Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№25/2014

  Сучасні проблеми економічної теорії

 1. Борейко В.І. . - C. 4-8.
 2. Грудзевич Ю.І. . - C. 9-14.
 3. Лащак В.В., Лащак Т.В. . - C. 15-18.
 4. Рудковський . - C. 19-23.
 5. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

 6. Топишко И.И., Галецкая Т.И. . - C. 24-30.
 7. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

 8. Березяк І.І. . - C. 31-36.
 9. Былич А.В. . - C. 37-41.
 10. Козак Л.В. . - C. 42-49.
 11. Маркіна І.А., Черниш І.В. . - C. 50-55.
 12. Селезньова О.О. . - C. 56-59.
 13. Транченко Л.В., Транченко О.М. . - C. 60-65.
 14. Ющик Славомір, Новак Мірослава Мажена . - C. 66-71.
 15. Економіка праці та регіональна економіка

 16. Нєізвєстна О.В., Гузенко О.П. . - C. 72-78.
 17. Янковська Л.А., Топішко Н.П. . - C. 79-88.
 18. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 19. Буряченко А.Є., Логвінов П.В. . - C. 89-94.
 20. Дем’янчук О.І. . - C. 95-103.
 21. Дрогоруб І.В. . - C. 104-108.
 22. Камінська О.М. . - C. 109-113.
 23. Карлін М.І., Кучерук М.В. . - C. 114-118.
 24. Маслічукк С.А.. - C. 119-125.
 25. Матлага Л.О. . - C. 125-130.
 26. Метлушко О.В. . - C. 131-135.
 27. Миськів Г.В. . - C. 118-122.
 28. Ногінова Н.М. . - C. 141-145.
 29. Федорович І.М. . - C. 146-151.
 30. Чеховський Д.Б. . - C. 152-156.
 31. Чуницька І.І. . - C. 157-162.
 32. Ткаченко Н.В., Шабанова О.В. . - C. 163-169.
 33. Шулик Ю.В. . - C. 170-176.
 34. Dziekaсski Paweі, Pawlik Andrzej. - C. 177-185.
 35. Olak Antoni . - C. 186-194.
 36. Облік, аналіз та аудит

 37. Проскуріна Н.М. . - C. 195-199.
 38. Шматковська Т.О., Ярош В.В. . - C. 200-206.
 39. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 40. Заблоцький Т.М. . - C. 207-211.

Борейко В.І.
доктор економічних наук, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

У статті досліджено погляди відомих вітчизняних вчених на роль промисловості та сфери послуг у розвитку національної економіки; проведено аналіз структурних змін, які відбулися в національному господарстві в останні десятиліття, та їх впливу на розвиток економіки України; обґрунтовано, що на нинішньому етапі динамічний розвиток економіки значно залежить від функціонування сфери послуг та інформаційних технологій, однак, базою для їх використання є високотехнологічний промисловий комплекс країни; розроблено пропозиції для удосконалення промислової політики України.

ВПЛИВ ЗМІН У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Грудзевич Ю.І.
аспірант кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті досліджено теоретичні питання формування механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових – економічної, організаційної, соціальної, зазначено особливості їх спільної реалізації. Подано класифікацію форм, функцій, основних принципів, умов розвитку та методів регулювання підприємництва. Подано схему механізму реалізації підприємницької діяльності. Визначено об’єднуючий чинник підприємництва незалежно від форми, спеціалізації, напряму та способу ведення бізнесу.

СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

Лащак В.В.
кандидат економічних наук Буковинського університету,

Лащак Т.В.
Чернівецький національний університет

У статті описано передумови та основи організації консюмеризму в державах з розвинутою ринковою економікою. У різних країнах світу на сьогодні інтереси споживачів відстоюють державні органи влади, органи місцевого самоврядування та громадські організації. Питома вага ролі та впливу в системі захисту прав споживачів формувалася під дією історичних, економічних та інших чинників. Сформовані різні моделі організації захисту прав споживачів умовно можна розділити залежно від домінування в системі захисту прав споживачів таких суб’єктів впливу, як органи державної влади, органи місцевого самоврядування, та громадські організації на: модель з державним домінуванням, модель з муніципальним домінуванням та модель з домінуванням громадських і інших організацій.

CИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Рудковський О.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Національного транспортного університету

Проведено аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури з проблем корпоративного управління. Розглянуті питання аналізу, динаміки та управління ризиками, що пов’язані з функціонуванням і розвитком корпорацій, що дозволяє досліджувати цілий спектр викликів, загроз, небезпек, які впливають на структуру та розвиток корпоративної безпеки. Проаналізовано дослідження, присвячені створенню та розвитку нового напряму – корпоративної безпеки.

КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ

Топішко І.І.
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія»,

Галецька Т.І.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія»

Розглянуто соціально-економічні наслідки процесів роздержавлення економіки та приватизації державних і кооперативних підприємств. Обґрунтовано пропозиції щодо необхідності суттєвої корекції реформ у соціально-економічній сфері та державному регулюванні.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ УКРАЇНИ

Березяк І.І.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

Розглядається доцільність використання зарубіжного досвіду соціального підприємництва для забезпечення процесу впровадження соціальних підприємств в Україні та формування власної моделі соціального підприємництва.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Білич А.В.
аспірантка кафедри економіки АПФ Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Розглянуті теоретичні основи методу аналізу оболонки даних (DEA) та проаналізований методологічний інструментарій визначення технічної ефективності підприємств. Також визначена технічна ефективність за input-орієнтованої моделі (модель вхідних ресурсів) для аграрних підприємств і проведений аналіз взаємозв’язку із показниками їх економічної ефективності.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Козак Л.В.
кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

Метою дослідження є обґрунтування організаційних та методичних підходів щодо формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств. Визначено складові елементи механізму формування стратегічного бачення, обґрунтовано систему показників, які відображають результативність позиціювання та зумовлюють місце та роль певного товару на ринку і водночас у господарському портфелі підприємства. Результатом проведеного дослідження є обґрунтований автором висновок, що економічні умови функціонування аграрних підприємств суттєво впливають на механізм формування їх стратегічних пріоритетів. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в комплексному та системному аналізі означеної проблематики із врахуванням галузевих особливостей аграрного сектора. Запропоновані методичні підходи можуть бути використані аграрними підприємствами при формуванні ринкових стратегій позиціювання власної продукції, що зумовлює їх практичну цінність.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ ТА ЦІЛЕЙ ПОЗИЦІЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Маркіна І.А.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,

Черниш І.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

У статті розкрито сутність і значення поняття «механізм» із погляду його застосування в економічній науці; визначено сутність антикризової державної політики; розкрито сутність наявних механізмів антикризового управління та регулювання; обґрунтовано вимоги до розробки та структуру механізму антикризової політики держави в туристичній галузі.

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Селезньова О.О.
кандидат економічних наук, доцент Одеської державної академії будівництва та архітектури

У статті висвітлено та проаналізовано підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств національних та зарубіжних дослідників. Подано методи вимірювання її як ступеня досягнення поставлених цілей, відношення ефекту від маркетингової діяльності до витрат на її здійснення, ціни бренду, системи показників, оцінки за функціями маркетингу. Рекомендовано використовувати метод експертного аналізу за складовими компонентами маркетингової діяльності з урахуванням специфіки сфери діяльності підприємства.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Транченко Л.В.
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій Уманського національного університету садівництва,

Транченко О.М.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва

У статті розкрито, що у процесі ресурсокористування та ресурсозбереження у сільськогосподарських підприємствах важливу роль відіграє впровадження новітніх конкурентоспроможних технологій та досягнень науково-технічного прогресу. Доведено, що інновації є засобом підвищення ефективності виробництва продукції, а також засобом адаптації підприємства до змін соціального, економічного, екологічного середовища. Обґрунтовано, що інноваційний процес у сільськогосподарському виробництві – це постійний, безперервний процес перетворення окремих технічних, технологічних, агрохімічних, біологічних та організаційно-економічних ідей і наукових варіантів вирішення певного практичного завдання з метою переходу аграрних галузей та підприємств на якісно новий рівень виробничого процесу. Запропоновано основні шляхи ефективності, стабілізації та подальшого розвитку ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, що залежить від здатності управлінських структур, наукових установ і агроформувань впроваджувати інновації, зберігати свій кадровий потенціал, застосовувати ефективні важелі мотивації, стимулювання й ефективності реалізації ресурсного потенціалу в цілому.

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

С. Ющик
Університет Яна Кохановського у Кельце, філіал у Пьотркові Трибунальському

М. Мажена Новак
Університет Яна Кохановського у Кельце, філіал у Пьотркові Трибунальському

Обговорюється стабільність на молочному ринку ЄС після усунення молочних квот та виробничого регулювання. Анулювання молочних квот без запровадження ефективних механізмів стабілізації молочного ринку ЄС буде несприятливим для європейських виробників молока. Ймовірно, що молочним кооперативам у Польщі та інших країнах Європейського Союзу буде необхідно покращити управління у такий спосіб, що підвищити конкурентоспроможність продукції для внутрішнього і зовнішнього ринку, у тому числі і поза межами Європейського Союзу. Конкуренція вимагає виробництва молокопродуктів з вищою доданою вартістю, покращенням управління якістю та виробничим процесом. Як результат, молочні кооперативи матимуть можливість покращити економічну ефективність, підвищуючи чистий прибуток кооперативів, тобто фермери-виробники молока в партнерстві з кооперативами матимуть змогу брати участь у розподілі дивідендів, таких як компенсація збитків, спричинених нижчими оптовими цінами на молоко. На рівні країн-членів Європейського Союзу відміна системи квотування може бути частково компенсована шляхом субсидій для виробників молока, які випливають з інтенсифікації економічної політики у таких сферах, як охорона навколишнього середовища чи соціальна допомога, а також дослідження та інновації.

ПЛАНУВАННЯ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ПОЛЬСЬКИМИ МОЛОЧНИМИ КООПЕРАТИВАМИ ПІСЛЯ ВІДМІНИ СИСТЕМИ КВОТ НА МОЛОКОПРОДУКТИ У ЄВРОСОЮЗІ

Неізвєстна О.В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

Гузенко О.П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Досліджено теоретичні та практичні аспекти кредитних взаємовідносин банківських структур із підприємствами малого та середнього бізнесу в Україні й визначені можливі напрямки їх оптимізації.

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТА В ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Янковська Л.А.,
ректор Львівського університету бізнесу та права, доктор економічних наук, професор, академік Української академії наук, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем,

Топішко Н.П.,
старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Національного університету «Острозька академія»

Вимір рівня соціального захисту населення передбачає застосування системи об’єктивних і суб’єктивних оцінок. У статті викладено результати соціологічного обстеження, проведеного з метою оцінки стану соціальної захищеності громадян.

СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ

Буряченко А.Є.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

Логвінов П.В.,
Головний економіст бюджетного відділу фінансового управління Ужгородської міської ради

З метою контролю за цільовим використанням та ефективністю витрачання бюджетних коштів свого часу із приватного сектора були запозичені елементи бюджетування, які на сьогодні широко використовуються в більшості країн як інструменти бюджетного управління. Наявний механізм розподілу бюджетних коштів в Україні здійснюється із запровадженням методу програмно-цільового бюджетування в експериментальному режимі. Це, своєю чергою, відображає певні нормативно-правові та практичні недоліки цього методу. Розглянуто окремі випадки та проведено аналогічні успішні приклади інших країн. Запропоновано шляхи для вдосконалення механізму практичного застосування програмно-цільового методу задля прийняття зважених та обґрунтованих управлінських рішень.

ВИТОКИ ТА УСПІШНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

Дем’янчук О.І.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

Досліджено склад фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. На основі методологічного аналізу виділено два наукових підходи щодо розкриття структури категорії фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці. Розглядаючи фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці як сукупної можливості суб’єктів адміністративно-територіальної одиниці в межах стійких економічних відносин формувати, розподіляти та ефективно використовувати фінансові ресурси для виконання органами місцевого самоврядування основної функції – забезпечення сталого соціально-економічного розвитку цієї адміністративно-територіальної одиниці, доведено, що найважливішими складовими фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці є: бюджетний; податковий, інвестиційний, управлінський та організаційний потенціали. У висновку доведено, що у своїй сукупності складових фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці відображає базову основу формування фінансових ресурсів місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць.

СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Дрогоруб І.В.,
здобувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

Проаналізовано основні підходи до визначення сутності термінів «фінансові ресурси банку», «ресурси банку», «ресурсна база банку». Охарактеризовано взаємозв’язок згаданих понять. Узагальнено особливості досліджуваних дефініцій.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕФІНІЦІЙ «ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКУ», «РЕСУРСИ БАНКУ», «РЕСУРСНА БАЗА БАНКУ»

Камінська О.М.,
викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено передумови формування страхового асистансу в Україні. Проаналізовано особливість та ефективність взаємодії страхових та асистанських компаній. Обґрунтовано перспективи розвитку асистанських компаній на страховому ринку.

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ ТА АСИСТАНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Карлін М.І.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та оподаткування Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,

Кучерук М.В.,
інститут економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Розглянуто особливості функціонування банківських офшорних зон: надання податкових пільг, відсутність регулювання руху капіталу, міжнародний характер угод, розвинена інфраструктура, збереження таємниці угод, ефективно функціонуюча банківська система, використання англійської мови, висококваліфікований персонал. Подано головні мотиви заснування комерційних установ у фінансових офшорних центрах, серед яких: лояльність державного регулювання, високий рівень банківської та комерційної секретності та анонімність реальних власників компаній, легкість доступу до зарубіжної фінансової системи. Наведено дві категорії офшорних юрисдикцій: країни, які дозволяють законні розслідування в належних випадках, і країни, які відмовляють у послабленні своєї секретності. Зазначено, що головними мотивами заснування банку в офшорних зонах є відкриття та ведення банківських рахунків для вкладників із країн з високими податками та жорстким валютним контролем, а також здійснення операцій на ринку євровалют. Охарактеризовано Люксембург як один із основних світових офшорних банківських центрів, на який припадає 6–8% світового офшорного капіталу. У Люксембурзі представлено всі основні європейські й міжнародні фінансові установи, до того ж на 147 зареєстрованих комерційних банків припадає лише 5 люксембурзького походження. Створення філій європейських банків заохочується усуненням всіх видів примусу щодо грошових потоків: відсутність вимог до мінімальних резервів, виключення будь-якої регламентації відносно процентних ставок або переміщень капіталу, безумовне дотриманням банківської таємниці в поєднанні з гнучким і суворим банківським контролем при однакових і вигідних для всіх клієнтів норм оподаткування.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОФШОРНИХ ЦЕНТРІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЮКСЕМБУРГУ)

Маслічук С.А.,
аспірант кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

У статті висвітлено становлення інституту пенсійного забезпечення. Проаналізовано сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні. Досліджено основні світові тенденції реформування сучасних пенсійних систем, що формуються під впливом демографічної кризи. Особливу увагу у статті зосереджено на досвіді таких країн, як Польща, Чилі, Німеччина та Великобританія. Обґрунтовано можливості використання зарубіжного досвіду при реформуванні вітчизняної системи пенсійного забезпечення.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ

Матлага Л.О.,
аспірант, викладач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету

У статті висвітлено та узагальнено основні підходи щодо трактування поняття «банківський капітал». Проаналізовано економічну природу капіталу залежно від періоду часу розвитку економіки. Досліджено взаємозв’язок понять «банківський капітал» та «ресурси банківських установ», а також охарактеризовано їх спільні та відмінні риси. Запропоновано схему взаємозв’язку між поняттями при дослідженні банківського капіталу. Виявлено, що прирівнювання понять «банківські ресурси» та «банківський капітал» у сучасній українській економіці можливе, оскільки задіяні та ефективно розміщені банком ресурси приносять йому стабільний дохід.

СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ПОНЯТТЯМ «РЕСУРСИ БАНКУ»

Метлушко О.В.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету,

У статті розглянуто проблемні питання рефінансування починаючи з 2008 р. до теперішнього часу. На основі проведеного дослідження сучасного стану рефінансування запропоновано механізм рефінансування банківських установ без використання коштів НБУ, який можна застосовувати для всіх проблемних банків. Такий підхід допоможе прискорити здійснення заходів щодо рефінансування та уникнути відволікання коштів із реального сектора економіки, а також гарантуватиме рефінансування всім проблемним банкам за рахунок створення для кожного з них окремого санаційного фонду.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ

Миськів Г.В.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ПВНЗ «Європейський університет», Львівська філія

У статті розглянуто передумови формування, функціонування та розвитку кредитного ринку в історичному аспекті, ґрунтуючись на дослідженні розвитку наукової думки провідних вчених. Автор класифікувала виокремлені передумови за періодом тривалості їх дії на групу передумов короткострокової дії та групу передумов довгострокової дії.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ногінова Н.М.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»,

У статті обґрунтовано необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції. Визначено основні проблеми вітчизняної податкової системи на сучасному етапі, зокрема основну увагу приділено адаптації вітчизняного законодавства до вимог ЄС. Наголошено на важливості проведення зваженої та раціональної податкової політики з урахуванням тенденцій розвитку економічної системи. Подано досвід ЄС щодо здійснення податкової політики, зокрема проаналізовано частки різних видів податків у загальному обсязі податкових надходжень країн-учасниць Союзу. Виділено основні напрями реформування податкової політики України з урахуванням євроінтеграційних прагнень.

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Федорович І.М.,
аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування Тернопільського національного економічного університету

Доводиться важливість оцінки стійкості державного боргу як відображення спроможності країни виконувати свої зобов’язання щодо обслуговування та погашення позикових фінансових ресурсів. Аналізується динаміка зростання державного боргу України. Зазначається, що впродовж останніх років простежується тенденція до зростання державної заборгованості внаслідок високих валютних ризиків запозичень, значного боргового навантаження на державний бюджет. Уточнюється поняття боргової стійкості держави. Досліджуються різні науково-методичні підходи до оцінки боргової стійкості країни. Аналізується стан боргової стійкості в рамках трьох груп індикаторів: ліквідності, платоспроможності та заборгованості державного сектора. Зазначається, що боргове навантаження в Україні не є надто загрозливим, проте подальше залучення позик посилює тиск на державний бюджет. Пропонується знизити рівень відсоткових ставок та проводити ефективну курсову політику. Доводиться потреба в зменшенні рівня граничного боргу та встановленні ефективного контролю за поверненням і обслуговуванням зовнішніх ресурсів. Зазначається, що для підвищення боргової стійкості варто застосовувати «метод цільових орієнтирів».

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

Чеховський Д.Б.,
керівник проектів з ключовими партнерами, АТ «ОТП Банк»,

Визначено особливості функціонування кредитного фонду. Досліджено специфіку взаємодії банків та кредитних фондів у сфері управління проблемними кредитами в частині побудови механізму передачі банком кредитному фонду проблемних кредитів в обмін на паї такого фонду.

ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ ТА КРЕДИТНИХ ФОНДІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ

Чуницька І.І.,
кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України,

Досліджено теоретичні і методологічні підходи до забезпечення розвитку фінансового ринку України. Розглянуті базові парадигми, що лежать в основі дослідження фінансового ринку, з’ясовані особливості їх впливу на його розвиток. Обґрунтовується необхідність подальшого пошуку сучасних наукових парадигм з метою більш повного відображення еволюційних змін реальності та використання їх методологічного потенціалу як передумов, методів і способів вирішення проблем, що виникають.

ДЖЕРЕЛА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ткаченко Н.В.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України,

Шабанова О.В.,
викладач кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України,

У статті обґрунтовано нормативну динамічну модель оцінювання ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів та побудовано інтегральний коефіцієнт ефективності інвестиційної діяльності.

НОРМАТИВНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Шулик Ю.В.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті розглянуто особливості проведення бюджетної політики України та Європейського Союзу. Охарактеризовано основні недоліки й напрями змін бюджетного менеджменту України у зв’язку з євроінтеграцією.

ВИКЛИКИ БЮДЖЕТНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Павел Джєканскі
Університет Яна Коханоського у Кельце,

Анджей Павлік
Університет Яна Коханоського у Кельце,

Одним із найбільш важливих чинників, що визначають розвиток органів місцевого самоврядування, є їхній фінансовий стан, який має беззаперечний вплив на усі види діяльності, які проводяться органами місцевого самоврядування. Це може бути проаналізоване з погляду поточних чи інвестиційних витрат і доходів, а також загальних доходів і витрат. Несприятливе фінансове становище може обмежити можливості розвитку органів місцевого самоврядування. Муніципателітети в доброму фінансовому стані більш конкурентоздатні та ефективні у проведенні політики розвитку.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ РАЙОНІВ СВЄНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

Антоні Олак
професор, доктор, Вища школа маркетингового управління і іноземних мов у Катовіце, декан економіко-інженерного факультету Вища школа бізнесу і підприємництва у Островці Свєнтокшиському, кафедра національної безпеки,

Питання, пов’язані з інформаційною безпекою, протягом довгого часу в Польщі були недооціненими фінансовими інституціями, хоча право на конфіденційність гарантувалося Європейською конвенцією забезпечення прав людини та фундаментальних свобод від 4 квітня 1950 р., яка була ратифікована Польщею 15 грудня 1992 р. Стаття 8 згаданої Конвенції стосується захисту конфіденційності осіб: «Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, його домівки та кореспонденції». Одним із елементів конфіденційності, перерахованих у цьому документі та в юриспруденції Європейського Суду з прав людини, є фінансова та економічна ситуація фізичної та юридичної особи. У рамках цього також включені відносини споживачів з фінансовими інституціями, а отже, очевидною є необхідність захисту інформації стосовно цих відносин.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЯХ. ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ І СТРУКТУРИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ, – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Проскуріна Н.М.,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та аудиту Запорізького національного університету

У статі розглянуто нормативні вимоги щодо нарахування резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку. Обґрунтовано необхідність поєднання методів нарахування резерву сумнівних боргів, передбачених національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. Розроблено форму звітності, з метою забезпечення інформативності контролюючих органів щодо прозорості у визнанні дебіторської заборгованості як сумнівної та безнадійної.

РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ

Шматковська Т.О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,

Ярош В.В.
Інститут економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,

У статті проведено дослідження механізму організації системи внутрішнього контролю господарської діяльності підприємства. Розроблено алгоритм здійснення процесу внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності господарюючих одиниць, який у сучасних умовах господарювання забезпечує впровадження ефективного інструментарію щодо функціонування процесу контролю. Розглянуто завдання та процесс формування системи внутрішнього контролю на підприємстві. Охарактеризовано переваги розподілу об’єктів контролю результатів господарювання в розрізі центрів відповідальності.

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Заблоцький Т.М.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри комп’ютерних технологій Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У роботі досліджено питання еквівалентності вибору раціональної структури портфеля фінансових активів на основі класичного методу Марковіца та методу мінімізації Value-at-Risk портфеля. Показано, що множина ефективних за Марковіцем портфелів є ширшою за множину ефективних портфелів, отриманої з задачі мінімізації VaR портфеля. Доведено, що існують ефективні за Марковіцем портфелі, які не є ефективними в умовах мінімізації VaR, а також, що всі ефективні в умовах мінімізації VaR портфелі є ефективними за Марковіцем. Тобто розглянуті підходи вибору структури портфеля фінансових активів не є еквівалентними.

МІНІМІЗАЦІЯ VALUE-AT-RISK ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЯК УЗАГАЛЬНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ