Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№19/2012

Бобох Н. М.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Запропоновано трактування поняття «механізм оподаткування нерухомого майна», розглянуто його основні структурні елементи та проаналізовано особливості їх функціонування в україні.

Механізм оподаткування нерухомого майна як складова податкового механізму держави

Дем'янчук О. І.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія",

Шевчук Н. А.,
студентка 4-го курсу Національного університету "Острозька академія",

У статті розглянуто стан міжбюджетних відносин в Україні, проаналізовано кількісний склад місцевих бюджетів та запропоновано шляхи підвищення їх самостійності. Також у статтіобгрунтовано необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи як передумови для здійснення бюджетної реформи.

Удосконлення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів

Десятнюк О. М.,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

Досліджено суб'єктивну компоненту у структурі ризиків оподаткування, визначено теоретико-методологічний інструментарій її вивчення та, на його основі, виокремлено принципи, які є специфічними причинами прояву суб'єктивного характеру податкових ризиків і формують податкову поведінку суб'єктів оподаткування.

Суб'єктивна компонента ризиковості розбудови податкової системи України

Гупаловська М. Б.,
викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

Розкрито сутність та особливості бюджетного контролю, проаналізовано сучасний стан бюджетного контролю в Україні, виявлено проблеми та недоліки у його здійсненні й окреслено перспективні шляхи удосконалення.

Бюджетний контроль: Реалії сьогодення та шляхи удосконалення

Іваницька М. П.,
аспірант Тернопільського національного економічного університету

Проведено аналз фінансового стану місцевих бюджетів і розкрито перспективи їх фіскальної децентралізації у контексті забезпечення фінансової безпеки України.

Стабілізація місцевих бюджетів у контексті забезпеченняфінансової безпеки держави

Каспрук А. Ю.,
асистент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

У статті розглянуто можливість залучення муніципальних позик як альтернативного джерела доходів місцевих бюджетів. Досліджено основні аспекти розвитку ринку муніципальних запозичень.

Муніципальні позики як складова доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів

Корень Н. В.,
кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Національної академії державного управління при Президентові України

Досліджено структуру бюджетних видатків як складової бюджетного регулювання. Визначено основні проблеми та обгрунтовано пропозиції щодо забезпечення ефективності капітальних видатків бюджету.

Модернізація механізму управління капітальними видатками як складової інновації моделі розвитку економіки

Крупей Н. С.,
аспірант кафери бухгалтерського обліку ЛКА

У статті розглядається сутність податків, їх різновиди та визначаються їх основні функції. Сконценровано увагу на виокремленні позитивних або негативних рис впливу податків на економіку залежно від їх функцій.

Економічна сутність податків та їх функції

Кулай А. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, податкової і бюджетної полтики Волинського національного університету імені Лесі Українки

В умовах демократизації суспільства обов'язковим в організації державного управління є забезпечення органів місцевого самоврядування необхідними фіннсовими ресурсами для виконання їх повноважень, що неможливо здійснити без децентралізації бюджетних коштів.

Децентралізація фінансових ресурсів територіальних громад в умовах проведення бюджетної реформи

Левицька С. О.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку Національного університету "Острозька академія",

Тимошенко І. О.,
начальник Головного управління економіки та інвестиційної політики Рівненської облдержадміністрації, здобувач Національного університету "Острозька академія"

Досліджено вплив першого етапу реформування податкової системи України на інноваційно-інвестиційний розвиток регіональної економіки на прикладі Рівненської області. Запропоновано подальші заходи щодо оптимізації оподаткування підприємств на засадах стимулювання їх господарської дялності.

Реформування податкової системи як складової регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку

Литвиненко Я. В.,
кандидат економічних наук, професор Національної академії сттистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри банківської справи

У статті розглядаються питання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в сучасних умовах розвитку економіки та її особливості. На пдставі проведеного дослідження аналізується система, що існує, її недоліки та визначаються основні напрями покращення.

Удосконалення системи оподаткуання доходів фізичних осіб в Україні

Рошило В. І.,
кандидат економічних наук, доцент Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ,

Ковалевич Д. А.,
кандидат економічних наук, доцент Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

У статті розглядаються проблемні питання міжбюджетних відносин та запропоновано шляхи посилення фінансової самодостатності місцевих бюджетів.

Система фінансового забезпечення місцевих органів влади

Серебрянський Д. М.,
заступник директора Науково-дослідного інституту фінансового права, кандидат економчних наук, старший науковий спвробітник,

Новицька Н. В.,
наукови співробітник відділу податкової політики та методології опоаткування НДЦ ПО НУДПСУ

У статті досліджуються світові тенденції у сфері енергетичних субсидій, розглядається вплив енергетичних субсидій на ціни енергетичних ресурсів, обсяг їх споживання та в кінцевому випадку на викиди забруднюючих рчовин в атмосерне повітря. Аналізується динамка та структура енергетичних сбсидій в Україні, пропонуються шляхи їх раціонлізації, що сприятиме фікальній консолідації.

Енергетичні субсидії: світові тенднції та українська практика

Сидорович О. Ю.,
кандидат економічних наук, доцент ТНЕУ

У статті досліджено різні методичні підходи зарубіжних і вітчизняних учених щодо оцінки ефективності діяльності функціональних підрозділів податкоих органів та адмністрування податків Визначено проблеми розрахунку показників ефективності. Обгрунтовано необхіднсть визначнні якісних і кількіснх ритерїв та міжнароних оцінок.

Методики розрахунку та умови підвищення показникв ефективності дльності податкових органів Укрїни

Синчак В. П.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права,

Крушинська А. В.,
науковий асистент кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права

Розглянуто наукові підходи до розкриття сутності податкового стимулювання. Запропоновано виокремити податкове стимулювання як рівнозначну функцію податків. Наведено авторське визначення податкового стимулювання

Ретроспектива наукових підходів до інтерпретації податкового стимулювання

Тимошенко М. В.,
кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії, докторант ДННУ АФУ

Проаналізовано окремі тнденції державного інституційного регулювання та бюджетно-податквого перерозподілу протягом 2000-2010 рр. Отримано результати, що можуть використовуватися при вирішенні окремих питань щодо інноваційного розвитку.

Динаміка бюджету та окремі аспекти модернізації економіки

Шулюк Б. С.,
викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економчного університету

Виявлено проблеми реалізації соціально-культурної політики України в умовах економічних трансфомацій. Обгрунтовано необхідність розробки і затвердження бюджетної стратегії суспільного розвитку з метою забезпечення сталого економічного зростання та соціальної справедливості. Окреслено пріоритети побудови нової моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства.

Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства

Алмашій Я. І.,
аспірант, викладач Ужгородського національного університету

Розглянуто особливості туристичної діяльності у регіональному контексті. Визначено та проведено аналіз складових елементів ефективності туристичної діяльності в Закарпатській області. Це дослідження розкриває поняття ефективності туристичної дяльності та доцільність розвитку ведення туристичної індустрії в регіоні.

Особливості туристичної діяльності у регіональному контексті

Антонюк О. І.,
кандидат економічних наук, завідувач кафедри фінансів ХКТЕІ

Мицак О. В.,
кандидат економчних наук, доцент кафедри фінансів ЛКА

Осадчук Ю М.,
магістр, викладач кафедри фінансів ХТКЕІ, аспірант ЛКА

У статті розглянуто систему інформаційного забезпечення як елемент фінансового менеджменту. Визначено, що система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві - це сукупність елементів, що здійснюють безперервний і цілеспрямований підбір відповідних інформативних показників, орієнтованих як на прийняття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінансовою діяльністю підприємства.

Система інформаціного забезпечення як елемент фінансового менеджменту

Артюшок В. С.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія

У статті викладені основні підходи до визначення критеріїв відповідності діяльності лісогосподарського підприємства стратегічній місії та цілям. Визначені показники та механізм оцінки ступеня досягнення стратегічних цілей.

Критерії відповідності діяльності лісогосподарських підприємств стратегічній цілі в умовах сталого розвитку

Артюшок К. А.,
кандидат економічних наук, декан економічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Демянчука», м. Рівне

У статті наведена характеристика природних умов та ресурсів українського полісся. Визначено основні еколого-економічні проблеми природокористування регіону. Обгрунтовано необхідність розробки методики комплексної еколого-економічної оцінки природних ресурсів Поліського краю.

Природні умови та основні еколого-економічні проблеми природокористування українського полісся

Бутов А. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва Тернопільського національного економічного університету

У статті здійснено оцінку наявної практики переведення окремих функцій та бізнес-процесів промислового підприємництва на аутсорсинг. Представлено інструменти формування механізму аутсорсингу в діяльності підприємства. Виявлено причини і чинники використання підприємством аутсорсингу, його можливості.

Передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств

Георгієв В. А.,
асистент кафедри економічної теорії Маріупольського державного університету

Проаналізовану проблему співвідношення обєкта та предмета в економічних дослідженнях на прикладі дослідження процесу управління економічним потенціалом підприємства. Запропоновано нові підходи до методології економічних досліджень з використанням поняття «феномен» замість «предмет». Запропоновано модель методології управління економічним потенціалом на базі феноменологічного підходу.

Об’єкт та предмет в економічних дослідженнях: проблеми методології

Глухова В. І.,
кандидат економічних наук, доцент Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського,

Чубка О. Ю.,
студентка Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського

У статті розглянуті сутність та значення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюван; проаналізовано структуру та динаміку витрат Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; визначено деякі шляхи підвищення ефективності використання коштів цього фонду.

Аналіз використання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Гончарова В. Г.,
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри обліку і аудиту Запорізького національного університету

У статті розглянуто сучасний стан інноваційної діяльності в Україні. Наведено основні перешкоди, які затримують процес стимулювання інноваційного регіонального розвитку. Удосконалено методичні підходи до вибору моделей стимулювання інноваційного розвитку підприємств регіонів, що визначають основні напрями інституційних змін та формування нових інституцій відповідно до виконуваних функцій у регіональній інноваційній системі.

Механізми стимулювання інноваційного регіонального розвитку

Давидов Г. М.,
доктор економічних наук, професор Кіровоградського національного технічного університету

Черновол О. М.,
кандидат економічних наук, професор Кіровоградського національного технічного університету

У статті визначено опорні обєкти обліку витрат на виробництво, методичні прийоми контролю за допомогою обліку та відповідальні відділи.

Визначення об’єктів та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах олійно-жирової промисловості

Жарікова О. О.,
старший викладач кафедри «Облік та аудит» Севастопольського національного технічного університету

У статті досліджуються питання проведення незалежного фінансового контролю на підприємствах судно-ремонтної галузі. Пропонується модель аудиту специфічних об’єктів підприємств – основних засобів з неостаточно встановленим терміном експлуатації.

Аудит основних засобів з неостаточно встановленим терміном експлуатації на підприємствах судноремонту

Ізмайлова Н. В.,
кандидат економічних наук, доцент Криворізького економічного інституту

У роботі на основі оцінки динаміки та структури операційних витрат гірничо-збагачувальних комбінатів за 2009-2010 роки, розгляду статей виробничого бюджету одного з підприємств, поділу витрат на постійні і змінні та на основні ранжування статей за ступенем важливості визначено коло фахівців, що відповідають за скорочення витрат підприємства в посткризових умовах функціонування підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Оптимізація виробничих витрат гірничо-видобувного підприємства в умовах подолання наслідків економічної кризи

Кармазіна Н. В.,
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

У статті розглядається процес інтеграційної взаємодії великих за розмірами та обсягами діяльності підприємств з малими, представлений у вигляді організаційно-економічної моделі. Досліджено форми інтеграційних процесів суб’єктів господарювання. Проаналізовано їх переваги і недоліки з погляду інтеграційного потенціалу діяльності підприємств сфери малого бізнесу.

Інтеграція потенціалу малих підприємств на рівні регіону

Коваль В. М.,
доцент кафедри банківської справи НАСОА

У статті розглядаються можливі шляхи вирішення проблеми «Ліквідність-дохідність» як ключової при регулюванні фінансової стійкості банків. За допомогою моделювання вирішення цього питання стає простішим. Управляти процесом ліквідності з одночасним дотриманням належного обсягу доходу необхідно не тільки під час кризового сценарію розвитку економіки, а й у щоденному режимі.

Ліквідність-дохідність комерційного банку: можливі шляхи вирішення проблеми

Костецький В. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільськго національного економічного університету

У статті розглянуто практичні проблеми впровадження фінансового контролінгу; обґрунтовано доцільність використання контролінгу як інструменту управління фінансами підприємства; запропоновано схему функціональної спрямованості фінансового контролінгу та підхід до його реалізації.

Фінансовий контролінг у системі управління фінансами підприємства

Костриченко В. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування

Розглядаються проблеми у сфері цінової політики сільськогосподарських товаровиробників. Розкривається сутність та запропонований алгоритм економічного обґрунтування цінового рішення суб’єктів аграрного рішення.

Економічне обґрунтування цінових рішень в агробізнесі

Кошелєва О. Г.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка підприємства» Донецького національного університету

Розглянуто сутність фінансово-кредитної складової інфраструктури підтримки малого та середнього підприємства в Україні та розглянуто організаційні передумови її функціонування в сучасних умовах.

Фінансово-кредитна складова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємства в Україні

Кузьмінська К. І.,
аспірант Львівської комерційної академії

У статті розглянуто погляди вчених щодо поняття «виробничий облік». Досліджено вплив організаційно-технологічних особливостей на створення системи виробничого обліку.

Виробничий облік у системі управління гірничо-збагачувального комбінату

Левицька І. О.,
фахівець по роботі зі споживачами ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»

Досліджуються основні складові витрат, що формують роздрібні тарифи для споживачів електроенергії. Обґрунтовується склад та послідовність аудиторських процедур внутрішнього операційного аудиту розрахунків по оплаті праці як базового елемента цінотворення на оптовому ринку електроенергії.

Внутрішній аудит ефективності ціноутворення на оптовому ринку електроенергії

Левицька С. О.,
доктор економічних наук, професор Національного університету «Острозька академія».

Андрєєва А. О.,
викладач кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

У статті досліджено сутність поняття «облікова інформація», визначено особливості економіки постіндустріального суспільства, якісні характеристики облікової інформації та її роль у постіндустріальній економіці.

Облікова інформація та її роль у постіндустріальній економіці

Левицький В. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

У статті проаналізовано основні критерії впливу держави через оподаткування на систему ціноутворення підприємства за кризових ситуацій в економіці та запропоновано систему збалансованого економічного забезпечення соціально-економічної стійкості підприємства за нестабільних умов зовнішнього середовища.

Вплив податків на систему ціноутворення підприємства та його соціально-економічну стійкість

Легенчук С. Ф.,
Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальних економічних дисциплін Житомирського державного технологічного університету

Проведено аналіз проблеми розгляду бухгалтерського обліку як спеціальної мови. Обґрунтовано напрями подальших наукових досліджень у цій сфері.

Лінгвістичний підхід у розвитку бухгалтерського обліку

Матвійчук Л. Ю.,
кандидат географічних наук, докторант Луцького національного технічного університету

У публікації проведено економічний аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів, розглянуто підходи вчених до їх класифікації, запропоновано систему заходів, що можуть сприяти розвитку туризму в межах досліджуваної території.

Аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів

Матюха М. М.,
кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету

Досліджено основні концептуальні підходи до формування управлінської звітності, висвітлено загальні та специфічні підходи до управлінської звітності, визначені вимоги до управлінської звітності.

Концепція формування управлінської звітності за умови використання інформаційних технологій

Миколишин М. М.,
аспірант Університету банківської справи Національного банку України

Досліджено польський досвід функціонування банків на ринку цінних паперів у ролі емітентів власних фінансових інструментів на основі узагальнення умов публічного розміщення цінних паперів польськими банками на фондовій біржі Варшави, обґрунтовано пропозиції для банківської системи України щодо оптимізації емісійної політики банків.

БАНКИ ЯК ЕМІТЕНТИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

Нападовська Л. В.,
доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ,

Матюха М. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ

У статті розглянуто концептуальні засади та визначено принципи і вимоги формування управлінської звітності.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Олійник Я. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана "

У статті досліджено регламент національної системи бухгалтерського обліку сектора малого бізнесу в Україні та здійснена спроба визначити напрями створення сприятливих умов для розвитку системи бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва.

ОЦІНКА СТАНУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Орлова В. О.,
кандидат економічних наук, професор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Розкрито методологічні засади концепції розвитку малого бізнесу в Україні. Розроблено пропозиції щодо удосконалення державної політики у сфері підприємництва.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Півняк Ю. В.,
кандидат економічних наук Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,

Почечун О. І.,
аспірантка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,

Суха М. С,
магістрант Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

У статті обґрунтована необхідність дослідження теоретико-методологічних аспектів застосування системного підходу у забезпеченні фінансової безпеки підприємства.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Позняковська Н. М.,
кандидат економічних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування

У статті досліджуються питання запровадження нової фінансової звітності суб'єктів бюджетної сфери України. Визначені окремі шляхи вдосконалення фінансової звітності з використанням рекомендацій Міжнародних стандартів фінансової звітності у державному секторі.

ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Позов А. X.,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті розглядаються принципи побудови системи обліково-аналітичного забезпечення внутрішньогосподарської (управлінської) звітності у взаємозв'язку двох позицій: визначення формату управлінської звітності та визначення порядку формування її показників.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ (УПРАВЛІНСЬКОЇ) ЗВІТНОСТІ

Пушкарь І. В.,
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри обліку і аудиту Запорізького національного університету

У статті обґрунтовано підходи до реалізації процесів реінжинірингу системи формування та нарощення конкурентних переваг підприємств регіонів, що пов'язано із інтенсифікацією потенціалів системно-універсального функціонування. Доведено, що домінантою у відновленні функцій підприємств є забезпечення алокаційної ефективності ресурсів і доходів, що уможливлює реалізацію оптимальної інноваційно-інвестиційної моделі регіонального розвитку.

РЕІНЖИНІРИНГ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ

Свірко С. В.,
доктор економічних наук, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана,

Осадча О. О.,
кандидат економічних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статті досліджено методологічні положення, методичні та організаційні підходи формування інформаційних потоків у діяльності вітчизняних суб'єктів. Обгрунтовано критерії ефективності інформаційного ресурсу в умовах постіндустріальної економіки.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слюсаренко К. В.,
кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ "Криворізький національний університет ",

Романюк І.,
ДВНЗ "Криворізький національний університет "

У статті досліджено сутність капіталу та джерел його формування, оцінено стан та визначено проблеми фінансування підприємств гірничо-металургійної галузі України.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГМК УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Стащук О. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Волинського національного університету імені Лесі Українки,

Андрійчук М. П.,
студентка 5-го курсу економічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки

Формування механізму адаптивних властивостей фінансової системи підприємства нині набуває особливої актуальності. Це зумовлено передусім необхідністю локалізації різноманітних зовнішніх і внутрішніх загроз, які чинять дестабілізуючий вплив на фінансову діяльність підприємства.

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Стащук О. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Волинського національного університету імені Лесі Українки,

Гриценюк А. В.,
студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки

У статті сформульовано узагальнене трактування капіталу підприємства як економічної категорії, визначено та охарактеризовано механізм оптимізації структури власного капіталу підприємств України, запропоновано шляхи удосконалення фінансування підприємств та мінімізації середньозваженої вартості власного капіталу акціонерного товариства.

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Твардовська Л. М.,
старший викладач кафедри "Фінанси та банківська справа ", ДНУЗТ,

Півняк Ю. В.,
кандидат економічних наук ДНУЗТ,

Чабаненко М. В.,
магістрант ДНУЗТ

У статті розкрито сутність економічної безпеки домашнього господарства і з'ясовано її місце в системі економічної і фінансової безпеки держави.

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ткаченко С. А.,
кандидат економічних наук, проректор з наукової роботи Миколаївського політехнічного інституту

Висвітлено сучасну практику бухгалтерського обліку на підприємствах, визначено слабкі місця і запропоновано підсилити увагу до облікового забезпечення як з боку розробників систем управління, так і з боку користувачів бухгалтерської інформації для підвищення ефективності функціонуючих на промислових компаніях систем управління.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Томілін О. О.,
директор, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Полтавської філії ПВНЗ "Європейський університет"

У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку цукрової галузі України. Визначено основні проблеми, запропоновано шляхи відродження цукрової промисловості.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Харчук Ю. Ю.,
викладач, здобувач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія"

У статті визначено сутність фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. А також розглянуто особливості обліку її базових складових.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Царенко О. В,,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Академії муніципального управління, м. Київ

У статті запропонована технологія управління реалізації механізму впровадження аутсорсингу, етапи виконання якої передбачають добір оптимального організаційного, фінансово-економічного інструментарію для забезпечення та ідентифікації параметрів якісної поведінки підприємства при здійсненні бізнес-процесів відповідно до визначених цільових орієнтирів розвитку.

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АУТСОРСИНГУ

Чумак О. В.,
кандидат економічних наук, доцент, декан факультету обліку та організації управління персоналом Харківського інституту фінансів УДУФМТ,

Савченко І. Г.,
кандидат з державного управління, керівник організаційного відділу з питань наукових досліджень та міжнародних зв'язків Харківського інституту фінансів УДУФМТ

У статті розглядається процедура створення підприємства в аспекті формування облікової політики через призму її взаємозв'язку з системою управління. Для цього систематизовано процедури створення підприємства за напрямами: формування інформації в обліковій системі, передача інформаційних потоків до власників і менеджерів, врахування запитів останніх під час окреслення облікової моделі.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ СТРУКТУРІ НОВОСТВОРЕНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шкуліпа Л. В.,
аспірант Національної академії статистики, обліку та аудиту

У статті розглянуто необхідність соціальної переорієнтації бухгалтерського обліку в бік працівника. Проведено порівняння соціально-трудових взаємин за радянських часів та сьогодні. Визначено, яке місце займав бухгалтерський облік і працівник при соціалізмі та при демократії.

ПРАЦІВНИК І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: СОЦІАЛІЗМ ЧИ ДЕМОКРАТІЯ?

Юрченко О. А.,
аспірант Національної академії статистики, обліку та аудиту

У науковій статті досліджено роль методу документування у системі бухгалтерського обліку інших витрат операційної діяльності; розглянуто перелік первинних документів необхідних для відображення інших витрат операційної діяльності, у розрізі бухгалтерських субрахунків; запропонувати власні розроблені первинні документи, які б слугували основою для накопичення витрат на дослідження і розробку нового фармацевтичного продукту.

РОЛЬ ДОКУМЕНТУВАННЯ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ ІНШИХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Аверкина М. Ф.,
кандидат економічних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування

У статті розкрито сутність стійкого розвитку міста, проаналізовано змістовне наповнення наявних теорій урбаністики. Визначено вплив стійкого розвитку міст на теорії урбаністики.

ВПЛИВ ТЕОРІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ НА ТЕОРІЇ УРБАНІСТИКИ

Давидюк Т. В.,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету

Розкрито проблему, зумовлену відсутністю теоретико-методологічних розробок у сфері бухгалтерського обліку витрат, у розрізі складових людського капіталу, що не дозволяє забезпечити злагоджений взаємозв'язок бухгалтерського обліку із системою управління людським капіталом.

ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Драч О. І.,
здобувач Хмельницького національного університету

У статті наголошено на актуальності проблеми оцінки стимулювання працівників. Обґрунтовано систему показників оцінки стану стимулювання персоналу підприємств.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Карлін М. І.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, податкової та бюджетної політики Волинського національного університету імені Лесі Українки

У статті запропоновано використати новий принцип фінансування соціальних видатків у країні з недостатнім рівнем демократії в умовах економічної кризи, який пропонується назвати антиоптимум Парето, а також закон пропорційного зниження доходів.

НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ ФІСКАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ПРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ В УКРАЇНІ

Мех Л. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту Чернігівського національного педагогічного університет мені Т. Г. Шевченка,

Шевченко О. С.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту Чернігівського національного педагогічного університет імені Т. Г. Шевченка

У статті розглянуто сучасний стан недержавних пенсійних фондів в Україні та з'ясовано їх вплив на економіку. Проаналізовано динаміку розвитку недержавних пенсійних фондів за основними показниками їх діяльності та надано рекомендації щодо подальшого стимулювання розвитку накопичувальної складової пенсійної системи.

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: ЇХ СТАН ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Топішко Н. П.,
старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету "Острозька академія "

Обґрунтовується необхідність поглиблення теорії соціального захисту населення на основі застосування категорії "відчуження " як глибинної ознаки соціально-економічних відносин у сучасному суспільстві. Ступінь відчуження розглядається як міра реалізації соціальної відповідальності суб 'єктів економічних відносин.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ ЗМЕНШЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ У СУСПІЛЬСТВІ

Алексеєнко Л. М.,
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів суб 'єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету,

Стецько М. В.,
кандидат економічних наук., доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету,

Радова Н. В.,
викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету

Досліджено теоретико-сутнісні засади розвитку інституційних інвесторів в умовах формування нового економічного порядку. Виявлено закономірності і протиріччя, що характеризують сучасний стан та особливості діяльності інституційних інвесторів в Україні та можливості фінансового маркетингу щодо розробки сучасних методик, які ґрунтуються на модельних конструкціях, проектуванні каналів розподілу, формуванні цінової політики її вивченні поводження інвесторів. Сформульовано рекомендації щодо перспектив розвитку діяльності інституційних інвесторів на ринку фінансових послуг в умовах сек 'юритизації та використання фінансової інженерії для мінімізації фінансових ризиків.

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФІНАНСОВОГО МАРКЕТИНГУ У ПРОЦЕС ВІДБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Андрос С. В.,
доцент, кандидат економічних наук. Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

Досліджено вплив чинників лібералізації на стабільність функціонування і конкурентне позиціонування вітчизняних банків. Виявлено розбіжності, пов язані з жорсткістю конкуренції, на основі дослідження інституційно-структурних перетворень фінансово-кредитних відносин в умовах лібералізації. Визначено основні напря¬ми розвитку національного фінансового ринку в умовах фінансової лібералізації.

ІНСТИТУЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

Бондаренко Л. А,,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Криворізькій національний університет"

У статті розглядається проблема ефективності управління проблемними активами банківської системи України за допомогою санаційної системи. Вивчається міжнародний досвід роботи санаційних банків та державних компаній управління проблемнішії активами. Досліджуються переваги та недоліки створення санаційного банку в Україні. ..

САНАЦІЙНИЙ БАНК ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ АКТИВІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Герасимчук В. Г.,
професор, доктор економічних наук Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут "

Досліджуються причини прояву інерційного сценарію інноваційного регресу в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід у фінансуванні програм інноваційного розвитку (США, ЄС, СНД). Наголошується на необхідності залучення прямих іноземних інвестицій у пріоритетні сфери економіки, а також для розширення міжнародного науково-технічного співробітництва.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Гордієнко В. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

Галузева структура промислового виробництва повинна наблизитися до пропорцій, які мають економічно розвинені країни та країни з перехідною економікою, що досягли економічного зростання в результаті реалізації активної кредитної політики банків.

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Грудзевич І Т.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту Волинського національного університету імені Лесі Українки,

Трачук І. А.,
студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки

У статті узагальнено теоретичні аспекти кредитної діяльності банків у фінансуванні корпорацій, проаналізовано тенденції розвитку банківського кредитування в Україні у 2009-2011 роках, визначено проблемні аспекти у кредитній діяльності банків України та шляхи їх вирішення.

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У ФІНАНСУВАННІ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ

Гудзь Т. П.,
доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі, кандидат економічних наук

У статті проаналізовані причини ревальвації та девальвації національної валюти на основі узагальнення вітчизняного та світового досвіду. Розглянуто механізм впливу коливань валютного курсу на діяльність експор¬ерів та імпортерів. Запропоновані шляхи попередження та мінімізації наслідків несприятливої зміни валютного курсу як на рівні держави, так і на рівні підприємств.

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЗМІНИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

Джусов А. А.,
кандидат экономических наук, доцент, докторант, профессор кафедри менеджмента и туризма Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара

Рассмотрены особенности современного рынка ценных бумаг. Особое внимание уделено процессам обьединений и слияний фондових бирж, которие ведут к образованию биржевых альянсов. Изучена динамика капитализации фондових бирж основних регионов мира за последние 11 лет.

ОСОБЕННОСТИ РЬІНКА ЦЕННЬІХ БУМАГ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Дмитриева Е. Н.,
аспирант кафедри банковского дела УО "Полесский государственный университет "

Определены ключевые понятия, формирующие теоретическую основу сущностных концепций конкуренции, область их применения и взаимосвязь, проявляющуюся в единстве обьекта исследования - конкуренции как механизма взаимодействия между рыночными субьектами.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЬІ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Засанська С. В.,
завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Рівненського інституту ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", кандидат економічних наук, доцент

У статті розглядаються питання функціонування електронного фінансового ринку та платіжних систем.

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Івасишина Н. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туризму Національного транспортного університету,

Малашенко Ю. А.,
старший викладач кафедри обліку та аудиту Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

У статті розглянуто основні чинники, що впливають на ризик виникнення ДТП, та здійснена їх класифікація, з метою застосування при побудові страхових тарифів по обов'язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІМОВІРНІСТЬ НАСТАННЯ ДТП ТА ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ТАРИФІКАЦІЇ

Клімчик В. В,,
викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто погляди на сутність зовнішньоторговельної безпеки, її складові, необхідність забезпечення, можливі загрози та наслідки від них.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Козак Г. О.,
аспірант кафедри банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто питання здійснення планування рівня податкового навантаження як методу контролю за ефективністю діяльності комерційного банку. Визначено основні підходи та виділено рівні ієрархії вимог до здійснення планування рівня податкового навантаження комерційними банками.

ПЛАНУВАННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Корнієнко О. В,,
старший викладач кафедри фінансів і кредиту Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

У статті розглянуто наявні трактування поняття "трансфертне ціноутворення " та запропоновано власне визначення цієї категорії; визначено особливості впровадження трансфертного ціноутворення в Україні; встановлено позитивні та негативні наслідки впровадження трансфертного ціноутворення у вітчизняних банках.

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Кривицька О. Р.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія",

Чичилінський М. В.,
студент 4 курсу економічного факультету Національного університету "Острозька академія "

У статті розглянуто теоретичне підґрунтя формування фактичного запасу платоспроможності страховиків в Україні та можливі резерви його збільшення.

РОЛЬ ФАКТИЧНОГО ЗАПАСУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Крищук Ю. В.,
аспірант Луцького національного технічного університету

У статті здійснено опис найбільш доцільних сучасних важелів інвестиційної сфери території з метою їх вдосконалення. З'ясовано сутність інвестиційного механізму з нарощення економічного потенціалу регіонів.

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПОНЕНТА СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

Кузьмак О. М.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту ПВНЗ "Європейський університет", м. Рівне

У статті досліджено організаційне та функціональне забезпечення банківського ризик-менеджменту у вітчизняній банківській системі та запропоновано шляхи його вдосконалення задля ефективного управління банківськими установами.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКАХ УКРАЇНИ

Мартин О. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри управління, правового забезпечення та дізнання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

У статті подано головні результати дослідження впровадження ринку землі в Україні, його проблеми. Обґрунтовано необхідність мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель в сучасних умовах в Україні. Наведено основні аргументи організації ринку землі на основі оренди. Наголошується на необхідності впровадження ринкового механізму господарювання в аграрному виробництві.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Новак С, М.,
кандидат технічних наук, доцент, декан факультету банківських технологій Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

У статті розглядаються причини і механізм синтезу процентних свопів; описана специфікація простого процентного свопу, яка характерна для міжбанківського ринку; розроблена математична модель ціноутворення фіксованої процентної ставки валютного свопу; дано практичні рекомендації для котирувань процентних свопів.

ПРОЦЕНТНІ СВОПИ: ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМ СИНТЕЗУ

Оксенюк К. І,
кандидат економічних наук, в.о. доцента Луцького національного технічного університету

Розглянуто теоретико-методологічні основи становлення та розвитку кластерів. Проаналізовано світовий досвід їх формування та ефективного функціонування. Визначено переваги об'єднання підприємству кластери.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР

Потишняк О. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри "Менеджмент" Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Визначено понятійний апарат інноваційного розвитку та сформульовані теоретичні основи розробки стратегії інноваційного розвитку морських торговельних портів. Визначені пріоритетні цілі інноваційного розвитку морських портів України. Виділено особливості розробки стратегії інноваційного розвитку морських торго¬вельних портів.

ЩОДО ІННОВАЦІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ

Савич В. І.,
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та обліку Приватного вищого навчального закладу "Галицька академія ",

Левандівський О. Т.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Розглянуто особливості функціонування фінансових інституцій в системі іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Обґрунтовано формування організаційних передумов іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників.

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ В СИСТЕМІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Смоленюк Р. П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Хмельницького економічного університету

Охарактеризовано дійсний стан інвестиційного забезпечення агропромислового виробництва в Україні. Визначено потребу в залученні прямих інвестицій в аграрний сектор економіки, обгрунтовано наявні перешкоди для залучення іноземних інвестицій та визначено напрями інвестиційної політики держави.

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Стецюк В. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій,

Толстенко О. Ю.,
кандидат економічних наук

Розглянуто особливості становлення та розвитку обов'язкового страхування в Україні, визначені основні умови його здійснення та роль в забезпеченні страховим захистом певних категорій громадян.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Чкан І. О.,
кандидат економічних наук, старший викладач Таврійського державного агротехнологічного університету

Розглянута актуальна проблема розвитку добровільного медичного страхування в Україні. Охарактеризовано сучасний стан добровільного медичного страхування та запропоновано шляхи подальшого його розвитку.

РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Шаварина М. П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

У статті розглядаються проблеми державного пенсійного страхування в умовах його реформування при наявності значного дефіциту фінансових ресурсів.

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Шендригоренко М. Т.,
кандидат економічних наук, доцент Криворізького економічного інституту,

Кондратенко О. О.,
магітрант спеціальності 8. 509(13) Криворізького економічного інституту

У статті розглянуто проблемні питання, пов'язані з обліком основних засобів. Порівняно бухгалтерський і податковий облік основних засобів після введення в дію Податкового кодексу України. Сформульовано пропозиції з удосконалення обліку операцій з основними засобами.

ПРОБЛЕНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ДІЇ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Шимко О. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

Проаналізовано тенденції, проблемні аспекти формування та функціонування ринку венчурного капіталу. Визначені основні напрями і перспективи подальшого розвитку ринку венчурного капіталу в Україні.

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гурнак О. В.,
кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ "Донецький національний технічний університет "

Досліджуються особливості і подальший розвиток моделі ухилення від сплати податків Аллінгама-Сандмо. На основі узагальнення наявних підходів запропоновано модель податкової поведінки, яка одночасно ураховує параметри податкової системи, податкового контролю, а також транзакційні витрати і податкову мораль платника податків.

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Дзюбановська Н. В.,
аспірант кафедри економіко-математичних методів Тернопільського національного економічного університету

Проаналізовано динаміку надання кредитів. Побудовано прогнозні економетричні моделі процесів надання кредитів і заборгованості за ними. Досліджено ефективність процесу кредитування та знайдено імовірність повернення кредитів. Аналітично розраховано оптимальний рівень дохідності комерційного банку. Розглянуто поняття кредитоспроможності позичальника.

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ ТА ДОХІДНОСТІ БАНКУ

Заболоцький Т. М.,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії Львівського інституту банківської трави Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

У роботі розглянуто властивості оцінки ризику портфеля цінних паперів з найменшим рівнем VаR. На прикладі акцій українських підприємств показано, що графік умовної густини оцінки VаR є несиметричним щодо математичного сподівання та наявними є важкі хвости. Крім цього, двосторонній інтервал довіри для умовної оцінки VаR є відносно вузьким, в порівнянні з безумовним.

ПЛАНУВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПОРТФЕЛЬНОМУ ІНВЕСТУВАННІ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ

Кармелюк Г. І.,
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економіко-математичних методів Тернопільського національного економічного університету

На основі статистичних даних за 2001-2010рр. побудовано низку економіко-математичних моделей залежності обсягу продукції сільського господарства в цілому та за категоріями господарств від обсягів вкладених у них інвестицій та визначено їх ефективність. Обґрунтована економетрична модель розподіленого лагу з запізненням у чотири-шість років.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Кононенко А., Ф.,
кандидат економічних наук, доцент ДонНУЕТ імені Михайла Тугана-Барановського,

Тодосейчук Г. С.,
ДонНУЕТ імені Михайла Тугана-Барановського

У статі викладено результати дослідження щодо адекватності методики В. С. Кромонова до визначення її впливу на фінансовий результат банківських установ з урахування коефіцієнта значущості інформації, що надається банками; побудовано відповідну математичну модель, яка дозволяє здійснювати управління фінансовим результатам банківської установи.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ КОНСОЛІДОВАНИХ БАНКІВ НА ПІДСТАВІ АДАПТОВАНОЇ МОДЕЛІ В. С. КРОМОНОВА

Новоселецький О. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку Національного університету "Острозька академія",

Лопацька І. В.,
студентка Національного університету "Острозька академія "

Здійснено короткострокове прогнозування індексу споживчих цін на товари та послуги як показника інфляції в Україні на основі п'ятишарового персептрону нейронечіткої мережі ANFIS.

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ НЕЙРОНЕЧІТКИХ МЕРЕЖ

Піскунова О. В.,
кандидат технічних наук, доцент ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

У статті представлено математичну модель оцінювання загального обсягу податків і зборів та податкового навантаження на мале підприємство за умови його часткового ухиляння від сплати податків. Модель дозволяє досліджувати вплив тіньової діяльності підприємства на зниження його агрегованої ставки оподат¬кування за різних схем оподаткування. Аналізуються зміни податкового навантаження малих підприємств внаслідок податкової реформи в Україні.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА ТА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Петрушевський Ю. Л.,
кандидат економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

У статті проведена порівняльна оцінка та визначені головні відмінності понять "фінансове шанування" і "фінансове прогнозування", проаналізовані основні методи, що використовуються вітчизняними і зарубіжними підприємствами в фінансовому плануванні та прогнозуванні. На основі аналізу фінансових відносин у сфері ЖКГ зроблено висновок щодо неефективності застосовуваних сьогодні методів планування і управління. Зроблені пропозиції щодо розробки і реалізації стратегічних планів розвитку підприємств галузі.

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЖКГ

Хайлук С. О.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

У статті обґрунтовано доцільність застосування розробленої двокрокової моделі оцінки ефективності банків на основі методу аналізу середовища функціонування з урахуванням нечітких параметрів.

ДВОКРОКОВА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З УРАХУВАННЯМ НЕЧІТКИХ ПАРАМЕТРІВ

Язлюк Б. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва Тернопільського національного економічного університету

Розглянуто основну сутність та технології формування і використання інвестицій при формуванні інноваційних проектів. Визначено принципи реалізації в умовах невизначеності майбутньої економічної ситуації.

ОСНОВНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МАЙБУТНЬОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ