Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№23/2013

  Сучасні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу

 1. Аверкина М. Ф. . - C. 4-7.
 2. Болдак А. К. . - C. 8-10.
 3. Брайловський І. А. . - C. 11-14.
 4. Денисенко М. П. . - C. 15-19.
 5. Денисенко С. А. . - C. 20-25.
 6. Длугопольський О. В. . - C. 26-38.
 7. Заяць Г. С. . - C. 39-42.
 8. Касич А. О., Литвиненко Я. О., Мельничук П. С. . - C. 43-47.
 9. Колесніков В. П. . - C. 48-50.
 10. Косянчук Т. Ф. . - C. 51-54.
 11. Кузоваткін В. О.. - C. 55-61.
 12. Лойко Д. М. . - C. 62-66.
 13. Мальчик М. В., Савущик А. І. . - C. 67-73.
 14. Мамонтова Н. А. . - C. 74-77.
 15. Москаль І. І. . - C. 78-82.
 16. Папп В. В., Бошота Н. В. . - C. 83-88.
 17. Парфентьєва О. Г. . - C. 89-92.
 18. Проданова І. І., Бережницька У. Б. . - C. 93-98.
 19. Сахно А. А. . - C. 99-102.
 20. Степанюк Н. А. . - C. 103-107.
 21. Топішко І. І., Топішко Н. П. . - C. 108-111.
 22. Топольницька Т. Б. . - C. 112-115.
 23. Транченко Л. В., Транченко О. М. . - C. 116-120.
 24. Федулова С. О. . - C. 121-124.
 25. Чуприна Н. М. . - C. 125-128.
 26. Шевченко О. О. . - C. 129-134.
 27. Шипілова М. В. . - C. 135-139.
 28. Dziekanski P. . - C. 140-146.
 29. Реформування бюджетної та податкової системи України

 30. Борейко В. І. . - C. 148-152.
 31. Дем'янчук О. І. . - C. 153-160.
 32. Зорій Н. М., Мельник Н. Г. . - C. 161-164.
 33. Крамаренко О. А. . - C. 165-168.
 34. Новосьолова О. С. . - C. 169-173.
 35. Піскунова Н. В. . - C. 174-177.
 36. Рудик Н. В. . - C. 178-182.
 37. Сідельникова Л. П. . - C. 183-188.
 38. Тимошенко М. В. . - C. 189-193.
 39. Чукаєва І. К. . - C. 194-198.
 40. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 41. Бєляєва Н. С. . - C. 200-204.
 42. Васильчук І. П. . - C. 205-209.
 43. Гнип Н. О. . - C. 210-215.
 44. Горин В. П. . - C. 216-221.
 45. Ларіонова К. П., Донченко Т. В. . - C. 222-227.
 46. Сидорчук І. П. . - C. 228-232.
 47. Слюсаренко К. В., Рибалка А. О. . - C. 233-238.
 48. Стащук О. В., Малишко Ю. В., Яковук Л. С. . - C. 239-242.
 49. Стащук О. В., Шемедюк Л. В. . - C. 243-246.
 50. Чайковська В. П. . - C. 247-251.
 51. Шаварина М. П. . - C. 252-256.
 52. Юхимчук В. Д. . - C. 257-260.
 53. Розвиток фінансово-кредитних відносин

 54. Береславська О. І. . - C. 262-266.
 55. Бондаренко Л. А. . - C. 267-270.
 56. Воробець І. І. . - C. 271-279.
 57. Довгань Ж. М. . - C. 280-284.
 58. Іващук О. О. . - C. 285-289.
 59. Качмар С. І. . - C. 290-294.
 60. Козакевич О. Р. . - C. 295-300.
 61. Маслова А. Ю. . - C. 301-304.
 62. Метлушко О. В. . - C. 305-309.
 63. Москвічова О. С. . - C. 310-314.
 64. Мусієнко О. М. . - C. 315-318.
 65. Семотюк Л. Р. . - C. 319-322.
 66. Сеньковська О. С. . - C. 323-326.
 67. Шевченко-Перепьолкіна Р. І. . - C. 327-330.
 68. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання

 69. Амбарчян М. С. . - C. 332-335.
 70. Бондар Ю. А. . - C. 336-338.
 71. Левицька С. О., Панчук І. П. . - C. 339-343.
 72. Осадча О. О. . - C. 344-346.
 73. Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

 74. Дронь В. С. . - C. 348-352.
 75. Заблоцький Т. М., Коркуна І. І. . - C. 353-358.
 76. Монастирська О. Ю. . - C. 359-362.
 77. Савич В. О., Білан Б. С. . - C. 363-366.
 78. Тарасова К. І. . - C. 367-372.
 79. Хохлов В. Ю. . - C. 373-379.

Аверкина М. Ф.,
кандидат економічних наук, докторант Луцького національного технічного університету, м. Луцьк

Стаття присвячена розробленню системи індикаторів діагностики забезпечення стійкого розвитку міста. Висвітлено зміст поняття “індикатор” та критерії його формування. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо розроблення системи індикаторів діагностики стійкого розвитку міста. Представлено авторський підхід щодо розроблення системи індикаторів діагностики забезпечення стійкого розвитку міста відповідно до закономірності еквіфінальності.

ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ

Болдак А. К.,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и организации промышленного производства Полесского государственного университета

Статья посвящена развитию агроэкотуристических структур Брестского региона. Дана оценка современного состояния агроэкотуризма, отмечен его рост в стране. Раскрыта роль агроусадьбы и сельскохозяйственного производственного кооператива как основных агроэкотуристических структур. Определены возможности развития агроэкотуристического комплекса в регионе.

РАЗВИТИЕ АГРОЭКОТУРИСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР БРЕСТСКОГО РЕГИОНА

Брайловський І. А.,
кандидат економічних наук, директор ДП «Наукова спілка Донбасу»

У статті розглядається такий елемент сучасної економічної співпраці, як «державно-приватне партнерство». Зосереджується увага на тому, що державно-приватне партнерство, будучи економічною формою взаємодії держави та бізнесу, виступає важливим інструментом задоволення суспільних потреб. Досягається це за рахунок більш повного й ефективного використання ресурсів, які перебувають у розпорядженні державного і приватного партнерів і які окремо не в змозі задовольнити суспільні потреби.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАДОВОЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ

Денисенко М. П.,
доктор економічних наук, професор Київського національного університету технологій та дизайну

У статті розглянуто питання інноваційного розвитку суспільства на основі формування інтелектуального капіталу держави за рахунок збільшення обсягів інвестицій у науку та освіту, стимулювання розробки та впровадження інновацій.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Денисенко С. А.,
здобувач кафедри обліку і аудиту Академії муніципального управління

Обґрунтовано методичній підхід до формування регіональної податкової політики через механізм податкового планування виробничо-економічних систем відповідно до стратегічних податкових орієнтирів відтворення потенціалу регіонів. Це дало змогу визначити етапи розробки механізму податкового планування зобов’язань суб’єктів господарювання регіонів, що передбачають проведення комплексних заходів у сфері податкового обліку з виділенням засобів організаційно-економічного впливу, визначенням цільового орієнтиру відтворення потенціалу виробничо-економічної системи, методів податкової оптимізації та критеріїв оцінювання ефективності функціонування інструменту регіонального податкового менеджменту. Ключові слова

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА НАСЛІДКАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Длугопольський О. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету

Розглянуто особливості запровадження у практику реалізації фіскальної політики відносно нового інституційного механізму – фіскальних правил і норм, які здатні попередити боргову кризу та посилити фіскальну дисципліну. Проаналізовано досвід Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Італії, а також країн Латинської Америки у реалізації політики фіскальної консолідації на основі фіскальних правил (зокрема, «золотого правила», норми сталого інвестування, «чилійського правила» збалансування бюджету). Обґрунтовано актуальність реалізації фіскальної політики в умовах кризової економіки за допомогою «інституційного умонтування» фіскальних правил у нормативно-правові процедури боргової та податково-бюджетної стратегії.

ФІСКАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК РЕАКЦІЯ НА СВІТОВУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ І НОРМ у КРАЇНАХ ЄС ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Заяць Г. С.,
аспірантка Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

У статті висвітлено актуальні проблеми кадрового забезпечення охорони здоров’я України, шляхи їх подолання та важливість посилення державного впливу на цю сферу з метою оптимізації мережі медичних закладів, підвищення якості медичних послуг, формування ефективної системи медичного обслуговування населення.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Касич А. О.,
професор, завідуюча кафедри «Облік, аналіз і аудит» Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського,

Литвиненко Я. О.,
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського,

Мельничук П. С.,
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

У статті розглянуто структуру споживання та динаміку виробництва альтернативної енергетики у світі та, зокрема, у США; обґрунтовано актуальність запровадження відновлюваної енергетики в Україні.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Колесніков В. П.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та економічної кібернетики, професор кафедри ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Асортиментна політика є одним із найважливіших інструментів і складових маркетингу в боротьбі компанії з конкурентами, в завоюванні прихильності споживачів, в отриманні бажаного прибутку, особливо при виході на зовнішні ринки. У статті розглянуто різноманіття методик, за допомогою яких можливо постійно проводити аналіз наявного асортименту на фірмі. Досліджена сила впливу сукупності чинників на формування якомога ефективнішої політики щодо оптимізації асортименту. Визначені напрями вибору шляхів оптимізації портфеля фірми як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку.

ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО РИНКУ

Косянчук Т. Ф.,
кандидат економічних наук, доцент завідувач кафедри післядипломної економічної освіти Хмельницького національного університету

У статті розглядається сутність та механізм діагностики конкурентного потенціалу підприємства. Основну увагу приділено механізму оцінки конкурентного потенціалу та аналізу його використання. Проведений порівняльний аналіз методів, що можуть бути використані при діагностиці конкурентного потенціалу.

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Кузоваткін В. О.,
асистент кафедри менеджменту організацій Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир

Досліджено особливості процесу формування і функціонування інформаційно-консультативної інфраструктури аграрного ринку та її вплив на розвиток сільського господарства. Визначено сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку інформаційно-консультативної інфраструктури як системи. Встановлено причини, які впливають на процес формування інформаційно-консультативної інфраструктури аграрного ринку.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ

Лойко Д. М.,
кандидат економічних наук, старший викладач Київського національного університету технологій та дизайну

У статті розглянуто стан правової охорони інновацій у сфері промислової власності та досліджено причини, які стримують зростання кількості заявок на винаходи, корисні моделі та промислові зразки в контексті забезпечення економічної безпеки промислового підприємства.

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мальчик М. В.,
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування,

Савущик А. І.,
здобувач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету,

Проаналізовано динаміку та структуру ринку M&A за галузевим спрямуванням і вартістю укладених угод. Розглянуто основні тенденції консолідації капіталу розвинутих країн та особливості вітчизняного ринку злиттів і поглинань. Визначено проблеми світового ринку M&A та України, запропоновано шляхи їх вирішення.

ПРІОРИТЕТИ КОНСОЛІДАЦІЇ КАПІТАЛУ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Мамонтова Н. А.,
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті проаналізовано основні характеристики загальноприйнятої парадигми, а також зміни в методології економічного дослідження. Подано аргументи, які демонструють наявність глибокої та затяжної кризи в економічній науці та необхідність зміни парадигми. Обґрунтовано неможливість адекватного дослідження інноваційного розвитку в рамках сучасної загальноприйнятої парадигми.

КРИЗА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Москаль І. І.,
аспірант Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», м. Київ

У статті досліджено стан інвестиційної безпеки держави, виявлено основні загрози, запропоновано шляхи їх ліквідації з метою збільшення фінансових потоків в Україну та підвищення рівня фінансової безпеки держави.

РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

Папп В. В.,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,

Бошота Н. В.,
здобувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті досліджено роль і місце інвестицій у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави. Розглянуто проблеми та чинники формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні. Проаналізовано обсяги й тенденції залучення інвестицій в економіку України та визначено їх вплив на економічний розвиток. Подано характеристику інвестиційного к

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Парфентьєва О. Г.,
аспірант Національного транспортного університету

У статті розглянуто та проаналізовано погляди деякої когорти науковців та запропоновано позицію з приводу дискусійного питання щодо методологічних аспектів формування системи показників, які використовуються в економічній діагностиці на підприємствах. Подана класифікація показників економічної діагностики за різними класифікаційними ознаками. Запропоновано приклад економічних показників, які можна використати для діагностики потенціалу розвитку підприємства за функціональними сферами діяльності підприємства.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Проданова І. І.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії економіки та управління Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,

Бережницька У. Б.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

У статті висвітлено особливості започаткування діяльності та розвитку бізнес-інкубатора (БІ) в Івано-Франківській області, розроблено модель його функціонування. Виділено критерії оцінювання складових майбутнього успіху учасників БІ. Обґрунтовано рекомендації щодо роботи БІ на перспективу та шляхи підвищення його результативності.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Сахно А. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного університету

У статті обґрунтовано принципи мотивації економічної діяльності підприємств. Мотивація підприємства включає мотивацію персоналу та підприємництва виходячи з принципів ринкового значення підприємства, коли зростає конкурентоспроможність та використовуються можливості державного сприяння. Вважається, що держава заохочує розвиток підприємств, а тому мотивація повинна підсилюватися потребою подолання перешкод як ринкової конкуренції, так і державного впливу. Таким чином, виділяються два принципи мотивації: мотивація підприємства як підприємницької структури та мотивація через державне регулювання (сприяння).

ПРИНЦИПИ МОТИВАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Степанюк Н. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, завідувач наукового відділу Волинського інституту економіки та менеджменту, м. Луцьк

Проаналізовано методичні підходи до прогнозування кризових явищ і досліджено причини виникнення кризи у світі та в Україні.

ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

Топішко І. І.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національного університету «Острозька академія»,

Топішко Н. П.,
старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національного університету «Острозька академія»

Розглядаються особливості процесів формування, розподілу та перерозподілу доходів у транзитивній економіці. Акцентовано увагу на проблемі визначення рівня мінімальної заробітної плати, критеріях диференціації оплати праці. Обґрунтовуються рекомендації щодо вдосконалення системи державного регулювання заробітної плати в умовах формування нової моделі соціально-економічного розвитку України.

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Топольницька Т. Б.,
асистент кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Здійснено аналіз фінансово-економічних інструментів, які широко використовуються у міжнародній практиці, з метою їхнього подальшого впровадження у зовнішньоекономічну діяльність вітчизняних підприємств. Обґрунтовано необхідність використання сучасного фінансово-економічного інструментарію для реалізації практичних потреб зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Транченко Л. В.,
доктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту Уманської філії ПВНЗ «Європейський університет»,

Транченко О. М.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва

У статті розглянуті конкурентні пріоритети та напрями економічного розвитку сільського господарства й основні шляхи їх досягнення. Обґрунтовано, що для подолання кризи в аграрному секторі і підвищення ефективності роботи сільськогосподарських організацій, в першу чергу необхідно створити дієвий економічний механізм шляхом здійснення державного регулювання і вдосконалення економічних відносин між партнерами в АПК. Доведено, що в основі державного регулювання сільськогосподарського виробництва повинен лежати принцип забезпечення мінімальної дохідності підприємства, необхідної для його функціонування.

КОНКУРЕНТНІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВ

Федулова С. О.,
кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Категорія «капітал» одна з найбільш суперечливих в економічній науці. Розвиток теорії капіталу і відповідно зміна сутності категорії «капітал» відбувалося відповідно до умов, які визначали ту чи іншу історичну та економічну епохи. У статті проведено розкриття змісту категорій «робоча сила» і «праця» у певних наукових теоріях та визначені основні елементи понятійно-термінологічного апарату дослідження зазначеної проблеми. Визначено поняття людського капіталу регіону як економічної категорії під впливом суспільно-політичних, суспільно-психологічних, релігійних чинників.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ РЕГІОНУ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Чуприна Н. М.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Зроблено аналіз основних тенденцій розвитку підприємств хімічної промисловості України з виробництв мінеральних добрив, який дозволяє з’ясувати головні проблеми цих підприємств.

АКТУАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ В ХІМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Шевченко О. О.,
аспірант ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

У статті визначено поняття «комплектування штату», сформульовано основні цілі ефективного управління комплектуванням штату та їх зв’язок з цілями підприємства.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКТУВАННЯ ШТАТУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Шипілова М. В.,
доцент кафедри економічної теорії Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У статті розглядається зміст соціального капіталу як інституційного чинника розвитку економічної системи та аналізуються основні рівні та способи впливу соціального капіталу на формування маркетингової стратегії банківської системи з урахуванням процесів економічної інтеграції.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ІНСТИТУЦІЙНОГО ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА

Paweł Dziekański,
Instytut Ekonomii I Administracji, UJK Kielce,

Ocena gospodarki finansowej jest zadaniem trudnym. Wymaga ona uwzględnienia wielu różnych zmiennych. Wybrany zestaw cech opisujących gospodarkę finansową, powinien w możliwie pełny i wszechstronny sposób charakteryzować badane zjawisko. Analiza potwierdziła zróżnicowanie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego pod względem poziomu kondycji finansowej. Pozwoliła ona wyróżnić gminy o wysokim poziomie kondycji finansowej, o średnim poziomie kondycji finansowej oraz o niskim poziomie.

INDEX EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF RURAL COMMUNITIES

Борейко В. І.,
доктор економічних наук, проректор з наукової роботи, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем’янчука

У статті обґрунтовано роль держави у створенні сприятливих умов для розвитку підприємств, запропоновано напрями спрощення процедури адміністрування податків та зниження соціального навантаження на платників, визначено заходи для залучення інвесторів та отримання підприємствами кредитів, розроблено шляхи удосконалення системи оподаткування та зростання доходів фізичних осіб – потенційних споживачів продукції.

ПОДАТКОВО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дем’янчук О. І.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

У статті розкрито теоретичні основи визначення сутності фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. Обґрунтовано різні наукові підходи до трактування категорії “фінансовий потенціал”. Розкрито значення фінансового потенціалу у формуванні фінансових ресурсів адміністративно-територіальної одиниці, а також подано авторське бачення основних складових компонентів фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Зорій Н. М.,
кандидат економічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету,

Мельник Н. Г.,
кандидат економічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено сутність бюджетного контролю з погляду управління бюджетними коштами. Доведено, що ефективні форми бюджетного контролю, до яких зокрема належать моніторинг та оцінка, та правильне їх застосування є важливою складовою належного регулювання бюджетних відносин.

ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Крамаренко О. А.,
аспірант Національного університету державної податкової служби України

Статтю присвячено питанням виявлення і розкриття злочинів, що пов’язані з ухиленням від сплати податків. Розглянуто тінізацію як напрям ухилень від сплати податків і визначено основні напрями вирішення цієї проблеми.

СПОСОБИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Новосьолова О. С.,
аспірант кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

У статті розглянутий генезис наукових поглядів на проблему формування та накопичення державного боргу. Обґрунтовано причини дуалістичного впливу державного боргу на економічний розвиток країни.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ДІАЛЕКТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ТА ОЦІНКА СУТНОСТІ

Піскунова Н. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік, аналіз і аудит» Донецького національного університету

Розглянуто та узагальнено принципи формування облікової політики, які визначають організацію та ведення бухгалтерського обліку з метою забезпечення користувачів достовірною інформацією. Визначені основні чинники впливу на формування облікової політики: економічні, організаційні, технічні та політичні. Уточнена класифікація чинників впливу на облікову політику.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЇЇ ВИБІР

Рудик Н. В.,
аспірант кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У статті проаналізовано та систематизовано підходи до розкриття змісту дефініції «макрофінансовий індикатор». Розширено межі поняття «індикатор», що надає можливість розглядати не лише кількісні макрофінансові показники.

СУТНІСТЬ МАКРОФІНАНСОВОГО ІНДИКАТОРА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Сідельникова Л. П.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету

Розглянуто міжнародні рейтинги податкової системи України. Визначено основні чинники нарощування дисбалансів податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави. Запропоновано шляхи їх усунення.

ДИСПРОПОРЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Тимошенко М. В.,
кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії, докторант ДННУ АФУ

У контексті методики Європейської комісії з економічних і фінансових питань аналізуються тлумачення фіскальної стійкості, з використанням індикаторів стійкості. Надаються оцінки фіскальної стійкості у вітчизняних умовах.

ФІСКАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

Чукаєва І. К.,
доктор економічних наук, головний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

Розглянуто актуальні проблеми оподаткування нафтовидобутку на Україні. На підставі проведеного аналізу та вивчення закордонного досвіду запропоновано шляхи удосконалення системи оподаткування з урахуванням української специфіки, яка полягає у великій частці важковидобувних запасів вуглеводнів.

ОПОДАТКУВАННЯ НАФТОВИДОБУВНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Бєляєва Н. С.,
аспірант, викладач Київського національного університету технологій та дизайну

Стаття присвячена процесу адаптації концепції стратегічного управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах та вибір оптимальної стратегії її реалізації.

АДАПТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Васильчук І. П.,
кандидат економічних наук, доцент, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Стаття присвячена теоретичному розгляду проблемних аспектів визначення сутності поняття «корпорація» та її ознак на підставі дослідження наукових літературних джерел і чинного законодавства.

СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ КОРПОРАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Гнип Н. О.,
кандидат економічних наук, викладач кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У статті досліджено сутність бюджетування в сучасних умовах господарювання, розроблено схему складання прогнозних фінансових звітів, а також розкрито сутність моделей фінансового планування в поєднанні з методами; сформовано бюджет промислового підприємства із складанням операційного тафінансового бюджетів на базі бізнес-прогнозів.

БІЗНЕС-ПРОГНОЗИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Горин В. П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

Проаналізовано вітчизняну практику фінансування охорони здоров’я в контексті її відповідності критеріям економічної безпеки. Звернуто увагу на нераціональність структури джерел фінансування галузі, основу яких становлять кошти держави. Вказано на методологічну складність оцінювання обсягів і структури фінансових ресурсів охорони здоров’я через закритість інформації при роботу сектораприватної медицини, поширення неофіційних платежів і загальну тінізацію галузі.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ларіонова К. Л.,
кандидат економічних наук, доцент Хмельницького національного університету ,

Донченко Т. В.,
старший викладач Хмельницького національного університету

У статті розглянуто сутність організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства, охарактеризовано його складові. Визначені основні інструменти організаційно-економічного механізму, що забезпечують ефективне управління санацією підприємства на основі формування санаційної стратегії. Запропоновано алгоритм запровадження механізму санації, що дозволить реалізувати його та досягти основної мети санації.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Сидорчук І. П.,
аспірант Хмельницького національного університету

У статті проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України. Визначено і систематизовано основні проблеми та напрями підвищення інноваційної активності промислових підприємств.

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Слюсаренко К. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ»,

Рибалка А. О.,
студентка Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ»

У статті досліджена сутність та особливості лізингу. Розглянута необхідність розвитку ринку лізингу як альтернативного джерела залучення коштів та способу технічного переоснащення підприємств машинобудівної галузі України. Визначено основні проблеми та перспективи використання лізингу машинобудівними підприємствами в Україні.

ЛІЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стащук О. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,

Малишко Ю. В., Яковук Л. С.,
студентки IIІ курсу інституту економіки і менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розглянуто сутність категорії дивідендної політики та джерела її формування. Досліджено систему вибору ефективної дивідендної політики на прикладі ПАТ «Волиньголовпостач». Запропоновано шляхи підвищення ефективності формування та використання дивідендної політики.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Стащук О. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,

Шемедюк Л. В.,
студентка Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розглянуто сутність та значення організації грошових розрахунків на підприємстві, проаналізовано стан грошових розрахунків на прикладі ТзОВ «Техно Модуль Ультра», запропоновано шляхи підвищення ефективності здійснення грошових розрахунків.

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Чайковська В. П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Проведено аналіз літературних джерел та встановлено, що фінансова політика є складовою частиною фінансової науки, яка відрізняється від суто науки своїм прикладним характером та імперативними способами розвитку. Виявлено, що реалізація фінансової політики повинна відповідати меті, відбувається в її конкретному механізмі функціонування і ґрунтується на певних принципах, адекватних економічному стану держави, підприємства.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шаварина М. П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто проблемні питання функціонування соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та запропоновано основні напрями його вдосконалення в умовах ринкових перетворень.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Юхимчук В. Д.,
кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

У статті визначено сутність індексних фондів та переваг для інвесторів щодо розвитку цього виду спеціалізованих фондів відповідно до вітчизняного законодавства. Проаналізовано сучасні підходи до управління інститутами спільного інвестування в Україні. Зазначені проблеми діяльності інститутів спільного інвестування на поточному етапі та запропоновані шляхи їх вирішення.

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ІНДЕКСНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Береславська О. І.,
доктор економічних наук, доцент Національного університету ДПС України

У статті розглядаються питання щодо можливостей та необхідності впровадження рекомендацій Базельського комітету з нагляду в практичну діяльність банків України.

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ

Бондаренко Л. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Висвітлені особливості організації процесу кредитування підприємств в ПАТ «КБ «Надра», охарактеризовані кредитні продукти для корпоративного бізнесу й малих та середніх підприємств, розкритий механізм прийняття рішень із кредитування клієнтів.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИX ОСІБ – ПІДПРИЄМСТВ У ПАТ «КБ «НАДРА»

Воробець І. І.,
аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного факультету

У статті розглянуто питання суті банківських ризиків, основних складових концепції ризик-менеджменту та загальної структури ризик-менеджменту в банках.

РИЗИК ЯК ОБ’ЄКТИВНА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Довгань Ж. М.,
доктор економічних наук, професор кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету

Проаналізовано переваги та загрози для фінансової стійкості банківської системи (ФСБС), що виникають при занадто високому рівні зобов’язань щодо лібералізації умов торгівлі фінансовими послугами, які приймає країна при вступі до Світової організації торгівлі (СОТ). Побудовано багатофакторну регресійну логіт-модель, що дозволило обґрунтувати пропозиції щодо коригування фінансової політики України в контексті забезпечення ФСБС.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІВ КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Іващук О. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ТНЕУ

У статті досліджено сутність стійкості банківської системи. Розглянуто вплив зовнішнього середовища на стабільність банківської системи. Проведено оцінку основних показників розвитку вітчизняної банківської системи. Узагальнено основні завдання грошово-кредитної політики для забезпечення стійкості банківської системи як індикатора макроекономічної стабілізації.

СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНДИКАТОР МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Качмар С. І.,
викладач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

У статті проаналізовано світовий досвід становлення інвестиційного банкінгу, висвітлено особливості функціонування банківських установ різних країн у цій сфері, запропоновано типову класифікацію моделей інвестиційного банкінгу.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКІНГУ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

Козакевич О. Р.,
аспірант ЛНУ імені Івана Франка

Проведено аналіз основних тенденцій та кон’юнктури валютного ринку України. Здійснено емпіричну оцінку залежності динаміки обмінного курсу від складових кон’юнктури валютного ринку.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ

Маслова А. Ю.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У статті досліджено сутність поняття «управління кредитним потенціалом банку», розкрито основні методи, принципи, функції та завдання управління кредитним потенціалом, а також запропоновано елементний склад процесу управління кредитним потенціалом у сучасних умовах розвитку.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Метлушко О. В.,
викладач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено процес розроблення та прийняття основних засад грошово-кредитної політики, узагальнено особливості головного документа НБУ та обґрунтовано пропозиції щодо його вдосконалення.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Москвічова О. С.,
аспірант кафедри економіки підприємств Львівського національного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена рефінансуванню НБУ вітчизняних банківських установ в умовах банківської кризи. Визначено недоліки політики рефінансування НБУ та внесено пропозиції щодо її вдосконалення.

РЕФІНАНСУВАННЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ

Мусієнко О. М.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

У статті досліджено теоретичні підходи щодо сутності інвестиційного портфеля банку, визначено особливості управління портфелем цінних паперів з урахуванням ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів та чинників впливу зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності банку.

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Семотюк Л. Р.,
аспірант кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету

У статті розглядаються питання критеріїв визначення малого та середнього бізнесу у вітчизняному законодавстві та їх адаптація до практичного застосування у вітчизняній банківській діяльності.

ПРАГМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ МСБ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ З БАНКАМИ

Сеньковська О. С.,
аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто питання стратегії взаємин банків із малим і середнім бізнесом, обґрунтовано пріоритети взаємовигідного співробітництва.

МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МСП

Шевченко-Перепьолкіна Р. І.,
аспірантка кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету, м. Одеса

У статті актуалізується увага на проблемі нестачі власних засобів для здійснення інтеграційних процесів та на її вирішення пропонується механізм LBO-фінансування. Розглянута специфіка, основні відмінності, різновиди. У статті запропонована авторська класифікація етапів проведення LBO-фінансування угод злиття та поглинання. Визначені переваги та недоліки подібних угод.

LBO-ФІНАНСУВАННЯ УГОД ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ

Амбарчян М. С.,
аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті запропоновані підходи до визначення суті аналізу консолідованої фінансової звітності банків. Автором визначені місце цього виду аналізу в системі аналізу банківської діяльності та відмінності між аналізом індивідуальної та консолідованої фінансової звітності.

АНАЛІЗ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бондар Ю. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Кіровоградського інституту комерції

У статті розглянуто систему внутрішнього аудиту в органах державної влади, основні напрями його функціонування в системі державного внутрішнього контролю, а також основні етапи його організації.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК САМОСТІЙНИЙ ВИД КОНТРОЛЮ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Левицька С. О.,
доктор економічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне,

Панчук І. П.,
викладач Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статі розглянуто значення фінансової діяльності в процесі здійснення підприємницької діяльності, розкрито роль фінансового планування, взаємодію фінансового і бухгалтерського відділів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Осадча О. О.,
кандидат економічних наук, доцент, викладач кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Досліджено сутність поняття “економічна вигода” в контексті визнання доходу суб’єктів підприємницької діяльності. Обґрунтовано, що визнання доходів за принципами національних облікових стандартів не повною мірою відповідає податковому законодавству та міжнародній практиці бухгалтерського обліку.

ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дронь В. С.,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник начальника Головного управління статистики у Чернівецькій області

Подано трактування методу умовно-наслідкового розкладу соціально-економічних подій з погляду моделювання таких категорій детермінізму, як причина, умова і наслідок, необхідність і випадковість, можливість і дійсність. Акцентовано на значенні методу для детермінації подій.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЧИННОСТІ МЕТОДОМ УМОВНО-НАСЛІДКОВОГО РОЗКЛАДУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОДІЙ

Заболоцький Т. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ),

Коркуна І. І.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

У роботі розроблено методи управління ризиком портфеля фінансових активів з найменшим рівнем Value at Risk на основі асимптотичного розподілу оцінки ризику портфеля у випадку, коли дохідності елементів портфеля поводяться як стаціонарний процес, тобто є автокорельованими. Для потреб планування ризику побудовано односторонні та двосторонні інтервали довіри, а також описано метод тестування істотності різниці між гіпотетичним та практичним значеннями ризику. З метою контролю ризику портфеля описано метод побудови контрольних карт на прикладі карт Шухарда. Описані методи покращать процес управління ризиком портфеля, дозволять краще формувати резерви та вчасно реагувати на зміни ринкових умов.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПРИ ЗАЛЕЖНИХ ДАНИХ

Монастирська О. Ю.,
аспірантка кафедри економіки, організації та управління підприємствами ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Наведена методика визначення інтегрального критерію ефективності функціонування транспортної системи кар’єру, який комплексно враховує відношення між продуктивністю парку кар’єрних автосамоскидів, що характеризує економічні параметри рухомого складу, питомими витратами палива, що відображають гірничотехнічні умови кар’єру, та ймовірністю безвідмовної роботи, як характеристики технічного стану парку кар’єрних автосамоскидів.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ КАР’ЄРУ

Савич В. О.,
кандидат фізико-математичних наук, доцент,

Білан Б. С.,
старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Демонструється автоматизація проведення розрахунків з прогнозування ймовірності банкрутства підприємств з використанням сучасних засобів програмування системи Visual Basic.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Тарасова К. І.,
аспірантка кафедри статистики Одеського національного економічного університету

У статті аналізуються методи кількісної оцінки ризиків у підприємницькій діяльності, виявляються їх переваги та недоліки з метою вдосконалення цих методів і створення нового комплексного підходу до оцінки ризиків.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Хохлов В. Ю.,
кандидат технічних наук, менеджер з міжнародного маркетингу, Global Spirits

У статті досліджується динаміка стратегій хеджування портфеля за допомогою опціонів. Проведений аналіз чуттєвості ціни опціону до зміни вхідних параметрів показав, що основний вплив мають ціна базового активу та її волатильність. Порівняльні дослідження стратегій на опціонах “call” на Українській біржі показали, що дельта-вега та дельта-гамма стратегії дають дуже подібні результати та є кращими за дельта-нейтральне хеджування, але динаміка усіх стратегій суттєво відрізняється від їхніх результатів статичного хеджування.

ДИНАМІЧНЕ ХЕДЖУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЦІОНІВ