Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№27/2014

  Економіка та управління національним господарством

 1. Борейко В.І. . - C. 4-7.
 2. Шевчук О.М., Созанський Л.Й, Татарин Н.Б. . - C. 8-13.
 3. Мейта В.І. . - C. 15-19.
 4. Козак Л.В.. - C. 20-26.
 5. Ногінова Н.М.. - C. 27-30.
 6. Шевченко О.О.. - C. 31-36.
 7. Економіка праці та регіональна економіка

 8. Зелінська Г.О. . - C. 38-43.
 9. Слава С.С., Гапак Н.М.. - C. 44-50.
 10. Янишин Я.О., Нагорнюк О.П. . - C. 51-54.
 11. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 12. Баранник Л.Б. . - C. 56-61.
 13. Береславська О.І. . - C. 62-68.
 14. Гороховець Ю.А. . - C. 69-72.
 15. Дем’янчук О.І. . - C. 73-78.
 16. Іванчук Н.В. . - C. 79-83.
 17. Корнєва І.В. . - C. 84-88.
 18. Онишко С.В., Лактіонова О.А. . - C. 89-95.
 19. Роменська К.М. . - C. 96-100.
 20. Сословський В.Г., Коломієць Р.О. . - C. 101-107.
 21. Топішко Н.П. . - C. 108-113.
 22. Федорович І.М. . - C. 114-120.
 23. Чкан І.О. . - C. 121-124.
 24. Облік, аналіз та аудит

 25. Іонін Є.Є., Беспалова А.Г. . - C. 126-131.
 26. Харчук Ю.Ю. . - C. 132-137.
 27. Нежива М.О.. - C. 138-143.
 28. Грицюк П.М., Мулярчук О.В. . - C. 144-149.
 29. Хохлов В.Ю. . - C. 150-153.

Борейко В.І.
доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

У статті розкрито роль наукового та освітянського забезпечення розвитку вітчизняної аграрної галузі, проаналізовано діяльність українських наукових і освітянських аграрних установ, виявлено чинники, які гальмують діяльність сільськогосподарського сектору, досліджено закордонний досвід та розроблено пропозицій для забезпечення економічного розвитку села через посилення уваги держави та регіонів до аграрної науки і освіти.

НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

Шевчук О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівської державної фінансової академії

Созанський Л.Й.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва Львівської філії Європейського університету

Татарин Н.Б.
кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівської державної фінансової академії

У статті досліджено особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними експортерами та імпортерами. Показано необхідність формування здорового конкурентного середовища в напрямку ефективного стимулювання вітчизняного виробника шляхом розробки і реалізації дієвих регуляторів вартості на макрорівні.

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Мейта В.І.
аспірант кафедри фінансів та зовнішньоекономічної діяльності Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут»

У статті розглянуто теоретичні питання формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності. Визначено особливості управління економічною безпекою підприємницької діяльності. Обґрунтовано використання системного підходу в якості методологічної основи формування механізму. Запроновано алгоритм формування механізму. Виділено його основні принципи та структурні елементи. Представлено графічну інтерпретацію організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Козак Л.В.
кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

Метою дослідження є обґрунтування організаційних та методичних підходів щодо забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заходів державних стратегічних програм з розвитку АПК. Автором було здійснено оцінку «Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» як важеля управлінського впливу на розвиток аграрного сектору та проаналізовано рівень її виконання. Результатом проведеного дослідження є обґрунтована автором концептуальна модель взаємодії інструментів аграрної політики та державних цільових програм розвитку АПК. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у комплексному та системному аналізі означеної проблематики із врахуванням галузевих особливостей аграрного сектору. Запропоновані методичні підходи можуть бути використані державними органами управління при формуванні державних стратегічних програм з розвитку АПК, що обумовлює їх практичну цінність.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТРУМЕНТІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ

Ногінова Н.М.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

Визначено роль роздержавлення як фактора ринкових перетворень. Досліджено особливості, досягнення та вади зазначених процесів в Україні. На основі отриманих результатів сформульовано рекомендації щодо пріоритетів інституційних перетворень на перспективу. При здійсненні роздержавлення власності має бути пошук економічної результативності та ефективності за рахунок раціоналізації її структури. Проведені дослідження засвідчили, що найбільш оптимальною формою власності в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки може стати акціонерна власність.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ

Шевченко О.О.
аспірант кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

У статті розглядаються основні наукові погляди на сутність понять: «мотивація», «соціалізація» та «соціальні потреби». Обґрунтовується необхідність формування категорії «соціальна мотивація» в умовах соціально орієнтованої економіки. Визначаються основні соціальні (соціогенні) потреби та їх роль в мотиваційному процесі. Розглядається сутність поняття «соціальна мотивація» з точки зору філософії та психології. На основі аналізу цих поглядів сформульовано визначення соціальної мотивації як функції управління персоналом. Визначається теоретична та практична необхідність формування механізму управління соціальною мотивацією персоналу сучасних підприємств з урахуванням змін, що відбулися як у соціально-економічній, так і в ціннісно-мотиваційній сфері.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ» В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Зелінська Г.О.
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри організації праці і виробництва Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

У статті з’ясовано необхідність впровадження нових підходів до організації регіонального освітнього менеджменту (РОМ) у вітчизняну систему освіти в контексті розвитку освітньої системи Карпатського регіону. Виділено найбільш характерні особливості її функціонування та розвитку в умовах соціально-економічних реформ в Україні. Подано пропозиції щодо заходів, спрямованих на ефективну реалізацію формування системи РОМ в контексті реформування вітчизняної освітньої системи..

ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Слава С.С.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Гапак Н.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті побудовано концептуальну схему взаємодії інструментів економічного розвитку (бюджетно-фінансових інструментів, інструментів інституційного забезпечення, інструментів підвищення конкурентоспроможності, інструментів інтеграції і взаємодії органів влади) на різних рівнях (державному, регіональному – обласному, субрегіональному – рівень міста, селища, села). Розкрито теоретичну парадигму збалансованості даних інструментів. У дослідженні представлено кількісний та структурний аналіз інструментів регіонального економічного розвитку та засобів їх реалізації на усіх рівнях (регіональний, субрегіональний та в цілому). Виявлено кількісні диспропорції між інструментами, що застосовуються для місцевого економічного розвитку в Україні. Вироблено пропозиції щодо вимірювання показників наскрізної збалансованості при формуванні системи інструментів підтримки економічного розвитку на різних рівнях.

СТРУКТУРНА ПАРАДИГМА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Янишин Я.С.
кандидат економічних наук, в.о. професора, декан економічного факультету Львівського національного аграрного університету,

Нагорнюк О.П.
здобувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Львівського національного аграрного університету

У статті розкрито роль галузі птахівництва у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Розглянуто динаміку, сучасний стан і перспективи розвитку ринку продукції птахівництва в Україні. Розраховано структуру виробничих витрат на виробництво продукції птахівництва в сільськогосподарських підприємствах України. Обґрунтовано напрямки підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва в Україні за рахунок оптимізації структури виробничих витрат. Охарактеризовано перспективи виходу вітчизняних виробників продукції птахівництва на ринки ЄС. Виділено заходи, які необхідно здійснити для повної реалізації експортного потенціалу галузі тваринництва в Україні.

ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ СПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Баранник Л.Б.
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри оподаткування Дніпропетровської державної фінансової академії

Мета статті полягає у вивченні досвіду країн світу в реформуванні національних пенсійних систем та наданні науково обґрунтованих пропозицій щодо модернізації пенсійної системи в Україні. Використовувалися такі методи дослідження, як порівняння й узагальнення – при встановленні сутнісних відмінностей у підходах до пенсійного забезпечення громадян; аналіз і синтез – при визначенні фактичних параметрів пенсійного забезпечення та обчисленні його фінансових показників; індукції й дедукції – під час виявлення проблем, які перешкоджають нормальному функціонуванню пенсійного страхування. На основі вивчення та критичного аналізу наукової економічної літератури й статистичних джерел здійснено дослідження сучасного стану однієї з складових системи соціального захисту населення – пенсійного страхування та його фінансового механізму. Встановлено, що ті країни, які своєчасно помітили проблеми, що загрожували ефективному пенсійному забезпеченню громадян, й прорахували наслідки для державних бюджетів, розпочали пенсійні реформи з пошуку нових джерел фінансування. Встановлено, що всі заходи по пенсійному реформуванню були спрямовані на те, щоб максимально поставити пенсію за віком у залежність від індивідуальних досягнень працівника (страхового стажу, зарплати, відрахувань, інших власних уподобань). Нині у більшості розвинених європейських країн кошти на пенсійне забезпечення громадян йдуть з трьох джерел: державних пенсійних фондів, корпоративних галузевих пенсій та індивідуальних пенсій, одержуваних за договором особистого добровільного пенсійного накопичувального страхування. Подальші дослідження означеної проблеми доцільно спрямувати на вивчення такого аспекту трансформації пенсійної системи, як запровадження паралельно зі змінами пенсійної системи обов’язкового соціального медичного страхування, введення другого накопичувального рівня пенсійної системи спочатку на добровільних засадах та обґрунтування нових підходів до проведення реформування пенсійної системи.

ФІНАНСУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Береславська О.І.
доктор економічних, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет ДПС України,

У статті аналізуються світові тенденції нарощування обсягів золотовалютних резервів за групами окремих країн. Розглядаються наукові підходи до необхідності формування достатнього рівня валютних резервів. Систематизовано та проаналізовано критерії оптимального рівня золотовалютних резервів центральних банків різних країн світу. Визначено функції золотовалютних резервів та розглянуто джерела їх поповнення. Визначено тенденції та причини скорочення валютних резервів Національного банку України та дана оцінка ефективності управління ними. Розглянуті та проаналізовані джерела поповнення золотовалютних резервів в Україні. Запропоновано у якості основного джерела нарощування валютних резервів НБУ розглядати грошові потоки мігрантів, які працюють за межами країни..

ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Гороховець Ю.А.
здобувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Академії Муніципального Управління

На основі дослідження сутності поняття «агропромисловий комплекс», узагальнено різні підходи вчених стосовно тлумачення цієї дефініції та визначено АПК як сукупність взаємопов’язаних галузей народного господарства, основним завданням яких є забезпечення населення продуктами харчування. Згруповано основні галузі АПК та встановлено, що на розвиток кожної галузі регіону впливають економічні, природні, кліматичні, соціальноекономічні фактори, а також взаємодія організаційно-управлінської, територіальної і компонентної структур. За результатами аналізу праць провідних вчених виокремлено основні функції АПК: соціально-економічну, територіальну та промислову (виробничу).

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРУВАННЯ АПК РЕГІОНУ

Дем’янчук О.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті проведено обґрунтування значення фінансового потенціалу регіонів України у їх стабільному економічному розвитку. Автором проведено групування регіонів України за питомою вагою валового регіонального продукту, визначено місце регіону за обсягом валового регіонального продукту та на душу населення. Використовуючи методику макроекономічних показників, проведено оцінку диференціації економічного зростання регіонів України на основі сформованого їх фінансового потенціалу, що виражений у результуючому показнику фінансово-економічної діяльності території – валовому регіональному продукті. Результатом дослідження є чітко визначенні тенденції економічного розвитку регіонів України на основі їх фінансового потенціалу та причини поглиблення диференціації розвитку. Запропоновано органам місцевого самоврядування провести розробку тактичних програм стабілізації розвитку регіонів України.

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК БАЗОВА ОСНОВА ЇХ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Іванчук Н.В.
викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, Національний університет «Острозька академія»

Досліджено існуючі концептуальні підходи до трактування сутності та ознак податків, на основі чого сформульовано економічну сутність соціальних податків в Україні. Обґрунтовано притаманність єдиному соціальному внеску в сучасних умовах нецільового спрямування та індивідуальної безоплатності, що дало змогу довести податковий характер цього загальнодержавного обов’язкового платежу. Соціальні податки визначено як обов’язкові, законодавчо встановлені, загальнодержавні платежі, що є джерелом доходів державних цільових фондів, базою обчислення яких є витрати суб’єктів господарювання на оплату праці, отриманий дохід фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОДАТКІВ

Корнєва І.В.
здобувач Національного університету ДПС України

У статті запропонована теоретична концепція побудови механізму монетарного регулювання на основі теорії економічних механізмів. Узагальнено погляди на сутність механізму монетарного регулювання та визначено його складові. Обгрунтовано багаторівневий підхід до визначення сутності механізму монетарного регулювання. Систематизовано та розглянуто структуру інструментів механізму монетарного регулювання. Запропоновано інструменти монетарного регулювання розподілити на традиційні та нетрадиційні інструменти, або інструменти фінансових репресій. Також запропоновано всі інструменти монетарного регулювання згрупувати у три великі групи: інструменти забезпечення стабільності грошового обігу, інструменти забезпечення ліквідності, інструменти забезпечення обсягів кредитування.

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Онишко С.В.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків Національного університету державної податкової служби України

Лактіонова О.А.
кандидат економічних наук, доцент, докторант Донецького національного університету

У статті досліджені фактори гнучкості фінансового ринку в процесі забезпечення ним акумуляції й трансформації фінансових ресурсів в умовах циклічного розвитку економіки. Гнучкість розглянута як додаткова властивість до основних його характеристик – масштабу, ефективності, стабільності і доступу. Визначено, що проходження фінансового ринку крізь стадії економічного і фінансового циклів потребує відповідного регулювання з метою належного виконання функцій фінансового забезпечення економічних агентів і зниження фінансових ризиків.

ГНУЧКІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Роменська К.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

У статті досліджено критерії ефективності використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано показники, що характеризують сферу охорони здоров’я та на прикладі даної галузі наведено критерії оцінки ефективності використання коштів місцевих бюджетів.

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Сословський В.Г.
кандидат економічних наук, доцент, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Коломієць Р.О.
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Представлено алгоритм діагностування фінансової безпеки; визначено сутність та зв’язок процесу превентивного діагностування та комплексного аналізу фінансової безпеки підприємств; детально проаналізовані методи оцінки фінансової безпеки підприємств на схожість між собою та визначено метод розрахунку комплексного показника оцінки ФБП.

ЗВ’ЯЗОК МІЖ КОМПЛЕКСНИМ ФІНАНСОВИМ АНАЛІЗОМ І ПРЕВЕНТИВНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Топішко Н.П.
старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національного університету «Острозька академія»

кцентовано увагу на соціально-економічних суперечностях сучасного суспільного розвитку, ролі в їх вирішенні соціальної політики і системи соціального захисту населення як одного з механізмів її реалізації. Охарактеризовано місце цієї системи в процесі суспільного відтворення (зокрема у фазі виробництва, розподілу, обміну і споживання) та розвитку країни. Підкреслено, що провідним чинником базової соціальної незахищеності громадян є низькі доходи працюючого населення як результат несправедливого розподілу національного доходу. Розраховано «індекс соціального дискомфорту» як показника соціального трансформаційного шоку в умовах ринкових перетворень і накопичення потенціалу соціально дефіцитної економіки в Україні. Обґрунтовано необхідність пошуку нової парадигми суспільного розвитку.

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Федорович І.М.
аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування Тернопільського національного економічного університету

Досліджено поняття «державний борг» та його структуру. Дано характеристику стану державного боргу України в розрізі його видів. Проаналізовано витрати на обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу України. Доведено, що видатки на обслуговування державного боргу постійно зростають як у абсолютному значенні, так і по відношенню до загального фонду бюджету. Подані прогнозні розрахунки витрат на обслуговування державного боргу свідчать про подальше загострення боргової кризи, оскільки пік платежів припадає на 2015-2016 рр. Встановлено, що зростання видатків на обслуговування боргу може призвести до таких наслідків, як боргова криза та криза економіки. З метою зниження негативного впливу зростаючих витрат з обслуговування державного боргу на економічний розвиток країни запропоновано зменшити вартість державних боргів шляхом пошуку найбільш привабливих боргових умов та встановити на законодавчому рівні граничні й оптимальні параметри боргового навантаження для держави. Доведено, що спрямовування боргових ресурсів виключно на інвестиційні проекти дозволить отримати такий прибуток, який дасть можливість покрити вартість обслуговування боргу.

ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Чкан І.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Таврійського державного агротехнологічного університету

У статті висвітлені теоретичні основи здійснення безготівкових розрахунків, простежено основні тенденції розвитку та сучасний стан безготівкових розрахунків в Україні. Визначено, що в структурі грошового обороту країни частка безготівкових розрахунків є незначною, але з кожним роком вона збільшується. Виявлено, що роль головного інструменту безготівкових розрахунків взяли на себе платіжні картки. Також перехід на систему безготівкових розрахунків, як сучасного способу оплати, є пріоритетним завданням для уповноважених осіб в фінансовій сфері.

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ – СУЧАСНИЙ СПОСІБ ОПЛАТИ

Іонін Є.Є.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Донецького національного університету (м. Вінниця)

Беспалова А.Г.
кандидат економічних наук, доцент Донецького національного університету (м. Вінниця)

У статті розглянуті питання аналітичного підґрунтя забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання на основі якісних і кількісних параметрів їх фінансового стану, які повинні сигналізувати про можливі загрози існуванню підприємства, відповідно й приймати обґрунтовані управлінські рішення попереджувального характеру.

АНАЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Харчук Ю.Ю.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті уточнено сутність обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. Визначено суть та специфіку формування бренду вищих навчальних закладів. Розглянуто типи брендів та особливості взаємозв’язку між потребами споживачів освітніх послуг та складовими бренду ДВНЗ. Обгрунтовано вплив бренду вищих навчальних закладів на якість обліково-аналітичного забезпечення їхньої фінансової стійкості в умовах реформування вищої освіти в європейський освітній простір.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СПЕЦИФІКИ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОГО БРЕНДУ

Нежива М.О.
аспірантка кафедри фінансового аналізу та контролю Київський національний торговельно-економічний університет

У статті розглянуто специфіку формування фінансових резервів торговельними підприємствами, їх доцільність та ефективність. Доведено необхідність формування фінансових резервів торговельними підприємствами, а також механізм їх розрахунку. Сформовано етапи аудиту ефективності формування фінансових резервів на торговельному підприємстві. Досліджено існуючі науково-теоретичні положення та визначено інформаційну основу аудита ефективності формування фінансових резервів торговельними підприємствами. Удосконалення інформаційної основи для проведення аудиту ефективності формування фінансових резервів торговельних підприємств призведе до підвищення ефективності управління фінансовими потоками, а аудитору, в свою чергу, дозволяє надати більш точні висновки щодо діяльності підприємства в цілому та рекомендації щодо поліпшення.

ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ

Грицюк П.М.
доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної кібернетики, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Мулярчук О.В.
аспірантка кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

У статті висвітлено одну із ключових тез монетарної політики щодо адекватності рівня інфляції економічному зростанню країни. Авторами визначено сутність понять інфляції та економічного зростання. Здійснено ретроспективний аналіз рівня інфляції та обсягу ВВП, зокрема за період 1996–2013 рр. Побудовано економіко-математичну модель, яка ілюструє взаємозв’язок інфляції та економічного зростання. Зроблено узагальнюючі висновки, що одним з найбільш важливих факторів впливу на обсяг реального ВВП є рівень інфляції.

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Хохлов В.Ю.
кандидат технічних наук, менеджер з міжнародного маркетингу, Global Spirits

Value at Risk (VaR) є одним з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Зазвичай при його підрахунку використовують нормальний розподіл ймовірності, але фактичній розподіл дохідності не є нормальним. У статті виведені формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. На прикладі активів на фондових ринках США та Росії показано, що вони значно підвищують якість оцінки ризику у порівнянні з нормальним розподілом.

ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ РОЗПОДІЛІВ З «ВЕЛИКИМИ ХВОСТАМИ»