Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№29/2016

ЗБІРНИК №29/2016


  Економіка та управління національним господарством

 1. Борейко В.І. . - C. 4-7.
 2. Васіна А.Ю.. - C. 8-12.
 3. Лукомська О.І.. - C. 13-16.
 4. Мних М.В.. - C. 17-22.
 5. Економіка та управління галузями та підприємствами

 6. Артеменко І.С.. - C. 23-28.
 7. Боярчук А.І.. - C. 29-33.
 8. Володін С.А. . - C. 34-39.
 9. Дзюба Т.А. . - C. 40-43.
 10. Климчук А.О. . - C. 44-47.
 11. Непочатенко О.О., Пташник С.А. . - C. 48-54.
 12. Осадча О.О. . - C. 55-59.
 13. Сас О.О. . - C. 60-63.
 14. Економіка праці та регіональна економіка

 15. Герман Л.Т. . - C. 65-70.
 16. Коцюк Ю.А., Данилець Ю.О. . - C. 71-75.
 17. Садова У.Я., Степура Т.М. . - C. 76-80.
 18. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 19. Бєлова І.В. . - C. 82-86.
 20. Дзеканський Павел . - C. 87-94.
 21. Дем’янчук О.І.. - C. 95-99.
 22. Карлін М.І. . - C. 100-103.
 23. Левицька С.О., Стець Н.В. . - C. 104-109.
 24. Пінь А.М. . - C. 110-114.
 25. Примостка О.О. . - C. 115-119.
 26. Фоміних М.В. . - C. 120-126.
 27. Облік, аналіз та аудит

 28. Амбарчян В.С.. - C. 128-132.
 29. Левицька С.О.. - C. 133-139.
 30. Харчук Ю.Ю., Танчин А.І.. - C. 140-145.
 31. Григоревська О.О., Христос І.В.. - C. 146-149.
 32. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 33. Новоселецький О.М., Шепель А.В. . - C. 151-156.

Борейко В.І.
доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

У статті досліджено роль держави у забезпеченні благополуччя населення. Розкрито, що високий рівень життя населення є основою для успішного розвитку країни. Обґрунтовано, що керівники держави повинні турбуватися про простих громадян, особливо незаможних верств населення, покращувати систему управління та усунути зрощення бізнесу з владою, підтримувати малий бізнес, створювати нові робочі місця та забезпечувати достойну оплату праці робітників.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

Васіна А. Ю.
кандидат економічних наук, докторант кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету

Розкрито сутність структурного реформування економіки. Обґрунтовано роль концепцій неолібералізму у формуванні теоретичного підґрунтя структурного реформування економіки. Розкрито положення німецького неолібералізму, що поєднують ідеї сильної держави, яка підтримує конкуренцію, та неокласичні ідеї саморегулювання економіки. Акцентовано увагу на обґрунтуванні впливу економічної влади на структурні перетворення економіки, здійсненому Ф. Перру в рамках теорїї економічного домінування.

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Лукомська О.І.
викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

У статті досліджено ефективність розвитку сільського зеленого туризму як інноваційного напряму диверсифікації агробізнесу. Проведено аналіз стану підприємництва в сфері сільського зеленого туризму в Україні. Визначено динаміку та тенденції розвитку агроосель України впродовж 2012–2014 років. Проаналізовано економічні показники діяльності агротуристичних підприємств. У результаті дослідження визначено проблеми, пов’язані з негативними змінами в сфері сільського туризму, та перспективи подальшого функціонування агроосель в Україні.

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ

Мних М.В.
доктор економічних наук, професор, академік УАН, заслужений економіст України

Однією з основних засад зовнішньої політики України визначено забезпечення інтеграції нашої держави до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в Європейському Союзі. Для України інтеграція до Європейським співтовариства має стратегічне значення, тому європейський вектор зовнішньої політики України, особливо співробітництво з різними, передусім економічними, організаціями, є одним із найголовніших на сьогодні.

ВСТУП УКРАЇНИ ДО ЄС – ОСОБЛИВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Артеменко І.С.
аспірантка Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Досліджено процес концентрації виробництва на підприємствах агропромислового комплексу. Розглянуто підходи до тлумачення сутності концентрації виробництва та наведено власне розуміння цього поняття. Залежно від характеру розвитку аналізованого процесу, виявлено її форми та види й обґрунтовано показники їх виміру.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Боярчук А.І.
к.е.н., доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності Херсонського національного технічного університету

У статті висвітлено призначення технологічних парків як одного з ефективних засобів поліпшення інноваційного розвитку. Запропоновано заходи з стимулювання розвитку регіону. Акцентовано увагу, що інноваційна діяльність передбачає впровадження інноваційно-технологічних центрів, у яких забезпечуються сприятливі умови для проектів.

ІННОВАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ: ТЕХНОПАРКИ

Володін С.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та інновацій, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

Розроблено концептуальні засади науково-організаційних перетворень системи НААН та її інноваційно-інвестиційного розвитку. Запропоновано порядок підтримки бюджетних установ національних наукових центрів, організацію роботи галузевих та регіональних науково-виробничих комплексів, механізм створення трансферно-технологічної підприємницької інфраструктури на науково-виробничій базі НААН.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Дзюба Т.А.
здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

Стаття присвячена розгляду інвестиційних ризиків підприємств машинобудування та пошуку ефективних способів їх мінімізації. Разом із тим, автором розглянуто умови виникнення інвестиційних ризиків, а також фактори, що сприяють підвищенню ризику машинобудівних підприємств. Зазначаються основні підходи щодо зниження ступеня негативного впливу інвестиційних ризиків на діяльність підприємства. Своєю чергою, визначено основні принципи, яких повинно дотримуватись машинобудівне підприємство в процесі зменшення інвестиційних ризиків на підприємство.
Таким чином, визначено способи зниження ризиків інвестування в машинобудівні підприємства та запропоновано використовувати інструменти зменшення ризику інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств.

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Климчук А.О.
к.е.н., докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

У статті доведено необхідність використання індивідуальних та групових методів мотивації персоналу, запровадження котрих призводить до зростання продуктивності діяльності підприємства, забезпечення зацікавленості працівників у збереженні робочого місця, задоволення своїх первинних та вторинних потреб, а також створення належних умов праці на промислових підприємствах. Здійснено аналіз чинників мотивації персоналу на іноземних підприємствах, а також визначено їх місце в системі мотивації працівників. Доведено, що саме комбінація економічних та нематеріальних методів мотивування працівників на промислових підприємствах може забезпечити ефективне зростання продуктивності праці на підприємстві та задовільнити власні економічні та нематеріальні потреби персоналу.

МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Непочатенко О.О.
доктор економічних наук, професор, ректор Уманського національного університету садівництва

Пташник С.А.
доктор економічних наук, професор, ректор Уманського національного університету садівництва

У статті проаналізовано сучасний стан конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств і розробка основних шляхів його покращення. Проведений аналіз стану сільського господарства Черкащини свідчить, що галузь є однією з провідних в економіці регіону, на її долю припадає близько п'ятої частини валового випуску продукції, товарів і послуг. Для підвищення конкурентної ситуації та ефективності роботи сільськогосподарських організацій, на нашу думку. Перш за все, необхідно створити дієвий економічний механізм шляхом здійснення державного регулювання і вдосконалення економічних відносин між партнерами в АПК.

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Осадча О.О.
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

На етапах впровадження інтегрованої звітності капітал відіграє важливу роль у формуванні фінансових результатів суб’єкта господарської діяльності. Мета дослідження полягає у вивченні проблемних аспектів обліково-аналітичного забезпечення нематеріальних елементів капіталу в умовах збалансованого національного розвитку. В роботі розкрито економічний зміст та критерії обліку інтелектуального капіталу, проаналізовано проблемні питання оцінювання його видів. Запропоновано методичні підходи оцінки використання інтелектуального капіталу в господарській діяльності через визначення форми економічного вигоди за результатами проведення відповідних операцій, а також через зменшення трансакційних витрат.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ГЕНЕРУВАННЯ ДОХОДУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сас О. О.
аспірант, асистент кафедри економіки агропромислових формувань ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана»

У статті розглянуто сучасні концептуальні підходи щодо управління аграрними підприємствами. На основі базових економічних теорій, фізичної економіки та теорії трудової вартості, розкрито природну, субстанціональну суть управління на підприємстві. Наведено універсальну схему розробки методів та прикладних інструментів управління.

ПРИРОДНИЧО-РИНКОВА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Герман Л.Т.
аспірант Тернопільського національного економічного університету

Обґрунтовано необхідність вирівнювання соціальної поляризації глобального економічного розвитку. Розкрито особливості соціальної політики при різних типах суспільств. Визначено дисбаланси глобального економічного розвитку та обґрунтовано причини ускладнення об’єктивної оцінки його соціальної дивергенції. Ідентифіковано соціальні чинники, які впливають на економічне зростання. Наголошено, що глобальний економічний розвиток набуває соціального спрямування. Запропоновано принципи побудови архітектури глобального економічного розвитку та новітні методи дослідження його соціальної конвергенції.

ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Коцюк Ю.А.
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»

Данилець Ю.А.
студент 4 курсу, Національний університет «Острозька академія»

Проаналізовано системи електронного документообігу та їхню організацію, наведено основні вимоги до систем електронного документообігу і подано пріоритетні завдання таких систем. Сформульовано загальні принципи побудови і функціонування інтегрованої системи електронного документообігу на основі вже існуючої та перешкоди, які виникають у процесі їх встановлення. Перераховано можливості, які надає автоматизація документообігу.

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Садова У.Я.
доктор економічних наук, професор, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

Степура Т.М.
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

У статті розглянуто якість людського потенціалу України з позиції методології системного та компаративного аналізу. Наголошено на існуванні зв’язку між рівнями й якістю елементів компонентної будови цього потенціалу. Вказано, що структура людського потенціалу є динамічною величиною і під упливом факторів середовища якість окремих компонент може зазнавати таких змін, що ведуть до порушення внутрішньої рівноваги людського потенціалу як системи. Обґрунтовано, що в Україні структурні дисбаланси якості людського потенціалу входять у протиріччя з намаганнями держави адаптувати в соціально-економічну систему положення концепції гідної праці. Запропоновано заходи політики зайнятості для подолання структурних диспропорцій якості людського потенціалу.

СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ФОКУСІ ВИКЛИКІВ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Бєлова І.В.
канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

У статті розглянуто ключові засади функціонування трансмісійного механізму системного фінансового ризику через призму його складових: системної події та каналів поширення фінансових шоків. У роботі уточнено зміст поняття «системна подія». Виділено та охарактеризовано 10 каналів трансмісії фінансових ризиків. Розроблено матрицю каналів трансмісії системних фінансових ризиків на мікро-, мезо-, макро- та глобальному рівнях.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СИСТЕМНОГО ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

Дзеканский П.
Інститут економіки та управління університету Яна Кохановського в Кельце

Державний сектор залежить від оточення, безлічі зацікавлених сторін і тиску підвищення ефективності та вдосконалення якості діяльності. Його діяльність має прямий або опосередкований вплив на розвиток місцевої економіки. Позиція територіальної влади вимагає уважності до фінансової ситуації, яка визначає ефективність її функціонування. Фінансовий стан є багатофакторним явищем, яке перешкоджає точній оцінці. Деякі показники можуть вказувати на те, що це добре, тоді як інші можуть сигналізувати проблеми. Метою цього дослідження є оцінка фінансового стану обраних муніципалітетів Східної Польщі на основі синтетичних показників. Система синтетичної функції передбачає вимірювання багатофакторного явища з одним числовим значенням, а також включає лінійне вимірювання досліджуваних одиниць.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ МУНІЦИПАЛІТЕТУ В КОНТЕКСТІ СИНТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ БАСЕЙНУ РІЧКИ КАМЕННА

Дем’янчук О.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті досліджено питання особливостей формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін. Автором розглянуто основні аспекти зміни обсягу доходів місцевих бюджетів України без урахування міжбюджетних трансфертів та суми офіційних трансфертів, одержаних від органів державного управління. Досліджено зміну складу та структури доходів місцевих бюджетів внаслідок бюджетних та податкових змін, а також зміну видів трансфертів, одержаних місцевими бюджетами. Результатом дослідження є визначення безпосередньої залежності зміни доходів місцевих бюджетів від законодавчих змін у бюджетній та податковій сфері України.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ ЗМІН

Карлін М.І.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та оподаткування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розглянуто особливості моделей оподаткування, які пропонуються від імені Міністерства фінансів та від Верховної Ради України, здійснено їх порівняльний аналіз з моделями реформування податкових систем постсоціалістичних країн, запропоновано шляхи вдосконалення податкової системи України, які відповідають принципу справедливості.

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Левицька С.О.
доктор економічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування

Стець Н.А.
заступник начальника відділу оподаткування юридичних осіб, ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області

Представлено дослідження економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь України. Проаналізовано сучасний стан землекористування за допомогою показників економічної, соціальної й екологічної ефективності, основні проблеми справляння плати за землю та шляхи їх вирішення. Проведено порівняння загального та пільгового режимів оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано здійснювати оподаткування земель у сільському господарстві шляхом переорієнтації податкового механізму фіскального характеру на стимульну дію.

МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПІДХОДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ

Пінь А.М.
аспірант Тернопільського національного економічного університету

Проблема значної державної заборгованості вже декілька десятиліть поспіль охоплює економіки усіх країн світу. На основі праць А. Лернера та П. Кругмана, у цій статті відображено переплетіння та взаємозв’язок між концепціями провідних економістів ХХ і ХХІ століття. Встановлено, що державний борг та заборгованість не несуть загрози для фінансової стабільності держави за умови стабільного економічного зростання, приріст якого перевищує приріст державної заборгованості. Крім цього, виявлено, що державну заборгованість потрібно лише обслуговувати та рефінансувати. На додачу, успішність політики щодо управління державною заборгованістю напряму залежить від здатності утримувати стабільне економічне зростання.

АНАЛІЗ ПРИРОДИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В КОНЦЕПЦІЯХ А. ЛЕРНЕРА ТА П. КРУГМАНА

Примостка О.О.
доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

У статті досліджено особливості та необхідність використання концепції контролінгу для ефективного управління банківською діяльністю. Досліджено особливості реалізації стратегічного та оперативного контролінгу в банківській діяльності. Визначено цілі системи контролінгу, зокрема підтримка формування стратегії розвитку, орієнтація менеджменту на визначені цілі, попередження кризових ситуацій.

КОНТРОЛІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Фоміних М.В.
викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

Досліджено методологічні та практичні підходи до визначення системно важливих банків, побудови системи нагляду та управління сектором системно важливих банків з урахуванням зарубіжного досвіду. Надано пропозиції та рекомендації щодо імплементації зарубіжного досвіду управління сектором системно важливих банків у вітчизняну банківську практику з урахуванням ступеня концентрації банківської системи України та частки державних банків у цьому секторі.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ

Амбарчян В.С.
к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Київський національний університет технологій та дизайну

У статті досліджено вимоги до складання та подання звітів вищими навчальними закладами різних країн світу. Проведено порівняння структури та змісту фінансових звітів, виявлено залежність між інформаційною наповненістю звітних форм ВНЗ та рівнем демократизації суспільства. Здійснено порівняння джерел фінансування університетів трьох країн, встановлено причини обмеженості вітчизняних ВНЗ у джерелах залучення додаткових фінансових ресурсів.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ АВТОНОМНОСТІ ВНЗ ТА ПРОЗОРОСТІ ЕКОНОМІКИ В ЦІЛОМУ

Левицька С.О.
д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Стаття присвячена організації обліку господарської діяльності вітчизняних суб’єктів. Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні концептуальних засад організації інтегрованої системи господарського обліку діяльності юридичних осіб. Досліджено практичні підходи організації обліку, розкрито принципи гармонізації та уніфікації облікових даних на методологічному, технологічному та управлінському рівнях обліково-аналітичного забезпечення результатів фінансово-господарської діяльності. Запропоновано підходи гармонізації методів підсистем обліку. Обґрунтовано доповнення до структури облікової політики суб’єкта в частині адміністративного забезпечення етапів підготовки фінансової звітності. Пропозиції дозволять за умови оптимізації обсягу облікових даних розширити спектр їх інформативності відповідно до цільових запитів менеджерів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЯК СИНЕРГЕТИЧИЙ ПРОЦЕС ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ МЕНЕДЖМЕНТУ

Харчук Ю.Ю.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, заступник декана економічного факультету з профорієнтаційної роботи, Національний університет «Острозька академія»

Танчин А.І.
студентка 4 курсу економічного факультету напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», Національний університет «Острозька академія»

У статті розкрито особливості функціонування суб’єктів господарювання малого бізнесу України та зарубіжних країн відповідно до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Виокремлено переваги й недоліки оподаткування, обліку та звітності діяльності суб’єктів господарювання малого бізнесу в умовах спрощеної системи. Запропоновано напрями реформування та розглянуто перспективи розвитку малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності з урахуванням національного та міжнародного досвіду.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВОВВЕДЕНЬ У СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Григоревська О.О.
к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

Христос І.В.
магістрант

У дослідженні порушено питання, які стосуються основних проблем обліку операцій із заробітної плати, наведено пропозиції щодо вирішення зазначених проблемних питань, окреслено завдання вдосконалення операцій з обліку заробітної плати на підприємствах. У ході дослідження встановлено, що заробітна плата як важливе соціальне явище є мотиватором нарощування трудового потенціалу працездатного населення будь-якої країни. Доведено, що облік праці й заробітної плати – найважливіша ділянка роботи, що потребує точних та оперативних даних, у яких зазначаються зміни в чисельності та категорії працівників, витрати часу та виробничі витрати.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Новоселецький О.М.
кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»

Шепель А.В.
студентка, Національний університет «Острозька академія»

Розглянуто питання впливу соціально-економічних чинників на розвиток світової злочинної діяльності з економіко-математичної точки зору. Проведено оцінку динаміки відповідних соціальних та економічних показників, виділено фактори моделі рівня злочинності. За допомогою методів економетричного аналізу протестовано модель на відсутність проблем та її адекватність, визначено значущість факторів моделі визначення впливу соціально-економічних детермінант на рівень злочинності.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ