Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№24/2013

  Сучасні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу

 1. Адамовська В.С. . - C. 4-7.
 2. Андрусів У.Я. . - C. 8-14.
 3. Брайловський І. А. . - C. 14-18.
 4. Двойних К.Є. . - C. 19-23.
 5. Дунська А.Р. . - C. 24-29.
 6. Нусінова О.В., Лебідь І.О. . - C. 30-33.
 7. Парфентьєва О.Г. . - C. 34-38.
 8. Пашечко О.А. . - C. 39-43.
 9. Почтовюк А.Б. . - C. 44-48.
 10. Радіонов П.Ю. . - C. 49-53.
 11. Салькова І.Ю. . - C. 54-57.
 12. Свідерська А.В. . - C. 58-63.
 13. Солодовников С.Ю., Кузьмицкая Т.В., Кривицкая О.Р. . - C. 64-70.
 14. Стадницький Ю.І., Дзяна О.С. . - C. 71-74.
 15. Транченко Л.С., Транченко О.М. . - C. 75-79.
 16. Хімченко А.М. . - C. 80-85.
 17. Чалюк Ю.О. . - C. 86-91.
 18. Щурик М.В. . - C. 92-98.
 19. Реформування бюджетної та податкової системи України

 20. Борейко В. І. . - C. 99-103.
 21. Гораль Л.Т., Спасів Н.Я. . - C. 104-109.
 22. Далєвська Т.О. . - C. 110-113.
 23. Дем’янчук О.І., Стумінська Б.М. . - C. 114-117.
 24. Угрин В.В. . - C. 118-122.
 25. Сидор І.П., Булавинець В.М. . - C. 123-127.
 26. Сидоренко Р.В., . - C. 128-131.
 27. Ткачик Ф.П., Гуцул І.А. . - C. 132-136.
 28. Фененко П.О., Дворянінов А.В. . - C. 137-142.
 29. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 30. Абрамова А.С. . - C. 143-147.
 31. Залізко В.Д. . - C. 148-155.
 32. Іванчук Н.В. . - C. 156-162.
 33. Квасниця О.В. . - C. 163-168.
 34. Кнейслер О.В., Налукова Н.І. . - C. 169-173.
 35. Конєва Т.А. . - C. 174-178.
 36. Константюк Н.І. . - C. 179-183.
 37. Ляшок Я.А. . - C. 184-189.
 38. Магас Н.В. . - C. 190-196.
 39. Фостаковська Г.В. . - C. 197-204.
 40. Розвиток фінансово-кредитних відносин

 41. Гонта О.І., Жаворонок А.В. . - C. 205-210
 42. Карпова І.В. . - C. 211-214.
 43. Пічкурова З.В. . - C. 215-219.
 44. Корнєєв М.В. . - C. 220-223.
 45. Ксьондз С.М. . - C. 224-229.
 46. Мальчик М.В., Коваль С.І. . - C. 230-234.
 47. Ткаченко С.О., Тарасов Р.Ю. . - C. 235-238.
 48. Шаварина М.П. . - C. 239-243.
 49. Шапаренков А.В. . - C. 244-250.
 50. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання

 51. Ambarchyan V.S. . - C. 251-256.
 52. Ambarchyan M.S. . - C. 257-261.
 53. Бондарчук В.В. . - C. 262-265.
 54. Єфіменко Т.І. . - C. 266-270.
 55. Касич А.О., Онищенко О.В., Чубка О.Ю . - C. 271-275.
 56. Ковтун І.Ю. . - C. 276-280.
 57. Маліновська К.О. . - C. 281-285.
 58. Пунько Б.М., Кошарська Н.М. . - C. 286-290.
 59. Цимбалюк А.Ф. . - C. 291-297.
 60. Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

 61. Кибич Г.П. . - C. 298-303.
 62. Цікановська Н.А. . - C. 304-308.

Адамовська В. С.
кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Криворізький національний університет»

У статті розглянуто концепції життєвих циклів підприємств та вертикально інтегрованих структур. Визначено недостатність наукових розробок у напрямі дослідження особливостей життєвих циклів вертикально-інтегрованих структур та визначення впливу на їх розвиток стадій життєвих циклів окремих організацій, які входять до її складу в результаті інтеграційного процесу. Розроблено матрицю комбінацій стадій життєвих циклів організації та вертикально-інтегрованої структури на основі «штучної» моделі стандартизованих стадій і моделі «трьох горизонтів росту». Визначено напрямки здійснення управлінських заходів, спрямованих на стабілізацію фінансового стану організації в умовах вертикальної інтеграції.

МЕНЕДЖМЕНТ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Андрусів У. Я.
аспірант кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

У статті розглянуто сутність понять «механізм» та «механізм управління» підприємством, охарактеризовано його системи. Визначені основні інструменти механізму управління підприємствами сфери виробництва будівельних матеріалів, що забезпечують ефективне управління та запропоновані показники, що дозволяють виміряти їх вплив. Проведено аналіз інструментів, за допомогою яких функціонують механізми управління підприємством за кордоном.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Брайловський І. А.
кандидат економічних наук, директор ДП «Наукова спілка Донбасу»

У статті розглядаються переваги взаємодії державного і приватного секторів економіки в рамках державно-приватного партнерства (ДПП). Аналізується основна мета виникнення відносин ДПП, особливості взаємодії партнерів, переваги обох форм власності та результативність діяльності.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК УГОДА ПРО ВЗАЄМНІ ВИГОДИ

Двойних К. Є.
кандидат економічних наук, докторант Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Стаття присвячена формуванню теоретичних основ економічної моделі етнокультурного простору (суперетносу). Розглянуто векторні особливості економічної поведінки етносів та взаємодії суперетносів. Суперетнос в економіці визначено як енергетичний потік. На цій теоретичній основі запропонована економічна модель суперетносу.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Дунська А. Р.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

У статті визначена сутність інноваційної інфраструктури та її роль при формуванні інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Автором запропонований власний підхід до визначення етапів інноваційного процесу, на цій основі проведена систематизація організаційних елементів інноваційної інфраструктури за функціональною ознакою, запропоновані ключові параметри інноваційної інфраструктури, що визначають функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств.

ІНФРАСТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Нусінова О. В
доктор економічних наук, доцент, проректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій,

Лебідь І. О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Проаналізовано міжнародні та національні особливості створення та діяльності Наглядової ради, яка є одним із ключових органів управління акціонерного товариства. У статті узагальнено основні індикатори ефективного функціонування діяльності Наглядової ради.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Парфентьєва О. Г.
аспірант Національного транспортного університету

У статті проаналізовано погляди деяких вчених – економістів та запропоновано свою позицію щодо методологічних підходів до економічної діагностики підприємства.

ОСНОВНІ МЕТОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Пашечко О. А.
здобувач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статті досліджено особливості регулювання енергетики у різних країнах світу з точки зору їх досвіду у процесі формування соціально-економічних стимулів енергозбереження.

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Почтовюк А. Б.
кандидат наук з державного управління, доцент, декан факультету економіки і управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

У статті розглянуто якісний та кількісний зміст професійно-кваліфікаційної відповідності фахівців із вищою освітою для задоволення потреб економіки. Досліджено можливість державного регулювання прийому та якості підготовки студентів за спеціальностями залежно від ступеня пріоритетності галузі, в тому числі машинобудування. Виділено умови оцінки професійно-кваліфікаційної відповідності на макро- та мікрорівнях.

ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Родіонов П. Ю.
викладач Промислово-економічного коледжу НАУ

У статті проводиться аналіз стану цивільної авіації за методом М. Портера. Наводяться чинники, що впливають на обсяг авіаперевезень, показується взаємозалежність між економічними макропоказниками та обсягами авіаперевезень. Визначені пріоритетні завдання, що мають бути розв’язані у контексті розвитку цивільної авіації.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ ЗА МЕТОДОМ М. ПОРТЕРА

Салькова І. Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Вінницького національного аграрного університету

У статті розглянуто основні підходи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що більшості підходів властиве оцінювання конкурентоспроможності підприємства за його фінансовими показниками. Висвітлено особливості підходів оцінювання конкурентоспроможності підприємств, їх переваги та недоліки для застосування на підприємствах АПК.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Свідерська А. В.
аспірант Хмельницького національного університету

У статті розглядаються питання правового регулювання (ЗЕД) в Україні. Проаналізовано зміни, пов’язані з прийняттям Митного кодексу України, та їх вплив на діяльність вітчизняних підприємств. Розроблено класифікацію ризиків ЗЕД правового походження, а також джерел та чинників їх виникнення.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Солодовніков С. Ю.,
доктор економічних наук, завідувач кафедри «Економіка і право» Білоруського національного технічного університету,

Кузьмицька Т. В.,
завідувач сектором соціально-трудових відносин та демографії Інституту економіки Національної академії наук Білорусі,

Кривицька О.Р.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті зроблено акцент на науковому розумінні процесів у сфері зайнятості Республіки Білорусь та України. Окреслені напрями реформування сфери зайнятості в умовах переходу до постіндустріального суспільства. Визначено вектори змін зайнятості у сфері послуг. Наведені ознаки майбутнього суспільства, яке зуміло побороти недоліки класичного капіталізму.

ЗАГАЛЬНЕ й ОСОБЛИВЕ У РОЗВИТКУ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ І В УКРАЇНІ

Cтадницький Ю. І.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту,

Дзяна О. С.,
кандидат педагогічних наук, декан факультету управління та підприємництва Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Проаналізовано недоліки в готельному обслуговуванні туристів після проведення чемпіонату з футболу «Євро-2012», встановлено залежність туристичної привабливості України від цінової політики підприємств готельного бізнесу.

МІСЦЕ СЕГМЕНТІВ «BUDGET» ТА «EKONOMY» У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

Транченко Л. В.,
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій Уманського національного університету садівництва,

Транченко О. М.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва

У статті розглянуто стан матеріально-технічних ресурсів сільського господарства. Обґрунтовано, що для подолання кризи в аграрному секторі та підвищення ефективності матеріально-технічних ресерсів сільськогосподарських організацій в першу чергу необхідно створити дієвий економічний механізм шляхом здійснення державного регулювання і вдосконалення економічних відносин між партнерами в АПК. Запропоновано основні шляхи покращення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства.

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Хімченко А. М.,
кандидат економічних наук, доцент ДонНУ

У статті досліджено сутність поняття «корпорація», розглянуті підходи до класифікації корпорацій, окреслено сутнісні характеристики корпорації як економічної категорії, висвітлено найбільш повну класифікацію корпорацій та виділені організаційно-правові форми їх функціонування.

ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАЦІЯ» ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Чалюк Ю. О.,
аспірант кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті здійснено аналіз інноваційних механізмів міжнародного соціального інвестування та визначено потенціал їх використання.

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ МІЖНАРОДНОГО СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Щурик М.В.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету ім. Короля Данила Галицького

Доводиться важливість земельних угідь аграрного сектора як найбільш важливої складової природно-ресурсного потенціалу. Аналізується наявність, стан, використання, збереження та охорона земель аграрного сектора.Зазначено, що відтворення сільськогосподарських земель, інших земельних угідь несільськогосподарського призначення аграрного сектора не забезпечує збереження та покращення екології. Звертається увага, що відтворювальні процеси у сільському господарстві, передусім використання земельного фонду продовжує носити виснажливий, деструктивний характер. Причому така модель землекористування в Україні домінує тривалий час. Мотивацією організації використання сільськогосподарських земель було і залишається перманентне нарощування обсягів вирощування рослинницької та тваринницької продукції. При цьому зростає дисбаланс між економічними й онтологічними законами. Як результат, економічні інтереси, передусім їх матеріальна субстанція, продовжують залишатися домінуючими. Зазначається, що чинні критерії організації відтворення земельних ресурсів аграрного сектора, домінуючі атрофовані цінності негативно впливають на відновлення усього природно-ресурсного потенціалу, послаблюють регенеративні й асимілятивні функції: видимого й невидимого органічного світу, фактично призводять до перманентного, незворотнього його знищення. Складність полягає в тому, що теперішнє ставлення землян до земельних ресурсів сільського господарства, інших складових природи, усього довкілля загрожує життю населення. Зазначається, що взаємовідносини гомосу та природно-ресурсного потенціалу досягнули точки біфуркації. Йдеться про збереження життя на землі. Досліджуються економічні моделі організації відтворення земельних ресурсів, які властиві фізіократам і матеріалістам, вказуються основні суперечності та відмінності між ними. Досліджується потреба запровадження продуктів інноватики для потреб використання та охорони земель сільського господарства, приводяться найважливіші особливості та суперечності, які можуть виникнути в процесі імплементації досягнень науки й техніки в аграрну сферу. Зазначається, що землі сільського господарства є органічною субстанцією Всесвіту, живим організмом, який потребує адекватного ставлення до нього. Пропонується обмежити залучення низькопродуктивних земель для потреб виробництва сільськогосподарської продукції. Обґрунтовується потреба проведення інвентаризації сільськогосподарських земель з метою встановлення об’єктивної оцінки їх кількісного й якісного складу. Переоблік варто провести в розрізі всіх адміністративно-територіальних утворень, угіддях, власниках. Доводиться потреба проведення заходів із консервації земель АПК, забезпечити цільове їх використання керуючись, передусім, властивостями родючості. Зазначається, що орієнтиром організації використання, збереження, покращення земель сільськогосподарського призначення в Україні мають бути засади сталого розвитку. Аналізується вплив земельної та аграрної реформ, передусім приватизації, подрібнення земель АПК на процес виробництва сільськогосподарської продукції. Пропонується зробити природну субстанцію як найбільш значущу, визначальну, мало керовану землянами в процесі використання земель аграрного сектора.

МЕТАФІЗИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ЗЕМЕЛЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Борейко В. І.,
доктор економічних наук, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

У статті досліджується динаміка фінансування в Україні наукових та науково-технічних розробок і впровадження інноваційних проектів, оцінюється роль у фінансуванні інновацій підприємств, держави та місцевих органів влади, а також ефективність державної політики сприяння науковим дослідженням та впровадженню інноваційних проектів, обґрунтовуються напрями, реалізація яких дозволить забезпечити інноваційне оновлення національної економіки та вихід країни з кризи.

НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гораль Л. Т.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ІФНТУНГ,

Спасів Н. Я.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів ІФНТУНГ

У статті обґрунтовано пріориритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового періоду на прикладі бюджету Тернопільської області.

ПРІОРИТЕТИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Далєвська Т. А.,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено чинники, які впливають на процес наповнення місцевих бюджетів. Запропоновано підвищити обсяг доходів місцевих бюджетів шляхом створення нових робочих місць у сфері ІТ-технологій. Сформульовано пропозиції по удосконаленню податкової політики України.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дем’янчук О. І.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»,

У статті проаналізовано значення плати за землю у структурі доходів місцевих бюджетів України, визначено основні недоліки податкового законодавства в частині справляння плати за землю. Запропоновано напрями підвищення ефективності даного податку.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ТА НЕДОЛІКИ У ЙОГО ЗАСТОСУВАННІ

Угрин В. В.,
аспірант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

У роботі охарактеризовано поняття та сутність податкового боргу. Проведено дослідження походження дефініції «податковий борг». Проаналізовано основні причини, що впливають на виникнення податкового боргу.

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

Сидор І. П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету,

Булавинець В. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто функції держави та їх бюджетне фінансування. Проведено аналіз динаміки, складу та структури видатків Державного бюджету України за функціональною класифікацією. Обґрунтовано пропозиції щодо ефективного використання коштів державного бюджету в контексті виконання державою її функцій.

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Сидоренко Р. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

У публікації розглядаються особливості формування показників фінансової звітності в сучасних умовах господарювання. Проведено аналіз підходів різних діючих суб’єктів діяльності на вибір основних вимог до показників фінансової звітності з урахуванням їхніх потреб та цілей.

ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ткачик Ф. П.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету,

Гуцул І. А.,
викладач кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

Досліджено основні показники зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах розвитку економіки України. Висвітлено актуальні питання використання митного та податкового інструментарію в сфері регулювання експортно-імпортних операцій. Запропоновано заходи щодо покращення процедур митного та податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням міжнародної практики.

МИТНІ ТА ПОДАТКОВІ РЕГУЛЯТОРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фененко П. О.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»,

Дворянінов А. В.,
аспірант кафедри фінансів та банківської справи Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

Стаття присвячена аналізу податкової складової детінізації економіки України. Досліджено стан податкової системи країни, виокремлено зміни, які мали місце останніми роками у податковій системи України, проаналізовано наявні недоліки та розроблено рекомендації щодо їх усунення, які б сприяли детінізації вітчизняної економіки.

ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Абрамова А. С.,
аспірант, асистент кафедри грошового обігу і кредиту Буковинського державного фінансово-економічного університету

Досліджено стан кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу комерційними банками України, виявлено основні чинники впливу на динаміку досліджуваного ринку, встановлено основні перешкоди кредитування даних суб’єктів та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.

СТАН ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ В УКРАЇНІ

Залізко В. Д.,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри аудиту та економічного аналізу Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь

У роботі проведено системний аналіз джерел фінансування сільської соціальної інфраструктури, вказано на наявні недоліки та подано чимало практичних пропозицій, які надають можливість вдосконалити наявну систему фінансового забезпечення сільської інфраструктури.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Іванчук Н. В.,
викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія»

Визначено сутність та складові механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств України, обґрунтовано його основні недоліки та шляхи вдосконалення.

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Квасниця О. В.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

Обґрунтовано актуальність оцінки відстеження результативності регіональних програм розвитку малого підприємництва та здійснено моніторинг фінансового забезпечення розвитку малих підприємств у регіонах. Досліджено закономірності фінансового забезпечення регіональних програм розвитку малого підприємництва і окреслено пропозиції щодо сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Кнейслер О. В.,
доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету,

Налукова Н. І.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

У статті розкрито сутність фінансового адміністрування і менеджменту, визначено їх місце та ознаки ідентифікації у системі управління фінансами суб’єктів господарювання.

ФІНАНСОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Конєва Т. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Стаття присвячена визначенню джерел фінансування підприємництва в рамках індустріального етапу розвитку світової економіки. У результаті дослідження було виявлено особливості промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині, США; проаналізовано процеси формування інфраструктури, в тому числі у фінансовій сфері; визначено вплив політичних реформ на економічне зростання цих країн та причини концентрації виробництва й монополізації їхньої економіки.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Константюк Н. І.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і контролю Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Людський капітал стає одним із основних видів капіталу в глобальній економіці. Але, як і будь-який інший вид капіталу, він потребує інвестицій. Охорона здоров’я, поряд з вищою освітою та соціальним захистом, є ключовим видом інвестицій у розвиток людського капіталу. Останній, своєю чергою, є основою інноваційного та економічного розвитку держав, націй, міждержавних об’єднань. Людський капітал продукує нові знання, які є ключем до майбутнього. Виходячи з цього, стратегічно важливе значення має фінансування розвитку людського капіталу, відповідальність за яке лежить більшою мірою саме на державі.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Ляшок Я. А.,
кандидат технічних наук, директор Червоноармійского індустріального інституту Донецького національного технічного університету

Виявлені проблеми залучення інвестиційних ресурсів у розвиток системи забезпечення життєдіяльності населення і проведений аналіз власних джерел формування інвестиційних ресурсів.

АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Магас Н. В.,
аспірантка Львівської комерційної академії

У статті проведено аналіз та оцінку фінансово-економічного стану підприємств торгівлі. Обґрунтовано залежність потенціалу конкурентоспроможності від фінансового стану підприємств торгівлі.

ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Фостаковська Г. В.,
Тернопільський національний економічний університет

У статті розкрито зміст і структуру фінансового механізму митного регулювання. Обґрунтовано необхідність застосування останнього для реалізації державної політики у сфері фінансової діяльності.

ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Гонта О. І.,
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Чернігівського державного інституту економіки та управління,

Жаворонок А. В.,
аспірант, асистент кафедри грошового обігу і кредиту Буковинського державного фінансово-економічного університету

У статті проведено аналіз сучасного стану діяльності комерційних банківських установ у сфері надання нетрадиційних послуг лізингу. Розглянуто основні тенденції розвитку нетрадиційних банківських послуг в Україні, досліджено їх роль на ринку фінансових послуг банківських і небанківських установ. Визначено основні проблеми та запропоновано шляхи вдосконалення операційної діяльності вітчизняних банків.

ЛІЗИНГ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Карпова І. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У статті досліджуються основні складові фінансово-кредитної політики держави щодо аграрного сектора економіки, вплив пільгового кредитування та оподаткування на розвиток сільського господарства, визначаються напрямки вдосконалення фінансово-кредитного механізму.

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Пічкурова З. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад інтелектуальної власності як економічної категорії. Проаналізовано основні інтерпретації інтелектуальної власності та підходи до її класифікації. Підкреслено доцільність застосування комплексного підходу до визначення сутності та економічного змісту інтелектуальної власності.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Корнєєв М. В.,
кандидат економічних наук, доцент, фінансовий аналітик ТОВ «АгроІнвестГруп»

У статті визначено та охарактеризовано особливості окремих динамічних фінансових потоків суб’єктів фінансового сектора, встановлено співвідношення між ними. Досліджено окремі динамічні фінансові потоки вітчизняного банківського сектора як масштабної складової сучасного фінансового сектора. Систематизовано та вдосконалено напрями оптимізації окремих динамічних фінансових потоків суб’єктів фінансового сектора в умовах поступового переходу до фінансової економіки.

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА

Ксьондз С. М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи Хмельницького національного університету

У статті розглянуто теоретичні питання формування фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України. Проведено аналіз діяльності фінансових посередників та запропоновано напрями покращення діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг України.

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Мальчик М. В.,
доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування,

Коваль С. І.,
старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування

Досліджено роль банківського маркетингу у вивченні та сегментації ринку, просуванні банківських продуктів на ринку при максимальному задоволенні потреб клієнтів.

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ткаченко С. О.,
кандидат економічних наук, доцент, начальник кафедри соціально-економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ,

Тарасов Р. Ю.,
слухач магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті досліджено питання конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, тенденції зміни обсягів експортно-імпортних операцій в розрізі виробничих галузей. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення системи господарювання суб’єктів підприємництва.

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Шаварина М. П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто проблемні питання формування, перерозподілу і використання фінансових ресурсів у системі державного пенсійного страхування, доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду, реформування пенсійної системи.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Шаперенков А. В.,
кандидат економічних наук, заступник голови правління ПАТ «ВіЕйБі Банк»

У статті досліджено функціональні аспекти участі банків у грошовому забезпеченні трудоресурсної складової інноваційного потенціалу. Виокремлено цільові категорії населення, що представляють цінність щодо формування інноваційного потенціалу. Виявлено резерви участі банків у грошовому забезпеченні трудоресурсної складової інноваційного потенціалу на окремих етапах його розвитку.

УЧАСТЬ БАНКІВ У РОЗВИТКУ ТРУДОРЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Амбарчян В.С.,
аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

У статті проведено дослідження залежності обсягів фінансового інвестування банку від витрат на залучення ресурсів та доходів за придбаними цінними паперами. Побудовано двофакторну лінійну модель, що визначає силу впливу кожного чинника на незалежну змінну. Проведено перевірку адекватності побудованої моделі та статистичної значущості параметрів і регресорів моделі. Визнано за доцільне застосовувати побудовану лінійну регресійну модель у процесі прийняття управлінських рішень щодо обсягів фінансового інвестування установи.

ПОБУДОВА ЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГІВ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ БАНКУ ВІД ВАРТОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ТА ДОХОДІВ ВІД ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

Амбарчян М.С.,
аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Автором розроблені показники взаємодії власності на капітал та контролю за капіталом. З їх допомогою проаналізовано структуру власності на капітал та контролю за капіталом учасника банківської групи. Здійснено факторний аналіз показника обсягу контрольованого капіталу, що не перебуває у власності.

АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНОСТІ НА КАПІТАЛ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КАПІТАЛОМ УЧАСНИКА БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ

Бондарчук В. В.,
аспірант Житомирського державного технологічного університету

У статті розглянуто підходи до аналізу стану та ефективності використання нерухомого майна, як складової основних засобів. Запропоновано критерії відбору показників для аналізу стану та ефективності використання нерухомого майна як складової основних засобів.

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Єфіменко Т. І.,
кандидат економічних наук, доцент, професор Української державної академії залізничного транспорту

У статті розглянуто категорії «виробнича собівартість» для процедурних моментів бухгалтерського обліку. Доведено непридатність категорії «витрати» для визначення змісту виробничої собівартості. Обґрунтовано методологічне розмежування категорій «виробнича собівартість», «витрати» і «затрати», помилковість дефініції «витрати виробництва».

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ В ОБЛІКУ І ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ

Касич А. О.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Обліку, аналізу та аудиту», професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,

Онищенко О. В.,
асистент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,

Чубка О. Ю.,
студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

У статті було проаналізовано особливості обліку єдиного соціального внеску в Україні та запропоновано шляхи вдосконалення з урахуванням дослідження специфіки обліку єдиного соціального податку в Російській Федерації, що діяв протягом 2001–2009 рр.

ОБЛІК ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ ТА ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПОДАТКУ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Ковтун І. Ю.,
викладач кафедри обліку і аудиту Хмельницького національного університету

У статті проаналізований порядок облікової оцінки прибутку до розподілу відповідно до інституційних вимог та виявлені його недоліки. Обґрунтовані заходи, спрямовані на підвищення об’єктивності облікової оцінки прибутку до розподілу.

ОБЛІКОВА ОЦІНКА ПРИБУТКУ ДО РОЗПОДІЛУ

Маліновська К. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Європейський університет»

Проаналізовано новації законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни алгоритму оподаткування прибутку з урахуванням податкових преференцій та обмежень». Подано оцінку різним аспектам внесених змін у механізм обчислення податку на прибуток.

МЕХАНІЗМ ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У КОНТЕКСТІ ВРАХУВАННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ

Пунько Б. М.,
доктор економічних наук, професор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького,

Кошарська Н. М.,
аспірантка кафедри менеджнету зовнішньоекономічної діяльності Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Розраховано зовнішньоторговельний баланс (сальдо) з країнами; зовнішньоторговельний оборот зовнішньої торгівлі по країнах; відносну частку країн у експорті, імпорті послуг та у зовнішньоторговельному балансі України. Зроблено аналіз сальдо і встановлено, з якими країнами додатнє сальдо, а з якими від’ємне. Визначено пріоритет імпорту над експортом, сформульовано пропозиції стосовно досягнення додатнього сальдо балансу з тими країнами, з якими на цей час сальдо від’ємне. Ключові слова: експорт послуг, імпорт послуг

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВАРТІСНИХ ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ У ДИНАМІЦІ

Цимбалюк А. Ф.,
викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті охарактеризовано сучасний стан формування системи управлінського обліку у банках. Визначено проблеми ефективної організації управлінського обліку у банках. Обґрунтовано основні напрями удосконалення системи управлінського обліку у банках України.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ УКРАЇНИ

Кибич Г. П.,
асистент кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті досліджено проблеми становлення ціни на сільськогосподарську продукцію, проаналізовано витратні методи ціноутворення, побудовано модель формування собівартості сільськогосподарської продукції з урахуванням усіх витрат, включаючи лізингові платежі, визначено ринкові ціни при заданій нормі прибутку на зернові та зернобобові, технічні та овочеві культури, а також встановлено ціну агрегованої сільськогосподарської продукції з врахуванням та без врахування лізингових платежів.

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Цікановська Н. А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання інтегрального ризику недержавного пенсійного фонду на основі врахування таких його компонент, як ринковий, ліквідності, кредитний та операційний ризики, що дозволяє приймати оптимальні рішення щодо убезпечення пенсійних активів від негативних наслідків реалізації ризиків.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО РИЗИКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ