Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№30/2016

ЗБІРНИК №30/2016


  Сучасні проблеми економічної теорії

 1. Мацук З.А.. - C. 4-8.
 2. Економіка та управління національним господарством

 3. Борейко В.І. . - C. 10-13.
 4. Куцаб-Бонк К.К.. - C. 14-18.
 5. Колісник Г.М.. - C. 19-26.
 6. Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І.. - C. 27-32.
 7. Економіка та управління галузями та підприємствами

 8. Климчук А.О.. - C. 34-37.
 9. Полюхович М.Д.. - C. 38-41.
 10. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 11. Береславська О.І. . - C. 43-50.
 12. Григорська О.С. . - C. 51-54.
 13. Карлін М.І. . - C. 55-61.
 14. Кізима Т.О., Луцишин О.О. . - C. 62-68.
 15. Крамаренко О.А. . - C. 69-75.
 16. Дем’янчук О.І. . - C. 76-81.
 17. Маршалок Т.Я. . - C. 82-88.
 18. Момот О.М. . - C. 89-92.
 19. Новосад Я.С. . - C. 93-97.
 20. Приказюк Н.В. . - C. 98-102.
 21. Ткаченко Н.В. . - C. 103-108.
 22. Облік, аналіз та аудит

 23. Левицька С.О.. - C. 110-115.
 24. Осадча О.О.. - C. 116-121.
 25. Пашніна А.О.. - C. 122-126.
 26. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 27. Примостка А.О. . - C. 128-133.
 28. Хохлов В.Ю. . - C. 134-139.

Мацук З.А.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Розглянуто послугу як складову суспільного продукту в межах якого вона функціонує та розвивається самостійно. З’ясовано взаємозв’язок між послугою як результату функціонування нематеріальної сфери та іншими підсистемами суспільства, її значення для господарської та економічної діяльності людей. Доведено двоякий характер послуг та виділено природно сформовану (первинну) послугу та вторинну послугу. Досліджено матеріальну основу послуги та запропоновано розмежувати усі види послуг по мірі їх віддалення від матеріальної основи і, відповідно, послугу розглядати як множину високої та низької матеріальної частки. Розглянуто вартість послуги як основу формування ціни на послугу.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЛУГИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Борейко В.І.
доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

У статті обґрунтовано необхідність залучення додаткових інвестиційних ресурсів в економіку України. Розкрито інвестиційні переваги національної економіки, які містять: дешеві високопродуктивні земельні ресурси, значні запаси мінеральних, водних та лісових ресурсів, наявність наукових установ, які мають досвід розробки та освоєння високих технологій у різних галузях, близькість азіатських та африканських ринків збуту готової продукції, розвинуту транспортну інфраструктуру, високий кваліфікаційний рівень та дешевизну робочих кадрів. Запропоновано заходи для залучення додаткових інвестиційних ресурсів в економіку України.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Куцаб-Бонк К.К.
кандидат економічних наук, викладач Вищої державної техніко-економічної школи імені Броніслава Маркєвича в м. Ярославі, Польща

Транскордонне співробітництво між Україною та ЄС сьогодні набуває дедалі більшої значимості. Одним із його ключових завдань є зближення рівнів економічного розвитку по різні боки кордону. Тобто вирішальну роль у підвищенні ефективності транскордонного співробітництва в сучасних умовах набуває стимулювання транскордонної конвергенції. При цьому, особливе значення відводиться інституційним чинникам впливу. Саме від спроможності сформувати належні інституційні передумови для розгортання транскордонних конвергентних процесів залежить успішність розвитку транскордонного співробітництва між Україною та ЄС на сучасному етапі європейської інтеграції.

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ТРАНСКОРДОННОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Колісник Г.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Вищого державного навчального закладу «Ужгородського національного університету»

У статті з’ясовано поняття інституту та інституції. Досліджено, що розгляд інституціонального середовища передбачає виокремлення інституціональних умов макроекономічного характеру, що впливають на розвиток регулювання витратами підприємництва. Дослідження інституціональних умов розвитку регулювання витратами підприємництва свідчить про їх важливість та активну роль інститутів та інституціонального середовища в економічному розвитку країни. Виділення та систематизація інституціональних умов розвитку регулювання витратами підприємництва на макроекономічному рівні дає можливість виділити проблемні напрями інституціональних перетворень. У процесі нашого дослідження розкрито повноту формальних та неформальних взаємовідносини між суб’єктами підприємництва і державою в результаті яких утворився цілий ряд так званих «інституційних пасток», що нівелює підтримку пріоритетних видів економічної діяльності, інформаційну прозорість та забезпечення правового захисту підприємництва. Досліджено, що в Україні сформувався певний взаємозв’язок між наявністю інституціональних пасток та джерелами отриманням вигоди від них. Вважаємо, що вигодонабувачами від факту існування інституціональної пастки є працівники органів державної влади. Адже, вони як окремі працівники максимізують власну корисність, а з другого – є державними службовцями – представниками народу, вихідною функцією котрих є максимізація добробуту всього суспільства. Виділені інституціональні умови та пастки розвитку регулювання витратами підприємництва на рівні державного управління доводять необхідність розробки стратегії мінімізації витрат підприємницького сектору з метою підтримки пріоритетних видів економічної діяльності, інформаційної прозорості, забезпечення правового захисту

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ УМОВИ ТА ПАСТКИ РОЗВИТКУ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Топішко І.І.
кандидат економічних наук, доцент

Топішко Н.П.
кандидат економічних наук, старший викладач

Галецька Т.І.
кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національного університету «Острозька академія»

У статті охарактеризовано сутність глобалізації як системної трансформації світової економіки. Акцентовано увагу на особливостях мережевої (цифрової, символічної, швидкісної) економіки, що формується. Охарактеризовано її вплив на суспільні відносини та різнобічні аспекти пов’язаних із цим позитивних і негативних змін. Розглянуто перспективи трансформації «інформаційного суспільства» у «суспільство знань», основою якого стане «економіка знань» як втілення сінергетичного ефекту від використання основних факторів виробництва. Обґрунтовано необхідність корегування курсу ринкового реформування економіки України, його соціальної орієнтації на основі зміни сенсу та механізмів соціально-економічної політики.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ

Климчук А.О.
кандидат економічних наук, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

У статті доведено необхідність використання індивідуальних та групових методів мотивації персоналу, запровадження котрих призводить до зростання продуктивності діяльності підприємства, забезпечення зацікавленості працівників у збереженні робочого місця, задоволення своїх первинних та вторинних потреб, а також створення належних умов праці на промислових підприємствах. Здійснено аналіз чинників мотивації персоналу на іноземних підприємствах, а також визначено їх місце в системі мотивації працівників. Доведено, що саме комбінація економічних та нематеріальних методів мотивування працівників на промислових підприємствах може забезпечити ефективне зростання продуктивності праці на підприємстві та задовільнити власні економічні та нематеріальні потреби персоналу.

МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Полюхович М.Д.
аспірант кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Розглянуто значення інноваційних процесів як основної складової підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Розкрито особливості реалізації інноваційного процесу, обґрунтовано функціональну роль інноваційного менеджменту вітчизняних підприємств. Проаналізовано показники, які використовують для оцінки економічної ефективності інновацій.

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ у ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Береславська О.І.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Університет державної фіскальної служби України

У статті досліджено питання лібералізації механізму валютного регулювання в Україні в умовах євроінтеграційних процесів та зміни монетарного режиму. Показано зміну ролі валютного курсу в умовах макрофінансових трансформацій. Розглянуто обмеження за рахунком фінансових операцій платіжного балансу України. Запропоновано заходи щодо вільного руху капіталу в Україні. Обґрунтовано необхідність поетапної лібералізації механізму валютного регулювання в умовах гнучкого курсоутворення. Запропоновано перелік конкретних валютних операцій, які потребують зняття обмежень на їх проведення. Обґрунтовано заходи щодо підвищення незалежності НБУ під час здійснення процесу лібералізації механізму валютного регулювання.

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Григорська О.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних учених-економістів до визначення сутності фінансової політики держави. Із урахуванням результатів критичного аналізу запропоновано власне визначення сутності фінансової політики. Підкреслено значимість управління фінансовими потоками, що спрямовуються державою на реалізацію стратегічних і тактичних цілей та завдань соціального, економічного, політичного та духовного розвитку суспільства, важливість урахуванням поточного стану фінансової системи та механізму її функціонування, а також внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть вплинути на процес розробки та здійснення фінансової політики.

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Карлін М.І.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та оподаткування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті проаналізовано причини зростання державного боргу України та запропоновано шляхи його фіскальної оптимізації з урахуванням інтересів держави, територіальних громад та окремих громадян, спираючись на позитивний та негативний досвід окремих країн ЄС. Наголос повинен бути зроблений на зниження квазіфіскальних видатків держави, на обмеження виведення коштів у тіньову економіку та офшори, на оптимізацію видатків держави на органи управління фінансовою сферою, на поступове зниження єдиного соціального внеску, на введення більш диференційованої системи оподаткування доходів громадян.

ФІСКАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЯК УМОВА ЗМЕНШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Кізима Т.О.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

Луцишин О.О.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет

Розглянуто теоретико-інституційні основи та визначено сегменти інфраструктури фінансового ринку. Проаналізовано останні тенденції, що мають місце в основних посередницько-інфраструктурних сегментах фінансового ринку України (банківський сектор, діяльність небанківських фінансово-кредитних установ: страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних установ, ринок цінних паперів) упродовж 2014-2016 років. Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних із функціонуванням основних сегментів фінансового ринку в Україні. Надано рекомендації щодо активізації ощадно-інвестиційних процесів у сучасних умовах

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Крамаренко О.А.
аспірант, Національного університету державної податкової служби України

Розглянуто можливість запровадження відповідної методології розрахунку на певному інтервалі часу показника запасу стійкості бюджетної системи, який повинен враховувати показники питомої ваги дебіторської та кредиторської заборгованості зведеного, державного та місцевих бюджетів до загальної суми видаткової частини відповідного бюджету, аналогічний показник заборгованості за соціальними виплатами, податкове навантаження на економіку, рівень виконання дохідної та видаткової частин бюджету, рівень фінансування дефіциту бюджету.

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЦЕВОГО РІВНЯ

Дем’янчук О.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті досліджено особливості функціонування механізму управління місцевими бюджетами у процесі реформи децентралізації. Автором розкрито основні проблеми у функціонуванні складових механізму управління місцевими бюджетами до проведення реформи. В подальшому відображено як реформа децентралізації в різних сферах вплинула на зміну дії самого механізму управління та його складові. Розкрито, що бюджетне планування та забезпечення відбувається на принципах середньострокового планування з урахуванням змін у бюджетній та фіскальній сфері. Здійснюючи оперативне управління доходами та витратами місцевих бюджетів, органи місцевого самоврядування та місцеві адміністрації враховують заходи стратегічних програм розвитку їх адміністративно-територіальних одиниць. Результатом дослідження є пропозиції автора щодо вдосконалення функціонування окремих складових механізму управління місцевими бюджетами України в контексті проведення реформи децентралізації.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Маршалок Т.Я.
кандидат економічних наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

У статті розглянуто сутність основних понять, що стосуються об’єкту дослідження, зокрема «децентралізація», «фіскальна децентралізація», «бюджетний федералізм». Проаналізовано кроки уряду щодо формування політики фіскальної децентралізації в Україні. Запропоновано ґрунтовний аналіз бюджетних показників, які відносяться до реалізації політики децентралізації в розрізі дохідної та видаткової частин Зведеного, Державного та місцевих бюджетів. Досліджено взаємозалежність видатків та доходів до ВВП, що дало змогу виявити і встановити рівень формування політики децентралізованого типу в бюджетній сфері України. У нашій статті зазначено проблеми та виокремлено основні напрями їх вирішення в частині побудови економічно розвинутої країни з політикою фіскальної самостійності місцевих органів влади.

ПОЛІТИКА ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ – ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЕФЕКТИ

Момот О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Розглянуто сутність та визначено критерії транснаціональності банків. Охарактеризовано економічну природу транснаціонального банку та обґрунтовано специфічні риси, притаманні такому банку. Зокрема наголошено, що міжнародний аспект бізнесу не є визначальною характеристикою транснаціонального банку, оскільки міжнародні банки також проводять міжнародне фінансування торгівлі, валютнообмінні операції та надають EuroMarket кредити. На підставі наукового пошуку виділено переваги та доведено значущість транснаціональних банків у контексті як підтримки економічного зростання, так і порушення фінансової стабільності в країні.

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ

Новосад Я.С.
здобувач, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано розвиток медичного страхування в Україні, а також досліджено переваги і недоліки використання корпоративного страхування для популяризації програм добровільного медичного страхування. Визначено, що на сьогоднішній день українська система охорони здоров’я знаходиться на стадії реформування, обов’язкове медичне страхування ще не запроваджено, а основними споживачами програм добровільного медичного страхування є корпоративні клієнти. Розглянуто основні стримуючі фактори розвитку медичного страхування в Україні, зокрема, низький рівень доходів населення, відсутність якісних провайдерів медичних послуг у регіонах, недостатній ступінь довіри населення до страхової сфери та низька страхова культура населення.

КОРПОРАТИВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Приказюк Н.В.
кандидат економічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Досліджено зарубіжний досвід організації боротьби з шахрайством у страховій системі. Виокремлено спільні риси та згруповано країни з подібною організацією. Запропоновано 3 узагальнювальні моделі організації боротьби з шахрайством у страховій системі, вироблені світовою практикою. Визначено прогресивні підходи в організації боротьби зі страховим шахрайством.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ У СТРАХОВІЙ СИСТЕМІ

Ткаченко Н.В.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Висвітлено основні причини, що спонукали виникнення на фінансовому ринку різноманітних видів посередницької діяльності та подано стимулюючі фактори розвитку українського інституту фінансового посередництва в кін. ХХ – поч. ХХІ століття. Обґрунтовано неправомірність підміни понять «фінансовий посередник» та «фінансове посередництво», здійснено оцінку існуючих теоретичних підходів до визначення сутності поняття «фінансове посередництво» і сформульовано концептуальні засади трактування його змісту. На основі з’ясування основних домінант теорії фінансового посередництва доведено, що цей феномен необхідно розглядати комплексно з огляду на професійну діяльність фінансових інститутів, які спеціалізуються на наданні фінансових послуг, спрямованих на задоволення фінансових потреб економічних агентів шляхом організації руху вартості та трансформації збережень в інвестиції, та інших інститутів фінансового ринку, які сприяють забезпеченню ефективності і безпеці такої трансформації.

КОНЦЕПТИ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ПРИРОДУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Левицька С.О.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Проаналізовано потребу впровадження аналітичного обліку показників економічного забезпечення соціального захисту та екологічної безпеки в рамках господарської діяльності підприємства. З урахуванням міжнародної практики наведено основі базові та похідні економічні показники, якісні та кількісні показники екологічної безпеки, показники соціального забезпечення працівників підприємства. Досліджено питання управлінського обліку за центрами відповідальності в розрізі економічних, соціальних та екологічних показників, моніторинг їх ресурсного забезпечення. Запропоновано методику та організацію обліку збалансованості операційної діяльності, альтерна тивні джерела фінансового забезпечення Програми соціально-економічної збалансованості: за рахунок введення аналітичних субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку витрат, за рахунок створеного з прибутку Фонду, за рахунок створення спеціального виду забезпечення.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВІ ПІДХОДИ

Осадча О.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Розглянуто зміст поняття «якість обліково-аналітичної інформації» та узагальнено методичні підходи кількісного оцінювання її якості. Виокремлено принципи підготовки фінансової звітності, що характеризують її якість. Виділено субрахунки, на яких рекомендується обліковувати витрати із підготовки обліково-аналітичної інформації на звітну дату, відповідних показників у формах фінансової звітності.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Пашніна А.О.
викладач кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

У статті досліджено особливості клауд-комп’ютерної форми обліку (або форми ведення обліку з використанням SaaS-сервісу), наведено переваги і недоліки впровадження хмарних технологій. Узагальнено інформацію щодо найбільш розповсюджених хмарних сервісів для ведення бухгалтерського обліку чи виконання ряду облікових завдань. Визначено зміну елементів організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційнокомп’ютерних технологій.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Примостка А.О.
кандидат економічних наук

Проаналізовано основні концепції прогнозованості фондових ринків, виявлено переваги та недоліки фундаментального і технічного аналізу, обґрунтовано доцільність застосування агентно-орієнтованого моделювання як перспективного інноваційного методу прогнозування динаміки фондових ринків.

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОГНОЗОВАНОСТІ ФОНДОВИХ РИНКІВ

Хохлов В.Ю.
кандидат технічних наук, менеджер із міжнародного маркетингу Компанія Global Spirits (Київ, Україна)

У статті досліджено формули для Value-at-Risk портфеля цінних паперів із застосуванням ваги активів у ньому. Зважаючи на недоліки класичного підходу, де Value-at-Risk розглядається подібно стандартному відхиленню дохідності, розроблено більш досконалі формули. Проведений бектестинг Value-at-Risk для індексного портфелю Dow Jones показав, що похибка оцінки ризику є меншою за розробленими формулами порівняно із класичною. Крім того, аналіз отриманих результатів показав, що ця похибка у багатьох випадках частково компенсує похибку оцінки математичного сподівання та стандартного відхилення через вибіркові статистики.

VALUE-AT-RISK ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ