Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№28/2015

ЗБІРНИК №28/2015


  Економіка та управління національним господарством

 1. Борейко В.І. . - C. 4-8.
 2. Васіна А.Ю.. - C. 9-13.
 3. Качан О.І. . - C. 14-18.
 4. Кофанова О.В. . - C. 19-23.
 5. Економіка та управління галузями та підприємствами

 6. Березяк І.І. . - C. 24-27.
 7. Кардаш О.Л. . - C. 28-31.
 8. Коба Н.В. . - C. 32-37.
 9. Мороз О.В., Карачина Н.П., Філатова Л.С., Сташко І.В. . - C. 38-42.
 10. Сидоренко О.В. . - C. 43-47.
 11. Фаловська І.Д. . - C. 48-52.
 12. Sławomir Juszczyk, Mirosława Marzena Nowak . - C. 53-59.
 13. Економіка праці та регіональна економіка

 14. Полюхович М.Д. . - C. 60-64.
 15. Студінська Г.Я. . - C. 65-70.
 16. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 17. Баранник Л.Б., Соковець-Макатуха Т.В. . - C. 71-79.
 18. Водолазська О.А. . - C. 80-83.
 19. Герус Ю.В.. - C. 84-90.
 20. Дем’янчук О.І. . - C. 91-96.
 21. Єгова С.В. . - C. 97-100.
 22. Іванчук Н.В. . - C. 101-107.
 23. Карлін М.І. . - C. 108-112.
 24. Кнейслер О.В., Шупа Л.З. . - C. 113-118.
 25. Коваленко Ю.М. . - C. 119-124.
 26. Корнєва І.В. . - C. 125-129.
 27. Мамонтова Н.А. . - C. 130-133.
 28. Пасажко Т.С. . - C. 134-139.
 29. Прокопенко В.Ю. . - C. 140-145.
 30. Облік, аналіз та аудит

 31. Осадча О.О. . - C. 146-151.
 32. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 33. Піскунова О.В., Осипова О.І.
 34. Примостка А.О. . - C. 159-163.

Борейко В.І.
доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

У статті досліджено роль малого бізнесу в розвитку аграрного комплексу України, проаналізовано частку малих підприємств, фермерських господарств і господарств населення у виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції та створенні робочих місць, розкрито законодавчі норми держави з підтримки розвитку фермерських господарств, малих та середніх підприємств, а також сільського господарства. Запропоновано заходи з стимулювання розвитку ма-лого аграрного підприємництва, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та закріплення молоді на селі.

РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Васіна А. Ю.
кандидат економічних наук, докторант кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету

У статті обґрунтовано необхідність структурування промисловості України на засадах сталого розвитку, з наведенням чинників, що обумовлюють таку необхідність. Розкрито структурні деформації в промисловості України. Наголошено на доцільності розроблення стратегії структурної перебудови вітчизняної промисловості на засадах сталого розвитку. Визначено критерії структурування вітчизняної промисловості в орієнтації на за-сади сталого розвитку та наведено підходи до формування механізмів їх досягнення.

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Качан О.І.
аспірант кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування

У статті проведений детальній аналіз історії розвитку особливостей становлення та функціонування інформаційної індустрії. Здійснено огляд існуючих визначень сутності та змісту поняття інформаційний бізнес і надана характеристика ознак інформаційного бізнесу. Із проведеного дослідження визначено, що інформаційний бізнес це вид економічної діяльності, який пов`язаний із виробництвом, зберіганням, обробкою та розповсюдженням інформаційних продуктів, технологій, послуг із метою отримання прибутку та задоволення інформаційних потреб фізичних та юридичних осіб.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ

Кофанова О.В.
доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

У статті визначена небезпека незбалансованого використання вуглеводневих палив та обґрунтована необхідність зменшення антропогенного тиску на навколишнє природне середовище за рахунок підвищення екологічності автотранспорту. Відповідно до результатів огляду, наведеного у статті, доведена необхідність підвищення екологічної стійкості міських екосистем. З цією метою пропонується використовувати на транспорті екологічно безпечніше сумішеве моторне паливо з домішками біодизелю (до 10 %), а також застосування цілеспрямованої зміни властивостей традиційного нафтового палива присадками комплексної дії за методом «фізико-хімічного регулювання».

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ НА ПЛАНЕТІ

Березяк І.І.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті розглядаються наукові підходи до визначення сутності поняття «соціальне підприємництво». Обґрунтовано необхідність трактування категорії «соціальне підприємництво» в умовах соціально орієнтованої економіки. Виокремлено характерні особливості та конкретизовано критерії, які найбільш точно відповідають соціальному підприємництву в Україні. Здійснено порівняльну характеристику соціального підприємства, благодійної організації та традиційного бізнесу.

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Кардаш О.Л.
старший викладач кафедри економічної кібернетики, Національний університет водного господарства та природокористування

У статті проведено дослідження еволюції сутності продовольчої безпеки, здійснено історичну періодизацію та виділено основні її формотворчі етапи. З’ясовано особливості продовольчої безпеки на кожному етапі, а також виокремлено шляхи її досягнення. Проаналізовано світові концепції забезпечення продовольчої безпеки. Узагальнено трактування продовольчої безпеки у міжнародному та вітчизняному законодавстві та наукових працях. Обґрун-товано соціально-економічну сутність продовольчої безпеки.

ОНТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Коба Н.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та інновацій, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

У статті розроблено узагальнюючу класифікацію стратегій управління знаннями за такими критеріями: за видом конкурентної переваги; за джерелами знання; за спрямованістю на процеси трансформації знань і їх формою; за характеристиками ресурсів організації в об’єднаннях із контрагентами; за відношенням до технологій і персоналу. Для відбору стратегій до портфелю стратегій управління знаннями запропоновано використовувати методи технологічного прогнозування.

ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Мороз О.В.
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницького національного технічного університету

Карачина Н.П.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницького національного технічного університету

Філатова Л.С.
асистент кафедрименеджменту та моделювання в економіці, Вінницького національного технічного університету

Сташко І.В.
асистент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

У статті здійснено аналізування проблем низької якості вітчизняної продукції на прикладі виробництва зерна. Обґрунтовано вигідність виробництва продукції більш високої якості за умов наявності відповідних ринкових умов. Гіпотеза досліджень будувалася на припущенні про те, що в основі проблеми низької якості української продукції полягає дисфункціональні аспекти недосконалого конкурентного середовища, яке сформувалося у вітчизняній моделі ринку. З цієї позиції окреслено дисфункції сучасного українського ринку зерна та перспективи його регулювання.

ФАКТОР РИНКОВИХ СИГНАЛІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Сидоренко О.В.
кандидат економічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті розглядаються проблеми системи управління ризиками в торгівлі с/г продукцією, акцентується увага на ризиках її реалізації і застосуванні біржових інструментів ризик-менеджменту як механізмів їх зниження; наводяться міжнародні рекомендації щодо способів використання інструментів цінового ризик-менеджменту, і, відповідно, пропонується використовувати їх, орієнтуючись на завдання та цілі, які переслідує потенційний їх користувач; конкретизується дослідження аналізом біржових і небіржових інструментів як елементів системи біржового ризик-менеджменту та перевагах їх використання.

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У БІРЖОВІЙ ТОРГІВЛІ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЄЮ

Фаловська І.Д.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Кожна зміна умов виробництва має супроводжуватися переглядом чинної норми витрат матеріалу. Відповідно, норма витрат матеріалу, яка встановлюється на період, що планується, має бути прогресивнішою та економніше раніше встановленої. Досліджено зміст і сфери застосування показників для створення підґрунтя і формування системи нормування матеріальних ресурсів на підприємстві.

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА НОРМУВАННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ

Sławomir Juszczyk
Dr hab., Prof., Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Department of Economics and Enterprise Structure

Mirosława Marzena Nowak
Dr, Associate Professor, Jana Kochanowski University in Kielcach, Piotrkow Trybunalski Campus, Faculty of Social Sciences, Department of Management

The objective was a description of environmental protection cost differentials for Poland’s dairy cooperatives taking into account costs of milk procurement. The authors have concluded that the average dairy cooperative in Poland is experiencing rising costs for environment protection inferring that the significance of these expenditures is also growing. The study includes the years 2004-2010 and material consists of information obtained from the questionnaire interview and secondary sources. Analyzing the relationship of these costs for the full period of the study, it was evident that environment protection expenditures in relation to milk procurement more than doubled for the cooperatives studied – from 0.67 to 1.51%. This suggests that expenditures pertaining to compliance with environmental regulations are important and undertaken projects serve to neutralize pollution or prevent its occurrence.

ENVIRONMENTAL PROTECTION COST AND MILK PROCUREMENT COST DIFFERENTIAL FOR POLAND’S DAIRY COOPERATIVES

Полюхович М. Д.
Національний університет «Острозька академія»

Реалізація соціальної політики забезпечується державними бюджетними асигнуваннями, що призводить до певної обмеженості можливостей здійснення такої політики через брак коштів Мета статті полягає в дослі-дженні нових шляхів підвищення ефективності соціальної політики. Одним них є соціальні ваучери. Їх використання дозволить створити конкуренцію серед постачальників товарів і послуг для соціально незахищених верств населення, що суттєво підвищить їх якість. Також соціальні ваучери виключають можливість корупційних схем через велику кількість споживачів, що мають право вирішувати самостійно. Отже, використання міжнародного досвіду та впровадження ваучерів дозволить суттєво підвищити ефективність соціальної політики, що є надзвичайно важливим при обмеженості фінансових ресурсів держави.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Студінська Г.Я.
кандидат економічних наук, докторант науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку та туризму України

У статті досліджено процес створення бренду персони: комбінація характеристик, формуючі його репутацію та імідж, складові іміджу. Обґрунтовується необхідність створення бренду особистості для просування персони, зміцненню іміджу компанії. Проаналізовано роль окремих бренд-персон у створенні позитивного іміджу України на міжнародному просторі.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ОСОБИСТОСТІ

Баранник Л.Б.
доктор економічних наук, завідувач кафедри оподаткування, Дніпропетровська державна фінансова академія

Соковець-Макатуха Т.В.
старший викладач кафедри фінансового та банківського менеджменту, Дніпропетровська державна фінансова академія

У статті розглянуто основні проблеми забезпечення населення житлом в Україні, зокрема розвиток й удоско-налення фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом. Представлено структурну модель фінансово-кредитного механізму. Доведено, що нині іпотечний механізм є фактично єдиним реальним ме-ханізмом вирішення житлової проблеми в країні. Проведено розрахунок індексу можливості придбання житла за допомогою іпотечного кредиту на прикладі Дніпропетровської області.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Водолазська О.А.
старший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

У статті проаналізовано та узагальнено існуючі в економічній літературі підходи до трактування сутності андеррайтингу в страхуванні. З’ясовано важливість селекції ризиків для забезпечення ефективності андеррайтингу. Підкреслено необхідність досягнення за рахунок андеррайтингу прибутковості страхового портфеля за прийнятного рівня ризику та підтримання фінансової стійкості страхової компанії. Систематизовано сукупність бізнес-процесів андеррайтингу. Запропоновано авторське бачення сутності андеррайтингу в страхуванні.

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ АНДЕРРАЙТИНГУ В СТРАХУВАННІ

Герус Ю.В.
аспірант кафедри фінансових ринків, Національний університет Державної податкової служби України

У статті досліджено принципи та джерела фінансового забезпечення медичного страхування у загальному механізмі фінансування охорони здоров’я. Проаналізовано чотири головні джерела ресурсів охорони здоров’я (фіскальні, цільові внески обов’язкового медичного страхування, страхові внески добровільного медичного страхування та прямі платежі населення за медичні послуги), які формують національні моделі фінансового забезпечення медичного страхування. Розглянуто можливість застосування в Україні стратегічного підходу Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо фінансового забезпечення медичного страхування. Здійснено SWOT – аналіз стану системи фінансування медичного страхування в Україні.

ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Дем’янчук О.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті проведено дослідження сутності різних видів втрат, проте більшу увагу автором зосереджено на змісті фінансових втрат. Також обґрунтовано сутність фінансових втрат у фінансовому потенціалі регіону. В подальшому автором проведено аналіз фінансових втрат кожної складової фінансового потенціалу регіонів України та визначено наслідки для регіонів. Результатом дослідження є висунення гіпотези щодо взаємозалежності обсягів фінансових втрат у кожній складовій фінансового потенціалу регіонів України внаслідок негативного впливу різних факторів.

ФІНАНСОВІ ВТРАТИ У ФІНАНСОВОМУ ПОТЕНЦІАЛІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Єгова С.В.
аспірант кафедри банківського і страхового бізнесу Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто підходи вчених до трактування сутності інвестицій. На основі проведеного аналізу запропоновано визначення страхових інвестицій, що розширює категоріально-понятійний апарат страхової науки. Запропоновано класифікацію страхових інвестицій за об’єктами вкладень, терміном здійснення, участю в інвестиційному процесі, ступенем ризику, метою вкладення.

СТРАХОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ

Іванчук Н.В.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджено роль податків від фонду оплати праці у формуванні загальних податкових надходжень в Україні. Проаналізовано структуру податків від фонду оплати праці, оцінено формування фонду оплати праці як бази оподаткування, досліджено податкове навантаження підприємств зі сплати соціальних нарахувань. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні, зокрема запропоновано створити для підприємств полегшені умови оподаткування фонду оплати праці єдиним соціальним внеском та поглибити прогресивність при справлянні податку на доходи фізичних осіб із фонду оплати праці в Україні.

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Карлін М.І.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та оподаткування, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті дається визначення публічних фінансів України, розкривається зміст і структура місцевих платежів, вказуються шляхи їх удосконалення з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Також звертається увага на нові можливості місцевих органів влади щодо залучення інвестицій в окремі регіони України, що дозволить збільшити місцеві платежі до відповідних бюджетів.

МІСЦЕВІ ПЛАТЕЖІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Кнейслер О.В.
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

Шупа Л.З.
аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

У статті систематизовано основні теоретико-прагматичні підходи до трактування фінансових потоків, про-ведено їх критичний аналіз, визначено переваги та недоліки. З’ясовано характерні особливості фінансових потоків у грошовому кругообігу, виокремлено їх за певними ознаками серед інших економічних понять: грошових потоків, економічних ресурсів, матеріальних потоків, інформаційних потоків, фінансових ресурсів. На основі узагальнення різних підходів до трактування фінансових потоків запропоновано їх авторське визначення.

ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

Коваленко Ю.М.
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансових ринків Національного університету державної податкової служби України

В Україні недостатньо уваги приділено функціонуванню депозитних корпорацій з урахуванням траєкторії попереднього розвитку. У статті виокремлено еволюційні етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України: 1) визначальний; 2) стартовий; 3) накопичення; 4) забезпечення та контроль; 5) модернізація та стійкість. Визначено проблеми процесу розвитку вітчизняних банківських установ і запропоновано напрями їх розв’язання у контексті сучасних реформ.

ЕТАПИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Корнєва І.В.
здобувач Національного університету ДПС України

У статті розглянуті питання досягнення цінової стабільності як основного режиму монетарної політики Національного банку України. Обґрунтовано, що ефективність монетарної політики залежить від двох умов фіскального та фінансового характеру. Проаналізовано ефективність існуючих інструментів НБУ в управлінні ліквідності банків. Виявлено недоліки у реалізації процентної політики центрального банку. Показано специфіку встановлення нормативів обов’язкового резервування банків. Із метою підвищення ефективності нормативів обов’язкового резервування банків запропоновано спростити процедуру встановлення даних нормативів. Запропоновано включити в операційний механізм НБУ чотири елементи, які створять рівні умови для всіх вітчизняних банків в отриманні грошових ресурсів, необхідних для регулювання рівня їх ліквідності.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Мамонтова Н.А.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія»

У статті розглянуто проблеми інвестування вітчизняних підприємств в умовах сталого розвитку. Запропоновано заходи з удосконалення та створення сприятливих умов кредитного фінансування промислових підприємств. У короткостроковому періоді структурна перебудова економіки має містити три основні елементи: закриття економічно неефективних та екологічно шкідливих структур, які неможливо перепрофілювати на випуск іншої продукції чи перетворити в екологічно нешкідливі; розукрупнення надто великих підприємств; створення нових корпоративних структур і значне розширення сфери послуг.

КРЕДИТНІ РЕСУРСИ У ФІНАНСУВАННІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Пасажко Т.С.
аспірант Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Розглянуто інвестиційний потенціал заощаджень населення для економіки. Проаналізовано взаємозалежність обсягів заощаджень населення та їх інвестиційне спрямування. Досліджено рівень довіри населення України до різноманітних фінансово-кредитних організацій. Визначено роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму активізації заощаджень населення з метою стимулювання інвестицій в економіку.

РОЛЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІКИ

Прокопенко В.Ю.
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри соціально-економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто практику оцінки бази оподаткування при адмініструванні податку на землю в Україні. Охарактеризовані методики оцінки вартості землі для цілей оподаткування. Крім того, оглянуто підходи до оцінки бази оподаткування, що застосовуються у світових економіках. Запропоновано орієнтовну методику оцінки вартості об’єктів нерухомості для цілей оподаткування.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ

Осадча О.О.
кандидат економічних наук, доцент Національний університет водного господарства та природокористування

У статті досліджено методи організації облікового процесу, які дозволяють здійснювати контроль за ефективністю використання ресурсів. Встановлено, що організація системи управлінського обліку за центрами відповідальності і центрами витрат забезпечить контроль за роботою окремих підрозділів для співставлення отриманих доходів і використаних ресурсів по кожному з них і підвищить точність та ступінь деталізації облікових даних. Описано основні етапи організації обліку фінансових результатів за місцями виникнення з урахуванням впровадження сучасних інформаційних систем. В цілому, дослідження, викладене у цій статті, спрямоване на удосконалення облікового процесу та створення оптимальної системи управління суб’єкта господарської діяльності.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ

Піскунова О.В.
доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Осипова О.І.
асистент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Аналіз динаміки регіональних особливостей у споживанні населенням харчових продуктів є важливою складовою оцінювання та управління продовольчою безпекою на національному та регіональному рівнях. У результаті проведеної кластеризації регіонів України за методом k-середніх на основі статистичних даних за 2000-2013 рр. щодо споживання базових продуктів харчування отримані досить стійкі у часі групи регіонів, що мають тісний зв’язок із географією та соціально-економічним розвитком областей. Досліджено особливості споживання харчо-вих продуктів і рівень продовольчої безпеки у виокремлених кластерах.

ДИНАМІКА РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У СПОЖИВАННІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НАСЕЛЕННЯМ УКРАЇНИ

Примостка А.О.
аспірант Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Проаналізовано трактування поняття «агент» у різних методологіях розробки мультиагентних систем. Розглянуто принципи проектування мультиагентних систем на базі вже розробленого програмного забезпечення. Запропоновано спосіб представлення агента не тільки у вигляді неподільної одиниці, але й як системи, яка сама може бути мультиагентною. Також запропоновано всі сутності, які безпосередньо не включені до агента, розглядати як зовнішнє середовище агента. Застосування такого підходу дозволяє уніфікувати процедуру розробки мультиагент-них систем для різних рівнів деталізації цільової системи з використанням рекурсивної деталізації її проектування.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ