охорони здоров'я. Визначено місце фінансів охорони здоров'я у фінансовій системі України. Окреслено проблеми організації фінансових відносин у сфері охорони здоров'я.

ФІНАНСИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мороз О. С.,
аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

У роботі розглянуто підходи до визначення інноваційного розвитку та запропоновано поглиблені визначення цього поняття. Досліджено сутність поняття “інноваційний розвиток”, визначено його особливості та запропоновано систему його складових елементів.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

Набок Є. В.,
аспірантка КрНУ імені Михайла Остроградсъкого

У статті досліджено еволюцію наукового розуміння поняття "основні засоби Визначено основні відмінності між такими категоріями, як "основний капітал”, "основні фонди” та "основні засоби ".

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"

Олієвська М. Г.,
кандидат економічних наук, докторант Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, м. Київ

У статті розглядаються особливості фінансування людського капіталу за рахунок різних джерел (держави, домогосподарств, підприємств). Обґрунтовано необхідність формування нової концепції управління розвитком людського капіталу.

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ З БОКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Проскуріна Н. М.,
доктор економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Запорізького національного університету,

Бровко Н. І.,
Запорізький націонапьний університет

У статті проаналізовано динаміку заборгованості по заробітній платі на підприємствах України. Розглянуто проблеми сучасного стану заборгованості з заробітної плати та запропоновано напрями її погашення.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИПЛАТ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ В УКРАЇНІ

Савченко О. С.,
студентка 5 курсу економічного факультету Кременчуцького націонапьного університету імені М. Остроградського,

Циган Р. М.,
старший викпадач кафедри “Облік, аналіз і аудит "Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського

У статті розкрито сутність збалансованої системи показників (ЗСП), розглянуто доцільність її використання на підприємствах, запропоновано варіант удосконалення самої системи та розроблено алгоритм досягнення стратегічних цілей підприємства за допомогою ЗСП.

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Чучук Ю. В.,
аспірант кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу

У статті проаналізовано залежність витрати енергоресурсів на компресорних станціях залежно від напрацювання, а також проаналізовано доцільність експлуатації певних типів агрегатів залежно від кон'юнктури цін на енергоносії.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІН ЦІН ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ВИБІР ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ (ГПА)

Береславська О. I.,
доктор економічних наук, доцент Національного університету ДПС України

У статті розглянуті питання механізмів регулювання міжнародних валют. Проаналізовано практику регулювання таких відомих резервних валют, як американського далара і євро.

МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТИ І ПРАКТИКА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

Болгар Т. М.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Проведений аналіз застосування банківськими підрозділами інструментів стягнення, спрямованих на скорочення проблемного портфеля. Висвітлені основні інструменти стягнення, що використовуються підрозділами Soft-колекшену, їх основні завдання та принципи роботи.

СТЯГНЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ БОРГІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА РАННІХ ЕТАПАХ ЗБОРУ

Великоіваненко Г. I.,
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський націонапьний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,

Лук'янова К. Ю.,
аспірантка кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

У статті проаналізовано особливості управління активами комерційного банку та розглянуто вплив ключових чинників на якість їх структури. Обґрунтовано необхідність застосування економіко-математичних моделей та інформаційних технологій для підвищення якості керування активами українських банківських установ. Наголошено на проблемах в управлінні активами та необхідності кардинапьної зміни поточної моделі управління активними операціями комерційного банку.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ

Довгань Ж. М.,
доктор економічних наук, доцент ТНЕУ, кафедра банківського менеджменту та обліку

У статті проаналізовано систему страхування депозитів в Україні на сучасному етапі. Проведено дослідження діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Обґрунтовано наявність низки недоліків системи страхування депозитів та розроблено пропозиції щодо їх усунення в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України.

СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Зінченко О. I.,
Донецький націонапьний університет

У статті проаналізовано основні елементи фінансового механізму соціального страхування. Запропоновано концепцію оптимізації фінансового механізму соціального страхування в Україні.

КОНЦЕПЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Кнейслер О. В.,
докторант кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету

У статті проведено структурний аналіз інституційного середовища ринку перестрахування в Україні. За допомогою регресійної моделі побудовані рівняння залежностей перестрахувальних премій від низки досліджуваних чинників, виявлені позитивні й негативні тенденції функціонування ринків вхідного і вихідного перестрахування.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Смоленюк Р, П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Хмельницького економічного університету

Проведено аналітичний огляд наукової літератури в контексті дослідження поняття “фінансовий механізм агропромислового виробництва". Виокремлено найбільш використовувані в літературі визначення поняття “фінансовий механізм”, здійснено його критичний аналіз. На основі теоретичних досліджень розвитку аграрного сектора економіки України запропоновано авторське визначення поняття “фінансовий механізм агропромислового виробництва ”.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Стецюк В. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій,

Толстенко О. Ю.,
кандидат економічних наук

Розглянуто історію виникнення, етапи розвитку та проблеми здійснення обов’язкового майнового страхування. Визначено сутність та pоль обов’язкової форми організації страхового захисту майна.

ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Супрун А. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ “КНУ" КЕІ

Петрішина Т. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ “КНУ” КЕІ

У статті розглянуто особливості методології дослідження кризових явищ у страховій сфері, враховуючи загальнонаукові підходи проведення наукових досліджень, визначено вплив законів діалектики в сфері функціонування ранку страхових послуг.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У СТРАХОВІЙ СФЕРІ

Чорна О. Є,,
кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу економічної теорії Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

У статті проведено аналіз та оцінка впливу рівня фінансової безпеки країни, на основі чинника загального державного боргу, на економічне зростання держави. Розраховано динамічні моделі залежності показників загального державного боргу та економічного зростання і дано обґрунтування їх використання залежно від рівня розвитку економіки. Також визначені тенденції розвитку економіки на основі фінансової безпеки тієї чи іншої держави.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Воронова М. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті розглядаються підходи щодо обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів як об’єктів стратегічного управління відповідно до критерію - "інновація" з метою виявлення ефективності від їх використання.

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Грицюк П, М.,
доктор економічних наук Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне,

Хомедюк В. О.,
старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Розглянута проблема узгодження законодавства України з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Кривець Ю. М.,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана "

У статті розглядаються наукові та практичні підходи до загальнотеоретичних принципів, функцій та призначення інформаційних систем бухгалтерського обліку.

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Левицька С, О.,
доктор економічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне,

Панчук I. П.,
викладач Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статі розглянуто значення фінансової діяльності в процесі здійснення підприємницької діяльності, розкрито роль фінансового планування, взаємодію фінансового і бухгалтерського відділів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Лиско Н. А.,
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто сутність поняття “суттєвості” в бухгалтерському обліку та звітності бюджетних установ і проведено детальний аналіз нормативно-правової документації та літературних джерел, що регулюють порядок визначення сутності суттєвості. Запропоновано напрямки практичного застосування терміт "суттєвість" у теорії обліку та аудиту. Подано осмислення взаємозв’язку між рівнем суттєвості, вибіркою та ризиком.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕРМІНА "СУТТЄВІСТЬ" У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ОБЛІКОВИЙ ТА АУДИТОРСЬКИЙ АСПЕКТ

Мельник Л. В.,
кандидат економічних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне,

Пашечко О. А.,
здобувач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статті розглядаються особливості обліково-аналітичного забезпечення розвитку енергетичного потенціалу з погляду його впливу на процес удосконалення управління енергетичними об’єктами.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Онищенко В. П.,
кандидат економічних наук, доцент Чернігівського державного технологічного університету

У сучасних умовах широкого поширення набуває спільна діяльність без створення юридичної особи. Розглянуто проблеми організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності учасників такої діяльності та шляхи їх вирішення.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ПИТАННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

Перевозова І. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Камінська І. Б.,
асистент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

У статті досліджено та проведено критичний аналіз нормативно-законодавчого регулювання питання розрахунків за виплатами працівникам. Визначено основні проблемні моменти та суперечності деяких положень нормативно-правових актів України і запропоновано шляхи їх вирішення.

ПРОБЛЕМАТИКА ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ

Позов А. X.,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті обґрунтовується необхідність теоретичної та практичної розробки положення (стандарту) управлінської звітності, його основних складових частин у взаємозв'язку таких позицій: розкриття змісту та принципів складання управлінської звітності, визначення складових структури, формату звітності та правил формування її показників, встановлення термінів представлення та порядку розповсюдження звітів.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Привалова Н. Є.,
аспірантка кафедри бухгалтерського обліку Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

У статті розглянуто методичні підходи щодо організації контролю спільної діяльності без створення юридичної особи. Запропонована методика та основні напрями організації спільного контролю цього виду діяльності.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Табенська Ю. В.,
Старший викладач кафедри фінансів Чернівецького торговельно-екопомічного інституту КНТЕУ

У статті досліджено ризики як елемент аудиту ефективності в системі функції державного внутрішнього контролю. На підтвердження теоретичних висновків проведено оцінку ризиків у контексті елемента аудиту ефективності управління та контролю конфіскованого майна.

ОЦІНКА РИЗИКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ КОНФІСКОВАНОГО МАЙНА

Шестерняк М. М.,
аспірантка кафедри аудиту, ревізії та контролінгу Тернопільського націонапьного економічного університету

Встановлено та узагальнено основні відмінності у порядку визнання витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках. Представлено кпасифікацію витрат відповідно до Податкового кодексу України з урахуванням специфіки їх відображення.

ДО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ У ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКАХ

Ядранський Д. М.,
доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, докторант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

У статті йдеться про доцільність запровадження нового напряму обліку — обліку персоналу. Відповідна проблема є особливо актуальною для макрорівня дослідження. Встановлено зв’язок між обліковою політикою на мікрорівні та на рівні держави. Визначено напрями діяльності, на які може впливати інформація, отримана внаслідок обліку персоналу. Визначено авторське бачення завдань, що стоять перед обліком персоналу на сучасному підприємстві.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ПЕРСОНАЛУ НА МІКРОРІВНІ

Григорків В. С.,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,

Вінничук І. С.,
асистент кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті запропоновано математичні моделі економіки у випадку функціонування легального ти тіньового секторів. Ці моделі дозволяють визначати динаміку заощаджень економічно активних груп населення та цін на тіньову і легальну продукцію.

НАЙПРОСТІШІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ У ВИПАДКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРА

Жук В. В.,
кандидат економічних наук, докторант Київського національного економічного університету, начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності, головний бухгалтер Міністерства культури України

Розглянуто особливості формування моделі кіновиробництва як єдиного економічного комплексу. Досліджується існуюча система та структурні зв’язки в ній, дається характеристика елементів та узагальнюється позитивний досвід їх дії.

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КІНОВИРОБНИЦТВА

Мороз М. М., Чмерук Г. Г.,
Університет банківської справи Національного банку України, м..Київ

Проаналізовано математичні методи, які використовуються при моделюванні управлінських процесів, виокремлено основні правила та етапи побудови концептуальної моделі, схематично подано етапи моделювання предметної області та їх взаємозв’язок між собою.

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

Солоха Д. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічного менеджменту Донецького державного університету управління

У роботі проведено порівняльний аналіз наявних методів оцінки рівня та ефективності використання інноваційного потенціалу промислово розвинутого регіону з урахуванням галузевої структури, запропоновано авторську модель такої оцінки.

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ

Хохлов В. Ю,,
кандидат технічних наук, менеджер з міжнародного маркетингу, Global Spirits

Стаття присвячена опціонним стратегіям хеджування. Проаналізовано недоліки дельта-нейтральної стратегії, яка широко використовується на практиці. Запропоновані моделі та виведені формули для більш стадних стратегій - дельта-гамма, дельт а-тета, дельта-вега. Усі ці стратегії значно покращують якість хеджування. Хоча теоретично дельта-вега стратегія є найбільш цікавою, на практиці різниця між дельта-вега та дельта-гама стратегіями є незначною, тому обидві можна рекомендувати до застосування.

ОПЦІОННІ СТРАТЕГІЇ ХЕДЖУВАННЯ