Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№26/2014

  Сучасні проблеми економічної теорії

 1. Лащак В.В., Лащак Т.В. . - C. 4-9.
 2. Яворська Т.В. . - C. 10-14.
 3. Економіка та управління національним господарством

 4. Салькова І.Ю.. - C. 15-18.
 5. Хавер В.М.. - C. 19-26.
 6. Економіка і управління галузями та підприємствами

 7. Гнаткович О.Д.. - C. 28-32.
 8. Грицюк Н.О.. - C. 33-37.
 9. Суворова І.М.. - C. 38-44.
 10. Федуняк І.О.. - C. 45-49.
 11. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 12. Войтович Л.М.. - C. 51-54.
 13. dr Paweł Dziekański.. - C. 55-66.
 14. Миськів Г.В.. - C. 67-72.
 15. Спасів Н.Я., Мартинюк В.Ф.. - C. 73-80.
 16. Ткаченко Н.В.. - C. 81-88.
 17. Харченко А.М.. - C. 89-94.
 18. Чеховський Д.Б.. - C. 95-100.
 19. Шабанова О.В.. - C. 101-107.
 20. Облік, аналіз та аудит

 21. Левицька І.О.. - C. 109-113.
 22. Левицька С.О.. - C. 114-118.
 23. Осадча О.О.. - C. 119-123.
 24. Харчук Ю.Ю.. - C. 124-129.
 25. Математичне моделювання та інформаційні системи в економіці

 26. Денищук П. М.. - C. 131-137.

Лащак В.В.
кандидат економічних наук Буковинського університету м.Чернівці

Лащак О.М.
Буковинський університет м.Чернівці

У статті ведеться мова про те, що споживчі ціни перебувають як об›єкт регуляторних процесів на перетині реального і монетарного секторів економіки. Грошова форма факторних затрат в залежності від кількісних та якісних характеристик грошової маси, яка перебуває в обігу виступає генератором цінових коливань. Вибір та застосування монетарних важелів впливу здійснюється правлінням Національного банку України, в залежності від загально державних цілей та завдань монетарної політики, орієнтуючись по ситуації на грошово-кредитному ринку. Ефективне використання таких важелів давало змогу впливати на збільшену грошову масу, але нинішня криза вимагає від Національного банку виступати більш активним учасником ринкових відносин та застосовувати нові більш дієві важелі впливу орієнтовані на стабілізацію споживчих цін.

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЦІН

Яворська Т.В.
доктор економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті розкриваються основні погляди як вчених-економістів різних наукових шкіл, так і правників, математиків на проблеми страхової науки – зокрема щодо сутності та видів страхування, страхової діяльності, страхового фонду, впливу держави на розвиток страхових відносин в країні. Окремо розглядається внесок українських вчених у страхову науку. Проведене дослідження наукових поглядів вчених засвідчило їх глибинність, масштабність і багатоаспектність та дозволило виявити інтереси та суперечності до основних категорій страхової науки.

ТЕОРІЯ СТРАХУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ

Салькова І.Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Вінницького національного аграрного університету

У статті розглянуто основні підходи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що більшості підходів властиве оцінювання конкурентоспроможності підприємства за його фінансовими показниками. Висвітлено особливості підходів оцінювання конкурентоспроможності підприємств, їх переваги та недоліки для застосування на підприємствах АПК.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Хавер В.М.
молодший науковий співробітник Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України

У статті представлено та обґрунтовано запропоновану систему фінансового забезпечення в державній інноваційній політиці із виокремленням підсистеми: нормативного регулювання, інституціональної інфраструктури, прямої фінансової підтримки інноваційного розвитку, де визначено доцільність створення сегментів фінансового забезпечення у функціонуванні виділених підсистем для реалізації інноваційної частини проектів та основі отриманих результатів визначені переваги запропонованої системи.

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

Гнаткович О.Д.
доктор економічних наук, доцент Львівського інституту економіки і туризму

У статті розглядається необхідність перебудови економічних відносин на селі з метою утвердження повноцінного ринку земель, який, в свою чергу, слід розглядати як еколого-економічне поняття. Визначені основні ринкові операції, які повинні здійснюватися із земельними ділянками сільськогосподарського призначення: купівля-продаж, міна, успадкування, дарування, оренда та іпотека.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РИНКОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Грицюк Н.О.
аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розглядається поняття стратегії українськими та зарубіжними вченими, їх види та класифікація. Описується механізм взаємозв’язку та впливу стратегій вищого рівня на формування та вибір стратегій нижчого рівня, їх дія на систему та кінцевий результат.

СУТНІСТЬ, ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЙ

Суворова І.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

У статті розглянуто застосування різних підходів системного аналізу до впровадження контролінгу та основний зміст функціонування системи контролінгу на авіатранспортному підприємстві, досліджено функції контролінгу як сучасної системи управління авіакомпанією, запропоновано основні принципи функціонування авіатранспортного підприємства та схему формування системи контролінгу, яка в подальшому надасть змогу сучасній авіакомпанії забезпечити координацію цілей за всіма рівнями управління.

КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НА АВІАТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Федуняк І.О.
кандидат економічних наук, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

У статті обґрунтовано необхідність використання відновлювальної біоенергії, як альтернативи викопним джерелам енергоносіїв, адже у зв’язку із значним подорожчанням палива, попит на відновлювальне біопаливо починає зростати, а особливо на біогаз, який виробляють із тваринної та рослинної сировини. Визначено вихід біогазу з побічної продукції рослинництва, а біомаса, яка залишається після переробки відходів може використовуватись в сільському господарстві як добриво.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ

Войтович Л.М.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті автор дослідив особливості страхової власності в Україні. Вивчено основні форми власності згідно Закону України «Про власність». Проаналізовано основні види страхової власності в Україні – приватної, колективної та державної. Розглянуто переваги створення страхових компаній у формі акціонерних товариств, що дозволило виділити основні види акціонерних страхових компаній, які здійснюють свою діяльність в Україні. Охарактеризовано страхові компанії, створені у формі товариств з додатковою відповідальністю та повних товариств і виділено їх характерні ознаки. Розмежовано поняття страхова компанія з іноземним капіталом та іноземна страхова компанія. Визначено види державної власності та охарактеризовано умови діяльності державних страхових компаній в Україні.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

dr Paweł Dziekański
Instytut Ekonomii i Administracji UJK Kielce

Samorząd terytorialny stanowi bardzo istotny element nie tylko społeczny, ale również gospodarczy w skali regionu, jak i całego państwa. Celem opracowania jest analiza porównawcza rozwoju społecznego i gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego. Prowadzona analiza ma zadanie zobrazować wielkość i przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju powiatów. Budżet jako podstawowy instrument polityki samorządu. Wskazuje on jak należy kształtować ze względu na efekty ekonomiczne i cele społeczne dochody, a jak rozłożyć ciężar wydatków publicznych. Potencjał społeczno-gospodarczy powiatu stanowi swoistą syntezę czterech składowych: potencjału ekonomicznego, społecznego, technicznego i ekologicznego. Badania statystyczne potwierdzają istnienie dysproporcji w obszarze konkurencyjności powiatów. W badanych latach 2008-2012 w najlepszej pozycji znajdują w kontekście gospodarki powiaty skarżyski, ostrowiecki, staszowski, najsłabszym kazimierski. W aspekcie zmiennych opisujących środowisko najlepszym powiatem okazał się pińczowski, jędrzejowski oraz sandomierski, najsłabszym konecki. Ocena gospodarki finansowej jest zadaniem trudnym. Wymaga ona uwzględnienia wielu różnych elementów. W aspekcie finansów najlepszym powiatem był staszowski, skarżyski i kielecki, najsłabszym zaś kazimierski.

WIELOWYMIAROWA ANALIZA PORÓWNAWCZA W OCENIE KONKURENCYJNOŚCI POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (W KONTEKŚCIE FINANSÓW, GOSPODARKI I ŚRODOWISKA)

Миськів Г.В.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ПВНЗ «Європейський університет» Львівська філія

У статті обґрунтовано виділення шести етапів розвитку кредитного ринку України, кожен з яких формується з допомогою сукупності чинників: макроекономічних, нормативно-правових або соціально-політичних. Для кожного етапу притаманні певні характерні риси. Автор досліджує виокремлені періоди опираючись на кількісні та якісні показники функціонування кредитного ринку України.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Спасів Н.Я.
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки і управління виробництвом Тернопільського комерційного інституту, доцент кафедри фінансів

Мартинюк В.Ф.
кандидат економічних наук, доцент, ректор Тернопільського комерційного інституту, доцент кафедри економіки і управління виробництвом

У статті проведено аналіз виконання доходів та видатків Державного бюджету по Івано-Франківській області, висвітлено основні напрямки покращення формування дохідної та видаткової частин Державного бюджету по Івано-Франківській області в умовах перманентних кризових явищ, сформовано низку пропозицій щодо оптимізації виконання показників Державного бюджету по Івано-Франківській області шляхом реформування діяльності територіальних органів Державної казначейської служби України.

ЕКСТЕРНАЛІЇ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ І ВИДАТКАМИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ткаченко Н.В.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Досліджено теоретичні основи фінансової глобалізації та виділено основні її форми. Визначено тенденції розвитку фінансових посередників в умовах глобалізації та на цій підставі обґрунтовано чинники, що обумовлюють трансформацію їх функціонального призначення.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Харченко А.М.
викладач кафедри фінансів і кредиту, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У статті критично проаналізовано наукові підходи до трактування сутності дефініції «кредитний ризик». Обґрунтовано доцільність розгляду кредитного ризику на різних рівнях його реалізації та на цій підставі запропоновано авторське бачення тлумачення кредитного ризику.

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ЯК КЛЮЧОВОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Чеховський Д.Б.
керівник проектів з ключовими партнерами, АТ «ОТП Банк»

У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності поняття «гарантування банківських вкладів». Сформульовано власне авторське бачення економічної природи гарантування банківських вкладів. Визначено об’єкт і суб’єктів гарантування банківських вкладів. Виявлено відмінності гарантування банківських вкладів від страхування.

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ

Шабанова О.В.
викладач кафедри фінансів, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У статті набув подальшого розвитку науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів на основі застосування теорії нечітких множин. Запропоновано сукупність показників інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів. Виконано оцінювання інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів за п’ятирівневою шкалою.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Левицька І.О.
здобувач кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

У статті узагальнюються та систематизуються погляди вітчизняних та зарубіжних економістів щодо сутності аудиту операційних витрат. Наводиться обґрунтування щодо доцільності проведення управлінського аудиту операційних витрат в енергопостачальних компаніях.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Левицька С.О.
доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Досліджується виконання соціальних програм суб’єктів підприємницької діяльності шляхом формування соціальної складової господарського обліку – «соціального обліку». Вивчається потреба у створенні на підприємстві управлінського обліку з провадженням Центрів відповідальності «Соціальні затрати».

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ

Осадча О.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Досліджуються показники соціального, економічного та екологічного розвитку підприємницької діяльності. Вивчається потреба у створенні на підприємстві інтегрованої підсистеми господарського обліку з метою впровадження результативного аналізу та контролю за дотриманням збалансованості в умовах сталого національногорозвитку.

РЕФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Харчук Ю.Ю.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті уточнено сутність облікової політики та фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. Здійснено характеристику основних аспектів та зазначено виміри облікової політики вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні. Розглянуто вплив облікової політики на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. Запропоновано ряд заходів щодо її вдосконалення.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Денищук П. М.
викладач Рівненського державного гуманітарного університету

На основі проведеного аналізу побудована SADT-модель процесу прийняття рішень при визначенні професорсько-викладацького складу вузу. Визначена проблема необхідності створення інструментарію, що дав би, змогу моделювати процес оперативного розрахунку кількості ставок викладачів.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СТАВОК ВИКЛАДАЧІВ ДЕРЖАВНОГО ВИШУ