Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№32/2017

ЗБІРНИК №32/2017

Економіка та управління національним господарством

  1. Босенко А. В.. - C. 4-9.
  2. Кривицька О. Р., Вєтрова О. І.. - C. 10-13.
  3. Нікитенко Д. В.. - C. 14-18.
  4. Пунько Б. М.. - C. 19-29.

 

Економіка та управління галузями та підприємствами

  1. Бровді І. І.. - C. 31-34.
  2. Добродій К. О.. - C. 35-38.
  3. Карпович М. О.. - C. 39-44.
  4. Кнейслер О. В., Налукова Н. І.. - C. 45-50.
  5. Кондратенко Н. О.. - C. 51-54.
  6. Левицька С. О., Полюхович М. Д.. - C. 55-58.
  7. Мамонтова Н. А., Менделюк О. В.. - C. 59-62.
  8. Мельник О. М.. - C. 63-66.
  9. Опанасюк В. В.. - C. 67-71.
  10. Семенюк Т. В.. - C. 72-76.
  11. Танчин А. І.. - C. 77-80.

 

Економіка праці та регіональна економіка

  1. Вороніна О. О. . - C. 82-87.
  2. Каркіч І. О. . - C. 88-91.
  3. Мартинова Л. Б.. - C. 92-98.
  4. Оболенцева Л. В.. - C. 99-103.
  5. Токарський Т. Б.. - C. 104-110.

 

Фінанси, грошовий обіг та кредит

    1. Баранник Л.Б.. - C. 112-119.
    2. Борейко В. І.. - C. 120-123.
    3. Дем’янчук О. І., Іванова А. А.. - C. 124-128.
    4. Іванчук Н. В.. - C. 129-134.
    5. Карлін М. І., Щегельська М. В. - C. 135-139.
    6. Квасницька Р. С.. - C. 140-144.
    7. Дем’янчук О. І., Кобетяк В. М.. - C. 145-149.
    8. Кобетяк Т. Р. . - C. 150-153.
    9. Кондроі К. О. . - C. 154-158.
    10. Корень Н. В.. - C. 159-164.
    11. Лапко О. О. . - C. 165-170.
    12. Пасічник Ю. В.. - C. 171-174.
    13. Примостка Л. О.. - C. 175-180.
    14. Прокопчук К. С. . - C. 181-185.
    15. Шевчук А.М.. - C. 186-192.

 

 

Облік, аналіз та аудит

     1. Даниляк І. М.. - C. 194-199.
     2. Левицька С. О.. - C. 200-206.
     3. Парасій-Вергуненко І. М.. - C. 207-212.
     4. Плахтій Т. Ф. . - C. 213-217.
     5. Левицька С. О., Сич Д. М.. - C. 218-221.

Босенко А.В.
магістрант, Київський національний університет культури і мистецтв

У статті визначено, що ефективність діяльності підприємств малого та середнього бізнесу переважно залежить від економічного середовища їх функціонування. Встановлено, що нестабільність зовнішнього середовища та необхідність адаптації до його умов для досягнення власних цілей вимагає від підприємств малого та середнього бізнесу застосування ефективної стратегії розвитку. Зроблено висновок про необхідність формування стратегічних альтернатив розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні.

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Кривицька О. Р.
кандидат економічних наук, доцент, Національний університет "Острозька академія"

Вєтрова О. І.
магістрантка Національного університету "Острозька академія"

У статті проаналізовано динаміку та структуру прямих іноземних інвестицій в Україну з боку транснаціональних компаній. Охарактеризовано галузі національного господарства України, у які найбільше залучають іноземні інвестиції. Досліджено розподіл залучених прямих іноземних інвестицій за основними регіонами-реципієнтами інвестицій України. Обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвестицій у сучасних умовах, досліджено головні проблеми надходження іноземних інвестицій

ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Нікитенко Д. В.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування

Стаття присвячена дослідженню природи поняття «інвестиційна політика» та етапам його трансформації. Автор зазначає, що в науково-дослідному напрямі визначення поняття «інвестиційна політика» чіткої єдності щодо розуміння поняття інвестиційної політики немає. У статті висловлено думку, що до причин відсутності такої єдності можуть належати гетерогенність підходів до визначення економічної сутності інвестиційної політики та вплив зовнішніх чинників. Запропоновано авторське визначення поняття «інвестиційна політика» з огляду на сучасні тенденції та виклики

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВНІ ОЗНАКИ ПОНЯТТЯ ''ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА''

Пунько Б. М.
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Львів, Україна

У статті сформульовано наукові погляди вирішення проблеми управління ризиковим інвестуванням капіталу як засобом інтенсифікації інноваційної галузево-орієнтованої інвестиційної діяльності країни. Показано світовий рейтинг галузей за інтенсивністю інвестування в НДДКР. Ідентифіковано особливості інвестування за фазами та етапами, наведено порівняння ознак та особливостей регулювання процесів інвестування в розвинутих країнах світу та Україні. Приведено та проаналізовано дані про прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України (2010–2015 рр.), про доходи населення України (2010–2014 рр.) та презентабельні розрахункові показники: курс долара, доходи в млн $ США, співвідношення доходів до інвестицій.

РИЗИКОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ КАПІТАЛУ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ГАЛУЗЕВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇНИ

Бровді І.І.
магістрант Національного університету «Острозька академія»

У статті розглянуто напрями раціоналізації операційних витрат підприємства, впровадження яких позитивно вплине на фінансові результати від операційної діяльності підприємства. Запропоновано використання методів організації витрат виробництва, збільшення витрат на мотивацію персоналу до продуктивнішої праці та впровадження енергозберігаючих технологій

НАПРЯМКИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Добродій К.О.
магістрантка Національного університету «Острозька академія»

У статті визначено сутність необоротних активів підприємства, наведено основні джерела їх формування. На прикладі одного з найбільших підприємств України здійснено аналіз джерел формування необоротних активів. Також виконано оцінку показників забезпеченості, стану та руху основних засобів, визначено тип їх відтворення, як основної складової необоротних активів, що забезпечує процес господарської діяльності підприємства.

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Карпович М.О.
магістрант Національного університету «Острозька академія»

У статті розглянуто та проаналізовано ключові аспекти використання інноваційних моделей залучення аутсорсингу та фрілансингу на підприємствах малого бізнесу. Виявлено перспективи, переваги, недоліки та ризики іноваційних методів організації процесу виробництва задля забезпечення конкурентних переваг для підприємства. Досліджено покроковий механізм залучення сторонніх підприємств на засадах аутсорсингу, виокремленно елементи витрат механізму.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ ТА ФРІЛАНСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Кнейслер О. В.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування Тернопільського національного економічного університету

Налукова Н. І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто основні науково-методичні підходи до оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Апробовано методику оцінки фінансової стійкості, що базується на розрахунку абсолютних та відносних показників і визначенні її типу на прикладі реального підприємства. Окреслено напрями фінансового розвитку досліджуваного підприємства в контексті підвищення його фінансової стійкості.

ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кондратенко Н. О.
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

У роботі узагальнено сутність та зміст антикризового фінансового управління організацією. Визначено особливості та специфіку антикризового фінансового управління. Розглянуто систему антикризового фінансового управління організацією. Визначено складові стратегії і тактики антикризового фінансового управління організацією. Обґрунтовано, що в основі формування системи антикризового фінансового управління організацією повинні лежати не лише заходи щодо подолання та виходу з кризи, але й заходи, метою яких є попередження виникнення кризових ситуацій в організації.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Левицька С. О.
доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Полюхович М. Д.
аспірант кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

У статті розглянуто особливості процесу фінансування інноваційної діяльності. Розкрито правовий аспект формування джерел фінансування інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва. Відображено структуру джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні, наголошено на ролі альтернативних джерел фінансування інновацій у сучасних умовах функціонування економіки

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Мамонтова Н. А.
професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія»

Менделюк О. В.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті розглянуто склад і структуру внутрішніх джерел фінансування за трьома напрямами формування фінансових ресурсів; надано детальну характеристику кожного джерела окремо; визначено фактори, що обумовлюють вибір ефективного механізму самофінансування підприємства за кризових умов.

ДЖЕРЕЛА САМОФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ЇХ СКЛАД ТА СТРУКТУРА ЗА КРИЗОВИХ УМОВ

Мельник О. М.
магістрантка Національного університету «Острозька академія»

У статті визначено поняття «тіньова економіка». Описано умови функціонування підприємства «в тіні», методи приховування доходу, шляхом мінімізація платежів із податку на прибуток підприємств та єдиного соціального внеску. Розглянуто способи зменшення офіційної суми доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Описано приклад реального застосування схеми тінізації доходу підприємства через нарощення дебіторської заборгованості.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК СПОСІБ ТІНІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Опанасюк В.В.
доцент, МАУП

Стаття присвячена дослідженню місця України в міждержавній кооперації і спеціалізації з точки зору Індустрії 4.0. У статті висвітлено основні напрями міжнародної кооперації України, досліджений процес входження України у світове господарство у форматі реалізації Індустрії 4.0. Висвітлено перспективи спеціалізації України внапрямі аутсорсингу ІТ-послуг. Встановлено та обґрунтовано передумови розвитку Україні на ринку аутсорсингових послуг у сфері ІТ-послуг у форматі розквіту Індустрії 4.0.

ІНДУСТРІЯ 4.0: МІСЦЕ УКРАЇНИ В МІЖДЕРЖАВНІЙ КООПЕРАЦІЇ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Семенюк Т. В.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття майна підприємства та викладено принципи його формування. Досліджено фінансові аспекти формування та використання майна суб’єкта господарювання на прикладі функціонуючого підприємства харчової промисловості України. На основі оцінки структури активів, ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності виявлено недоліки у формуванні та використанні майна вказаного підприємства

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

Танчин А. І.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті проаналізовано особливості використання основних засобів на підприємстві. Здійснено аналіз показників ефективності використання основних засобів на прикладі одного із вітчизняних підприємств. На основі проаналізованої тенденції зміни показників стану та ефективності використання основних засобів запропоновано основні напрями їх підвищення, що дає можливість поліпшити якість управлінських рішень не тільки щодо підвищення ефективності використання основних засобів, але господарської діяльності підприємства загалом

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ

Вороніна О. О.
асистент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

У роботі проведено аналіз рівня соціального захисту та забезпечення охорони здоров’я в регіонах України. Проведено ранжирування показників соціального захисту та забезпечення охорони здоров’я в регіонах України та обчислені середні значення досліджуваних показників протягом 2010–2015 рр. Проведений аналіз довів нерівномірність між регіонами України у сфері соціального захисту та забезпечення охорони здоров’я населення.

АНАЛІЗ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Каркіч І. О.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджено теоретичну сутність питання інвестиційної привабливості регіонів, а також проводиться аналіз економічного стану регіонів України за допомогою таких показників як валовий регіональний продукт, експорт та імпорту регіону, надходження капітальних та прямих іноземних інвестицій у регіони. На основі вищевказаних показників зроблено висновки про те, які області України є найбільш інвестиційно привабливими

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Мартинова Л. Б.
кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

У статті розглянуті проблеми соціальної політики в контексті соціально-економічних перешкод розвитку людського потенціалу. Визначено роль державних соціальних стандартів і гарантій у формуванні розміру соціальних трансфертів. Встановлено проблеми та суперечності визначення прожиткового мінімуму в Україні. Розглянуто перешкоди формуванню ефективної системи соціальних послуг. Здійснено порівняльну оцінку ресурсного забезпечення формування відрахувань на соціальний захист населення в країнах ЄС та Україні. Визначено проблеми забезпечення якості життя літніх людей та необхідність встановлення соціальних цілей і завдань в усіх сферах державного регулювання економіки.

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Оболенцева Л. В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

У роботі опрацьовано питання формування сучасної парадигми конкурентоспроможності промисловості регіонів України. Узагальнено різні періоди та теорії щодо наукових пізнань категорії «конкурентоспроможність». Виокремлено фактори регіональної конкурентоспроможності промисловості. Доведено, що сучасна парадигма регіональної конкурентоспроможності промисловості базується на формуванні та розвитку потенціалу регіонів України, який сприятиме трансформації гострих міжрегіональних конкурентних відносин у взаємовигідне співробітництво на принципах поєднання стратегії конкуренції та співробітництва, на користь національних інтересів

СУЧАСНА ПАРАДИГМА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Токарський Т. Б.
кандидат економічних наук, радник першого класу (м. Варшава, РП)

Аналіз соціальної політики в Україні спричиняє потребу зупинення дослідницької уваги на особливо актуальній проблемі – становище молоді в період глобальних соціально-економічних перетворень. У кризовому становищі держави. Увага до цієї вікової групи зумовлена тим, що перспективний потенціал України покликана творити саме молодь. У зв’язку з цим звернено увагу на реалізацію конституційного права молоді на освіту та недоопрацювання уряду щодо механізмів надання пільгових цільових кредитів для найменш соціально захищених категорій молоді, їхнього працевлаштування.

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ СОЦІАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Баранник Л.Б.
профессор, Университет таможенного дела и финансов

Статья посвящена вопросам бюджетной безопасности, как фактору социального развития и главному условию на пути достижения социальной стабильности. Представлены международные рейтинги, свидетельствующие о кризисных трендах в трансформационном движении страны. Показано, что для бюджетной безопасности необходимо сократить в стране бедность путем изменения налоговой системы, пенсионной реформы, перехода на страховые принципы работы медицинской сферы, предоставления большей самостоятельности органам местного самоуправления в формировании местных бюджетов и проведении социальной политики и др.

БЮДЖЕТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Борейко В. І.
доктор економічних наук, доцент, проректор із наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

У статті розкрито, що монетарна політика відіграє ключову роль у забезпеченні динамічного розвитку національної економіки. Показано, що дії Національного банку України впродовж останнього десятиліття, які носять нестабільний характер, є однією з причин глибини фінансово-економічної кризи в Україні. Обґрунтовано, що для забезпечення стабільного розвитку національної економіки та не допущення неконтрольованого зростання інфляції, НБУ необхідно, шляхом зниження облікової ставки та виважену монетарну політику, зробити кредитні ресурси доступними для вітчизняних товаровиробників та населення.

НАСЛІДКИ НЕСТАБІЛЬНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Дем’янчук О. І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

Іванова А. А.
студентка 5-го курсу економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

У статті досліджено ефективність фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України. Автором розкрито основні законодавчі новації у сфері фіскальної децентралізації і визначено головні аспекти реформування бюджетного та податкового законодавства. У статті відображено те, як реформа місцевих бюджетів вплинула на абсолютні показники фіскальної децентралізації. Результатом дослідження є пропозиція щодо вдосконалення процесу фіскальної децентралізації на місцевому рівні через прийняття нових нормативно-законодавчих актів задля підвищення ефективності вищезазначеного процесу

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Іванчук Н. В.
кандидат економічних наук, старший викладач, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджено основні риси оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу. Проаналізовано справляння податку на доходи фізичних осіб та обов’язкових соціальних внесків, які за міжнародною фінансовою статистикою включаються до складу податкових систем. Здійснено оцінку питомої ваги податків на середнього працівника у витратах на працю високорозвинених країн світу та у вітчизняній економіці. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні, зокрема запропоновано поглибити прогресивність при справлянні податку на доходи фізичних осіб із фонду оплати праці, підвищити розмір податкової соціальної пільги, скасувати граничну межу нарахування єдиного соціального внеску в Україні

ОПОДАТКУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Карлін М. І.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Щегельська М. В
аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті подано визначення такої важливої складової екологічної економіки як кліматичні фінанси. Окреслено соціально-економічні проблеми використання кліматичних фінансів у сучасних умовах розвитку. Запропоновано шляхи вирішення проблеми потепління у світі та в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. Авторами досліджено особливості виведення фінансів загалом та кліматичних фінансів зокрема в офшори

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Квасницька Р. С.
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет

У статті досліджено функціональні особливості такого монетарного режиму як інфляційне таргетування. Проаналізовано його різновиди, переваги використання за різних економічних умов, основні принципи на яких базується технологія його проведення. Обґрунтовано засади дієвості функціонування режиму інфляційного таргетування та вибору найбільш ефективного його виду саме для вітчизняної економіки. Зроблено висновок, що за умови застосування відповідних напрямів удосконалення інструментарію інфляційного таргетування в Україні цей режим грошово-кредитної політики держави буде ефективним важелем у механізмі розвитку економіки загалом.

РЕЖИМ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Дем’янчук О. І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

Кобетяк В. М.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті здійснено аналіз реформ бюджетної та податкової сфери, проведених у процесі децентралізації фінансових ресурсів України та здійснено оцінку їх впливу на механізм формування доходів місцевих бюджетів. Виявлено проблеми здійснення фінансової децентралізації в умовах загальної економічної кризи в Україні. Розглянуто можливі шляхи підвищення ефективності реалізованих змін і запропоновано альтернативні напрями збільшення дохідності бюджетів місцевого рівня.

ЗМІНИ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Кобетяк Т. Р.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

Зростання обсягу зобов’язань, у поєднанні із браком соціально-економічного росту всередині країни, має значний вплив на фінансову безпеку держави. Збільшення обсягу державного та гарантованого державою боргу України протягом останніх років не призвело до стимулювання вітчизняної економіки, та не було чинником покращення соціального становища в України. Як результат, за відсутності певних дій, це зможе призвести до погіршення ситуації всередині країни

НЕЕФЕКТИВНА БОРГОВА ПОЛІТИКА КРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ПОГІРШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Кондроі К. О.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті розкрито теоретичну сутність лізингу. Проведено ґрунтовний аналіз основних тенденцій розвитку ринку лізингових послуг в Україні протягом 2014–2016 рр. Так, зокрема, проаналізовано кількісні та якісні показники лізингового ринку, а саме: кількість лізингодавців на ринку України, динаміку кількості та вартості договорів фінансового лізингу як загалом, так і окремо за галузями, порівняно структуру джерел фінансування лізингових операцій за останні роки. На основі здійсненого дослідження виділено основні необхідні кроки, які допоможуть інтенсифікувати розвиток фінансового лізингу в Україні

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Корень Н. В.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору бюджетної децентралізації, Національний інститут стратегічних досліджень

У статті виконано оцінку бюджетної безпеки держави за відповідними індикаторами. Проаналізовано основні загрози бюджетній безпеці на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. Обгрунтовано напрями мінімізації та подолання бюджетних ризиків у контексті підвищення рівня бюджетної безпеки держави та забезпечення ефективності бюджетної політики в умовах соціально-економічних трансформацій.

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Лапко О. О.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту Міжнародного університету фінансів

У статті розглянуто відмінності проектного фінансування, яке ґрунтується на самофінансуванні проекту протягом усього його життєвого циклу завдяки генеруванню грошових потоків, у зіставленні з комерційним фінансуванням менш масштабних інвестиційних проектів завдяки традиційним джерелам, що використовуються в управлінні інвестиційними проектами. Обґрунтовано можливості застосування механізму проектного фінансування в національній економіці.

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Пасічник Ю. В.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Стаття присвячена дослідженню поняття «соціальні фінанси», визначенню їхньої ролі в суспільному розвитку. На основі виконаного дослідження та узагальнення наявної методології встановлено інвестиційну складову соціальних фінансів спрямовану на одночасне отримання соціального та економічного ефекту, який досягається за допомогою фінансового інструментарію (соціальних організації, соціальних фінансових інвестиційних фондів та облігацій соціального впливу). Запропоновано авторський підхід щодо визначення ролі соціальних фінансів у перерозподільних відносинах.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНИХ ФІНАНСІВ

Примостка Л. О.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У статті досліджено взаємозв’язок економічних циклів та банківської діяльності, систематизовано причини виникнення та механізми прояву економічних циклів різної довжини. Виявлено особливості протікання та тривалість економічних циклів у вітчизняних умовах. Проаналізовано динаміку співвідношень обсягу сукупного кредитного портфеля банків, внутрішнього валового продукту та резерву за кредитними операціями банків. Виявлено роль банківського кредитування на різних фазах економічного циклу, обґрунтовано заходи, спрямовані на послаблення негативного впливу кредитної експансії на циклічність економіки

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ НА БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Прокопчук К. С.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджено практичні особливості банківської діяльності на фінансовому ринку України. Проведено структурно-динамічний аналіз основних показників функціонування банківських установ та виявлено характерні особливості розвитку таких установ. Проаналізовано механізм перерозподілу коштів банків у розрізі формування кредитного портфеля та портфеля вкладень у цінні папери. Оцінено загальну ефективність функціонування банків

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Шевчук А.М.
аспірант кафедри фінансів, суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет

У статті досліджено рівень капіталізації банківської системи України від початку незалежності і до сьогодення. Окреслено основні кроки управління банківською системою та їх вплив на розвиток банків та банківської системи країни загалом. Особливу увагу приділено на порівняння банківської системи України з іншими країнами та досліджено, що капіталізація вітчизняної банківської системи є схожою на капіталізацію банківської системи Білорусі та Російської Федерації. Досить широко розкрито вплив банків з іноземним капіталом на кількість банків та якість розвитку банківської системи України загалом.

АНАЛІЗ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Даниляк І. М.
магістрантка економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Важливим завданням на сьогодні для зміцнення економіки є розвиток агробізнесу. Спосіб досягнення цієї мети полягає в державній підтримці сільськогосподарських кооперативів та вирішенні проблем нормативно-правового забезпечення обліку й оподаткування їх діяльності. У статті розглянуто нормативно-правове регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів. Досліджено систему оподаткування сільськогосподарських кооперативів в Україні. Визначено основні проблеми чинного законодавства у сфері діяльності сільськогосподарських кооперативів. Запропоновано шляхи вдосконалення правового забезпечення обліку й оподаткування діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні.

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Левицька С. О.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

У статті проаналізовано вітчизняну та міжнародну практику проведення внутрішнього контролю виробничих запасів на прикладі суб’єктів споживчої кооперації. Розкрито методичні та організаційні підходи внутрішнього контролю як інформаційної бази внутрішнього аудиту результативності проведення операцій із виробничими запасами. Досліджено формат обліково-аналітичного забезпечення таких операцій у межах статутної діяльності споживчих товариств з урахуванням вимог щодо збалансованості підприємницької діяльності.

ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ СУБ’ЄКТІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ)

Парасій-Вергуненко І. М.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку в кредитних у бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У статті уточнено економічну сутність поняття «ресурсний потенціал» та систематизовано класифікаціювидів виробничих ресурсів. На відміну від традиційних методичних підходів до аналізу ефективності використанняокремих видів виробничих ресурсів (матеріальних, трудових, основних засобів) розроблено методику комплексногоаналізу ефективності використання сукупності виробничих ресурсів з урахуванням екстенсивного та інтенсивного напряму дослідження. Виокремлено основні аналітичні етапи дослідження, розроблено алгоритми розрахунку одиничних показників за трьома групами ресурсів та запропоновано механізм їх узагальнення в інтегральний показник

ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Плахтій Т. Ф.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

У статті обґрунтовано необхідність проведення досліджень трансформації підходів до визначення системи якісних характеристик облікової інформації в міжнародних системах регулювання обліку. Розглянуто наявну ієрархічну систему якісних характеристик облікової інформації в конвергованій концептуальній основі, опубліковану FASB та IASB. Проведено порівняльний аналіз структури якісних характеристик у конвергованій концептуальній основі із концептуальною основою IAS/IFRS та концептуальною основою GAAP US. Виділено тенденції трансформації системи якісних характеристик облікової інформації як засобу підвищення якості облікової системи підприємства.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНВЕРГОВАНІЙ КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ОСНОВІ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Левицька С. О.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Сич Д. М.
аспірант кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

У статті визначено передумови виокремлення управлінського обліку в обліковій системі підприємства. Проаналізовано підходи різних науковців щодо поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський та систематизовано відмінності таких видів обліку. Розглянуто ключові етапи еволюції виникнення, становлення і розвитку управлінського обліку. Обґрунтовано важливість управлінського обліку для прийняття стратегічних рішень на вітчизняних підприємствах.

ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ