Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№31/2016

ЗБІРНИК №31/2016


  Сучасні проблеми економічної теорії

 1. Звонар В.П.. - C. 4-9.
 2. Економіка та управління галузями та підприємствами

 3. Дейнега І.О., Андрощук М.С.. - C. 11-15.
 4. Жук О.С.. - C. 16-20.
 5. Карпчук Л.А.. - C. 21-26.
 6. Ковальчук Г.В.. - C. 27-31.
 7. Король В.А.. - C. 32-36.
 8. Мамонтова Н.А., Іщук О.С.. - C. 37-41.
 9. Непочатенко О.О., Пташник С.А.. - C. 42-47.
 10. Нех Д.І.. - C. 48-52.
 11. Осадча О.О.. - C. 53-58.
 12. Олійник О.С.. - C. 59-63.
 13. Оксентюк Л.О.. - C. 64-69.
 14. Чудінович М.В.. - C. 70-73.
 15. Економіка праці та регіональна економіка

 16. Оганезова А.В. . - C. 75-79.
 17. Топішко І.І., Топішко Н.П. . - C. 80-84.
 18. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 19. Баранник Л.Б. . - C. 86-91.
 20. Баскаков А.Ю. . - C. 92-95.
 21. Буряченко А.Є. . - C. 96-102.
 22. Вознюк О.В.. - C. 103-108.
 23. Дем’янчук О.І., Сеник О.А. . - C. 109-113.
 24. Дубіцький Я.П. . - C. 114-118.
 25. Затонацька Т.Г., Ткаченко О.Є. . - C. 119-125.
 26. Карлін М.І. . - C. 126-132.
 27. Конащук Н.Е. . - C. 133-136.
 28. Кошин Р.І. . - C. 137-140.
 29. Кондратюк Л.М. . - C. 141-147.
 30. Кривицька О.Р., Коваленко Д.В. . - C. 148-151.
 31. Михальчук Н.В. . - C. 152-157.
 32. Онишко С.В. . - C. 158-163.
 33. Рожко О.Д. . - C. 164-172.
 34. Облік, аналіз та аудит

 35. Маліновська К.О. . - C. 174-179.
 36. Скрипник М.І., Григоревська О.О. . - C. 180-185.
 37. Харчук Ю.Ю. . - C. 186-192.
 38. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І., Орлова В.М. . - C. 193-198.
 39. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 40. Волошин В.С. . - C. 200-203.
 41. Дзюбановська Н.В. . - C. 204-208.

Звонар В.П.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

У статті представлено теоретичну модель механізму реалізації соціальної відповідальності як багатосуб’єктного феномену із комплексним соціально-економічним впливом. Загальний дизайн указаного механізму схематично відтворює відому «стрічку Мебіуса» із двох областей (площин). Ці області уособлюють два рівноважливі, взаємообумовлені і взаємокеровані субмеханізми (ментальний і комунітарний), які націлено на окремі аспекти реалізації соціальної відповідальності в економіці й особливості яких детально розглянуто автором.

ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИЗАЙН МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Дейнега І.О.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

Андрощук М.С.
викладач кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

Розглянуто суть поняття «послуга» в інтерпретації різних авторів. Визначено основні характеристики послуг та їх види. Ідентифіковано види послуг на освітньому ринку. Розглянуто специфічні характеристики освітніх послуг та механізм їх прояву в організаціях різних рівнів акредитації. Запропоновано заходи управлінського впливу, які направлені на підвищення якісного рівня освітніх послуг.

РИНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ

Жук О.С.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті визначено сутність активів підприємства відповідно до основ бухгалтерського обліку. Запропоновано поетапний алгоритм дослідження складу та структури майна підприємствa. На прикладі одного з підприємств України здійснено аналіз динаміки складових майна та досліджено його структуру в розрізі оборотних та необоротних активів. Також оцінено стан та ефективність використання основних засобів досліджуваного підприємства.

ОЦІНКА СТАНУ ТА СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Карпчук Л.А.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджено сутність та механізм управління кредитним портфелем комерційних банків України. Проведено аналіз основних аналітичних показників управління кредитним портфелем комерційних банків України та окремої банківської установи. Особливу увагу приділено процесу управління проблемною заборгованістю комерційного банку та визначенню рівня проблемних кредитів. У результаті дослідження здійснено аналіз ефективності управління кредитним портфелем банку.

ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ковальчук Г.В.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті проведено практичний аналіз фінансових аспектів формування та використання майна підприємства, запропоновано шляхи вдосконалення цих процесів. За теоретичними визначеннями майном підприємства виражено через усі його активи, джерелами їх формування є статті пасиву балансу. Фінансові аспекти аналізу процесів формування та використання майна досліджено за допомогою оцінки фінансового стану підприємства та ефективності використання активів господарюючого суб’єкта.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Король В.А.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджено особливості управління формуванням капіталу підприємств хімічної промисловості в умовах кризи. Розглянуто структуру капіталу провідних підприємств – виробників азотних добрив та джерела його формування. Виконано розрахунок ряду показників, що дозволяють здійснити детальну оцінку політики формування капіталу підприємства. Враховуючи отримані результати, запропоновано заходи щодо вдосконалення політики управління капіталом та оптимізації його структури в контексті максимізації рівня фінансової рентабельності.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Мамонтова Н.А.
професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія»

Іщук О.С.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

Збереження платоспроможності є одним із головних завдань підприємства. Особливо актуальним це питання постає сьогодні: в умовах політичної й економічної кризи. У хорошій платоспроможності зацікавлено не тільки саме підприємство, але й його партнери, інвестори, кредитори й інші стейкхолдери. У статті досліджено взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та запропоновано модель оптимізації співвідношення груп активів та пасивів для забезпечення платоспроможності підприємства. Оскільки дослідження платоспроможності проводять постійно на підприємствах, тому ця модель допоможе скоротити процедуру оптимізації коефіцієнтів ліквідності в рази.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА МОДЕЛЬ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

Непочатенко О.О.
доктор економічних наук, професор, ректор Уманського національного університету садівництва

Пташник С.А.
аспірантка Уманського національного університету садівництва

У статті визначено та обґрунтовано необхідність розвитку аграрних підприємств на основі використання інноваційних технологій у провідних галузях аграрних підприємств із метою забезпечення їх конкурентоспроможності. Доведено, що інноваційно-інвестиційна політика здійснює значний вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств, адже без інновацій неможливо підвищити конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції, а без інвестицій – здійснити ринкові перетворення та втілити їх у життя.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Нех Д.І.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

У статті оцінено рівень ліквідності та платоспроможності ПАТ «Укртелеком» за останні три роки. Визначено та проаналізовано основні показники фінансової стійкості. Особливу увагу приділено показникам ліквідності та впливу агрегатів на ліквідність підприємства. У результаті дослідження запропоновано шляхи подальшої підтримки платоспроможності підприємства та покращення його фінансового стану, а також фінансових результатів як основних передумов успішного функціонування підприємства.

ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»)

Осадча О.О.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

У статті досліджено показники результативності як визначальну складову інформаційної бази менеджменту вітчизняних підприємств, установ, організацій. Метою роботи є вивчення методології обліково-аналітичного забезпечення результативності підприємницької та непідприємницької діяльності, обґрунтування факторів їх об’єктивності та достовірності. Розкрито методично-організаційні підходи до оцінки господарської діяльності загалом, а також напрямів її соціально-економічної та екологічної збалансованості. На прикладі оцінки виконання Програми екологічної безпеки запропоновано показники результативності господарської діяльності як комплекс показників фінансування, продукту, ефективності та якості, наведено їх узагальнення на рахунках бухгалтерського обліку.

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ

Олійник О.С.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті проаналізовано показники фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, рентабельності та ймовірності банкрутства підприємства. На їх основі виявлено проблеми фінансової безпеки ТОВ «Суффле Агро Україна». Здійснено операційний аналіз, запропоновано способи зростання прибутку та підвищення фінансової безпеки на ТОВ «Суффле Агро Україна».

ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»

Оксентюк Л.О.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті здійснено діагностику ймовірності настання банкрутства підприємства взуттєвої галузі та визначено шляхи вдосконалення формування його внутрішніх фінансових джерел санації. Досліджено ефективність діяльності компанії, зокрема основну увагу приділено рентабельності як індикатору забезпечення стабільності розвитку підприємства. Запропоновано комплекс заходів із оздоровлення суб’єкта господарювання, враховуючи специфіку його діяльності та зарубіжний досвід.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВЗУТТЄВОЇ ГАЛУЗІ

Чудінович М.В.
магістр Національного університету «Острозька академія»

У статті розглянуто наукові основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства, досліджено його принципи та етапи. Розроблено теоретичні методологічні положення і практичні рекомендації щодо управління грошовими потоками підприємства. Запропоновано концептуальні підходи до оптимального управління грошовими потоками підприємства.

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Оганезова А.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і економіки в сімейній медицині, Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті доведено залежність здоров’я населення від зайнятості: за відсутності можливостей для гідного працевлаштування спостерігається тенденція погіршення здоров’я економічно активної частини населення. Обґрунтовано, що відсутність гідних умов праці, безробіття, низька заробітна плата впливають на можливість працівників інвестувати у власне здоров’я. Зроблено висновок про необхідність підвищення соціальної відповідальності держави, роботодавців, активності профспілок зі створення реальних умов для збереження і відновлення здоров’я трудового населення, які безпосередньо пов’язані із забезпеченням гідної праці, зі зниженням рівня бідності, підвищенням доходів, поліпшенням умов праці.

ВПЛИВ ЗАЙНЯТОСТІ НА ЗДОРОВ’Я ТРУДОВОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Топішко І.І.
кандидат економічних наук, доцент

Топішко Н.П.
кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національного університету «Острозька академія»

Розкрито сутність категорії «соціальна відповідальність» як комплексного поняття, яке відображає фундаментальні цінності суспільства. Система соціальної відповідальності його суб’єктів характеризується як соціальний інститут регулювання соціально-економічних відносин із метою забезпечення стабільності та розвитку умов життєдіяльності. Розглянуто еволюцію теоретико-методологічних підходів до з’ясування змісту та рівнів соціальної відповідальності як відображення процесу усвідомлення соціумом потреби та можливості практичного забезпечення її вимог і результатів.
Акцентовано увагу на соціальній відповідальності підприємства як критерію необхідності та результативності його діяльності, як дієвого інструменту механізму соціального контролю з метою узгодження інтересів бізнесу та суспільства. Підкреслено потребу у формуванні нового типу суспільних відносин, орієнтованих на підвищення відповідальності підприємств за вплив їхньої діяльності на суспільний розвиток.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Баранник Л.Б.
професор, Університет митної справи та фінансів

У статті розглянуто деякі питання забезпечення стійкого розвитку підприємств в умовах реформування податкової системи і тих змін, які були внесені в податкове законодавство в кінці 2016 р. Особливу увагу приділено податкам, які мають безпосередній вплив на діяльність підприємства – податку на додану вартість, акцизам, податку на прибуток, єдиному податку. Відзначено, що податкова політика передбачає компроміс інтересів суб’єктів господарювання у взаєминах їх з державою, його фіскальними цілями. Окреслено коло проблем, які ще необхідно вирішити для створення в Україні оптимальної моделі оподаткування.

ФАКТОРИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ

Баскаков А.Ю.
здобувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті проаналізовано наукові погляди на тлумачення сутності поняття «бюджетний менеджмент». На основі критичного аналізу та узагальнення існуючих поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників сформульоване власне авторське бачення дефініції бюджетного менеджменту, що ґрунтується на її морфологічній декомпозиції із виділенням мети, завдань, суб’єктів, об’єктів, принципів та функцій бюджетного менеджменту.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Буряченко А.Є.
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

У статті досліджено основні підходи до розуміння поняття «фінансовий потенціал», зроблено аналіз його сутності та структури. Розширено сталі погляди на місце, роль та значення фінансового потенціалу регіону для його подальшого розвитку. Запропоновано власне бачення структури фінансового потенціалу.

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Вознюк О.В.
аспірантка, Університет митної справи та фінансів

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування потенціалу місцевих бюджетів в Україні в контексті останніх змін у бюджетному законодавстві. Відзначено перші результати реформи міжбюджетних відносин, обґрунтовано необхідність подальшого поглиблення реформи децентралізації як з організаційно-правової точки зору, так і фіскальних можливостей, зокрема сільським, селищним, міським радам і радам ОТГ слід дозволити встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків і зборів для окремих підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків і зборів. Окреслено коло проблем, які ще необхідно вирішити для поглиблення теорії місцевого фінансування.

ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Дем’янчук О.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія»

Сеник О.А.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

У статті розкрито питання визначення суті та значення доходів місцевих бюджетів України, проаналізовано динаміку доходів місцевих бюджетів України протягом 2013-2015 рр. за їх видами, досліджено ефективність виконання дохідної частини місцевих бюджетів України протягом 2013-2015 рр., а також подано пропозиції щодо підвищення ефективності збільшення доходів місцевих бюджетів України в умовах проведення реформи децентралізації.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Дубіцький Я.П.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

У статті запропоновано способи мінімізації ризиків від здійснення активних та пасивних операцій у ПАТ «Укрексімбанк» із метою зниження ризику виникнення кризи ліквідності та платоспроможності банку. Акцентовано увагу та деталізовано такі способи мінімізації, як: лімітування та нормування, диверсифікацію, створення резервів, сек’юритизацію, трансфертне ціноутворення, зовнішнє страхування кредитів, посилення вимог щодо надання забезпечення.

МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ у ПАТ «УКРЕКСІМБАНК»

Затонацька Т.Г.
доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ткаченко О.Є.
студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті здійснено критичний аналіз різних визначень сутності поняття «фіскальний простір». На цій підставі виділені альтернативні підходи до його тлумачень – цільовий, кількісний, ресурсний, витратний та результатний, а також удосконалено змістовне навантаження на дефініцію «фіскальний простір». Виокремлено податкові, бюджетні та інші інструменти, що застосовуються державою для формування фіскального простору. Доведено, що на практиці застосовуються три основні комбінації інструментів формування фіскального простору – фіскальна експансія (фіскальне стимулювання), фіскальна консолідація (фіскальна стабілізація) та фіскальна рестрикція (фіскальне стримування). Обґрунтовано необхідність застосування фіскальних інструментів на різних фазах економічного циклу з метою нівелювання негативних змін та надання економічній динаміці прискорювального імпульсу. При цьому вибір інструментів формування фіскального простору повинен залежати від поточного стану державних фінансів. Доведено, що раціональне використання інструментів формування фіскального простору не тільки призведе до змін у фіскальній сфері, але й вплине на фінансовий і реальний сектори економіки, рівень зайнятості, фінансування соціальних програм тощо.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Карлін М.І.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті проаналізовано позитивний та негативний досвід постсоціалістичних країн щодо створення та функціонування в них різних видів спеціальних економічних зон та особливості оподаткування підприємств у вказаних зонах цих країн залежно від виду діяльності. Обґрунтовано необхідність запровадження СЕЗ в Україні.

ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Конащук Н.Е.
аспірантка кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

Стаття присвячена питанню здійснення ефективних публічних закупівель. Висвітлено базові «зелені» критерії для закупівлі товарів, робіт та послуг. Визначено економічні, соціальні, екологічні, політичні переваги використання практики «зелених» закупівель. Розглянуто міжнародний досвід застосування такого виду закупівель із метою застосування в українській закупівельній політиці. Засереджено увагу на необхідності запровадження «зелених» закупівель в Україні як одного з інструментів для максимально ефективного використання бюджетних коштів.

ВИКОРИСТАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» КРИТЕРІЇВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Кошин Р.І.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджено сутність боргової політики держави, проаналізовано основні показники, які дозволяють оцінити ефективність боргової політики держави такі як: відношення дефіциту державного бюджету до ВВП, частка іноземного капіталу статутному капіталі банків, платежі з обслуговування та погашення державного боргу. Визначено напрями впливу заборгованості держави на економіку та запропоновано основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України в контексті реалізації боргової політики.

ЕФЕКТИВНІСТЬ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Кондратюк Л.М.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

У статті узагальнено та досліджено тенденції надходження фіскальних платежів із ПДВ порівняно із плановими показниками, зокрема, зосереджено увагу на чинниках, що обумовили недофінансування цього податку в Україні. Ключовим чинником у контексті збільшення податкового навантаження визначено тіньовий сектор економіки, величину тіньового ПДВ та проаналізовано такі показники. Наведено окремі рекомендації щодо підвищення фіскальної ефективності ПДВ за допомогою мінімізування рівня нелегітимних податкових відносин із обліку, адміністрування ПДВ суб’єктами підприємницької діяльності.

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУИ

Кривицька О.Р.
доцент, кандидат економічних наук, Національний університет «Острозька академія»

Коваленко Д.В.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджено сутність страхового шахрайства в Україні та інших країнах світу, зокрема Канади, детально описано основні складові (мотиви) страхового шахрайства, виявлено ряд проблем, із якими стикається Україна в процесі боротьби з шахрайством на страховому ринку, а також описано методи подолання цього явища. У висновку доведено необхідність консолідації зусиль держави, страхових компаній та їх об’єднань щодо боротьби із проявами страхового шахрайства в Україні.

СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ РИНКІВ

Михальчук Н.В.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

Процес управління активами та пасивами банківських установ є головним елементом банківського менеджменту, який поєднує узгодження управлінських рішень і досягнення необхідних пропорцій між обсягами та видами активних та пасивних операцій. У статті визначено сутність управління активами і пасивами банку як механізм збільшення ефективності діяльності. Здійснено аналіз активу і пасиву балансу комерційного банку. Проведено дослідження дотримання умов фінансової стійкості, ліквідності та дотримання нормативів ліквідності НБУ.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Онишко С.В.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена актуальним проблемам розбудови соціально-орієнтованої економіки з позиції надання і фінансування суспільних благ та послуг. Підкреслено необхідність розгляду цієї проблематики в тісному зв’язку з фінансовою спроможністю домогосподарств. Наголошено, що вдосконалення державного забезпечення соціальних стандартів повинне узгоджуватися із досягнутим рівнем економічного розвитку, а також виявленням можливостей участі громадян у розвитку суспільного сектора, мінімізуючи їх відчуття до суспільного утриманства через недостатність стимулів до інтенсивної праці та підприємницької діяльності.

ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Рожко О.Д.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті здійснено аналіз бюджетних показників та на цій підставі ідентифіковано основні тенденції бюджетної децентралізації в Україні. Виокремлено новації в частині передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації. Доведено, що в основі побудови бюджетної системи повинна стати модель децентралізації змішаного типу. Здійснено оцінку ефективності фінансової еквалізації міжбюджетного розподілу коштів відповідно до розробленої автором структурнологічної схеми. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання ефективності фінансової еквалізації, що ґрунтується на вимірюванні коефіцієнту Джині та побудові кривої Лоренца для оцінювання нерівномірності доходів обласних бюджетів у розрахунку на одну особу постійного населення до та після отримання міжбюджетних трансфертів.

ПРАГМАТИКА ПРОЦЕСІВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХ ОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЕКВАЛІЗАЦІЇ

Маліновська К.О.
кандидат економічних наук, викладач Житомирського торговельно-економічного коледжу при Київському торгівельно-економічному університеті, член ГО «ЖАНК»

У статті розглянуто тенденцію розвитку громадської активності та роль громадської ініціативи у взаємодії із органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Визначено особливості організації бухгалтерського обліку і звітності, що мають місце в діяльності громадських організацій та виявлено недоліки чинної обліково-звітної методики. Запропоновано шляхи вдосконалення облікового механізму та статистичного обліку в громадських організаціях.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ – СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Скрипник М.І.
доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку і аудиту,

Григоревська О.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

У статті обґрунтовано важливість розробки на підприємствах політики господарювання та виділення в ній складових позикової політики з метою вдосконалення підходу до організації бухгалтерського обліку. Визначено, що позикова політика об’єднує елементи облікової, договірної, податкової політики з метою залучення і використання позикового капіталу для забезпечення його облікового відображення, аудиту й економічного аналізу.

МІСЦЕ ПОЗИКОВОЇ ПОЛІТИКИ У СКЛАДІ ПОЛІТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Харчук Ю.Ю.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті уточнено сутність управлінського обліку за центрами відповідальності та економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. Визначено роль управлінського обліку за центрами відповідальності в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки ДВНЗ України. Розроблено рекомендації щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті підвищення якості організації та здійснення управлінського обліку за центрами відповідальності шляхом узагальнення теоретичних й оцінки практичних аспектів досліджуваної тематики.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Чебанова Н.В.
доктор економічних наук, професор Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

Єфіменко Т.І.
кандидат економічних наук, професор Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

Орлова В.М.
кандидат економічних наук, доцент Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

Стаття продовжує ряд публікацій авторів присвячених проблемам ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку. Суть бухгалтерських ризиків розкрита в контексті загроз втрати достовірності обліку і якості фінансової звітності. Запропоновано підхід до ідентифікації бухгалтерських ризиків через розуміння призначення елементів методу бухгалтерського обліку, які насамперед націлені саме на зниження ризиків недостовірності обліку. У статті виконано аналітичне дослідження джерел ризиків витікаючи з облікових припущень. Запропоновано структурований опис ризиків, виявлених під час розгляду природи «податкових різниць», як чинників попередження загроз викривлення прибутків і витрат платників податків.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ПОДАТКОВИМИ РІЗНИЦЯМИ

Волошин В.С.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет водного господарства та природокористування

У статті розглянуто можливість використання автоматизованої інформаційної системи для обліку робіт будівельного підприємства. Виділено проблему формування бази даних такої системи, яка полягає у відсутності повної автоматизації процесів збору, пошуку, оброблення та аналізу інформації. Виокремлено інформаційні та інші зв’язки будівельного підприємства з зовнішніми об’єктами, зокрема замовниками, розробниками проектів, виробниками. Зображено функціональну структуру інформаційної системи обліку будівельних послуг. На основі сформованих вимог та обмежень до системи побудовано її логічно-інформаційну модель. Описано основні елементи інтерфейсу автоматизованої інформаційної системи для обліку робіт будівельного підприємства.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ЯК СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Дзюбановська Н.В.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіко-математичних методів Тернопільського національного економічного університету

Проведено кластерний аналіз методом k-means засобами пакету програми STATISTICA 10. Змінними групування було обрано обсяги експортних операцій протягом 2002-2015 рр., а мірою відстані об’єктів у кластерах – Евклідова відстань. На основі методів кластеризації за показниками обсягів експорту країн ЄС протягом досліджуваного періоду було виділено країни ЄС, що є найпотужнішими експортерами у ЄС, країни з середнім рівнем експорту та країни з найнижчим рівнем експорту.

ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ