Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№22/2013

  Розвиток фінансово-кредитних відносин

 1. Балянт Г. Р., Гордій Н. Р. . - C. 4-7.
 2. Безгубенко В. Ю. . - C. 8-13.
 3. Быль А. В. . - C. 14-17.
 4. Галецька Т. І. . - C. 18-22.
 5. Галіцейська Ю. М. . - C. 23-27.
 6. Дрогоруб І. В. . - C. 28-31.
 7. Єгоричева С. Б. . - C. 32-36.
 8. Забчук Г. М. . - C. 37-41.
 9. Ігнатова О. М., Мохамад О. В. . - C. 42-49.
 10. Іонін Є. Є. . - C. 50-55.
 11. Кузьмак О. М. . - C. 56-58.
 12. Кучер Р. В. . - C. 59-62.
 13. Маринчак Л. Р. . - C. 63-67.
 14. Мартин О. М. . - C. 68-74.
 15. Мельник А. Т. . - C. 75-78.
 16. Руадн В. Я. rudan. - C. 79-84.
 17. Сороківська З. К. . - C. 85-89.
 18. Шаманська Н. В. . - C. 90-93.
 19. Шаманська О. С. . - C. 94-96.
 20. Шулик Ю. В., Дубняк Л. В. . - C. 97-100.
 21. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб'єктів господарювання

 22. Вдовенко Н. М. . - C. 102-105.
 23. Іващенко К. О. . - C. 106-109.
 24. Левицька І. О. . - C. 110-114.
 25. Осадча О. О. . - C. 115-118.
 26. Панчук І. П. . - C. 119-122.
 27. Рура І. В. . - C. 123-127.
 28. Стасюк В. В. . - C. 128-131.
 29. Бредюк В. І., Джоші О. І. . - C. 133-136.
 30. Великоіваненко Г. І., Трокоз Л. О. . - C. 137-141.
 31. Грицюк П. М., Савич В. О. . - C. 142-146.
 32. Клебан Ю. В., Роман С. В. . - C. 147-151.
 33. Кмитюк Т. Л. . - C. 152-156.
 34. Левченко В. П. . - C. 157-161.
 35. Макаренко В. О., Гончар О. М. . - C. 162-166.
 36. Новоселецький О. М., Якубець О. В. . - C. 167-172.
 37. Савич В. О., Білан Б. С. . - C. 173-176.
 38. Соколовський Д. Б. . - C. 177-183.

Балянт Г. Р.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету,

Гордій Н. Р.,
слухач магістратури Тернопільського національного економічного університету

У статті здійснено аналіз передумов появи світової економічної кризи. Проведено систематизацію анти- кризових заходів у частині реалізації грошово-кредитної політики центральних банків провідних країн світу. Подано наслідки впливу економічної кризи на економіку та виділено напрями подальшого вдосконалення функціонування фінансових систем і діяльності центральних банків.

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Безгубенко В. Ю.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено теоретично-методологічні підходи у пізнанні сутності державної власності. Здійснено систематизацію елементів сутності державної вчасності.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Быль А. В.,
ассистент кафедры банковского дела УО “Полесский государственный университет”

Рассмотрены особенности и значение механизма делегирования полномочий в системе управления кредитным риском в банке и возможные направления ее совершенствования.

СИСТЕМА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ

Галецька Т. І.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету “Острозька академія ”

Розглянуто особливості виникнення трансащійних витрат при реалізації агролізингової угоди. Запропо-новано напрями зниження трансакційних витрат лізингоотримувачів у сільському господарстві.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧІВ

Галіцейська Ю. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету

У статті розглядається стан глобальної банківської системи, а також досліджуються основні тенден¬ції, що будуть притаманні розвитку світового банківського сектору в найближчі десятиліття.

СТАН ТА ДОМІНУЮЧІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Дрогоруб І. В.,
здобувач кафедри фінансів, суб ’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено підходи вчених щодо визначення сутності поняття “фінансові ресурси банку ", роз-глянуто їх ознаки та проблеми формування ресурсів банків.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО З'ЯСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ

Єгоричева С. Б.,
завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

У статті на основі аналізу наукових джерел та сучасної банківської практики запропоновані нові класифікаційні ознаки та види банківських інновацій.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

Забчук Г. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено особливості функціонування банків з іноземним капіталом. Визначено переваги та недоліки присутності банків з іноземним капіталом у вітчизняній банківській системі.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

Ігнатова О. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет ",

Мохамад О. В.,
студентка 4 курсу фінансово-економічного факультету, спеціальності “Банківська справа ” Криворізького економіч¬ного інституту Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет ”

У статті були представлені аналітичний та практичний аспекти статистичної оцінки цінової політики банків, різних форм власності, подана статистична порівняльна оцінка за відсотками по коштам, що залучені та відсотками по коштам, що надані у користування (кредити), а також досліджена динаміка маржі та її порівняння залежно класифікації банку.

СТАТИСТИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ АТ "ОЩАДБАНК" ТА ПАТ “УНІКРЕДИТ БАНК")

Іонін Є. Є.,
доктор економічних наук, професор Донецького національного університету

У статті розглянуті теоретичні і практичні аспекти контролю якості кредитного портфеля банку на основі оцінки кредитоспроможності юридичної особи з урахуванням вимог Національного банку України. Внесено пропозиції з удосконалення оцінки реального фінансового стану позичальника при розрахунку інтеграль¬ного показника боржника - великого або середнього підприємства.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Кузьмак О. М.,
кандидат економічних наук, доцент, докторант Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено хеджування як метод управління банківськими ризиками у вітчизняній банківській системі та запропоновано итяхи його вдосконалення задля ефективного управління банківськими установами.

ХЕДЖУВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

Кучер Р. В.,
асистент кафедри грошового обігу та кредиту Буковинського державного фінансово-економічного університету

У статті досліджено основні проблеми функціонування банківської системи України, визначено та обґрунтовано необхідність розроблення ефективних методів підвищення фінансової стійкості банківських установ.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Маринчак Л. Р.,
асистент кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

У статті проведено аналіз обсягів та динаміки депозитних вкладень у вітчизняних банках у розрізі секторів економіки, строків та валют, визначено тенденції останніх змін. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються банки в процесі здійснення ними депозитної діяльності, зокрема: неузгодженість активно-па- сивних операцій банків, недостатність ресурсів, що акумулюється банківськими установами для забезпечення наявних фінансових потреб економіки. Окреслено основні шляхи щодо вдосконалення депозитної політики з метою досягнення максимального результату при мінімізації витрат.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТІВ У СИСТЕМІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Мартин О. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

У статті досліджується економічна безпека як важлива категорія для теоретичної концепції національ¬ної безпеки. В цьому дослідженні розглянуто основні сучасні підходи до визначення економічної безпеки, ви-окремлено основні її структурні складові. У статті проаналізовано загрози економічній безпеці та запропо-нована їх класифікація.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Мельник А. Т.,
асистент кафедри грошового обігу і кредиту Буковинського державного фінансово-економічного університету

У статті розглянуто роль функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні стабільності фінансової системи країни, проаналізовано основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України та окреслено напрями підвищення ефективності та результативності його роботи.

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Рудан В. Я.,
викладач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету

У статті розгпянуто теоретичні підходи до визначення сутності управління та регулювання ліквідністю банківської системи. Проаналізовано основні проблеми управління ліквідністю вітчизняної банківської системи в 2008-2012 роках та подано пропозиції щодо підвищення ефективності такого управління

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СТАГНАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сороківська З. К.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ТНЕУ

У статті розглянуто сутність банківських роздрібних розрахункових послуг їх особливості. Здійснено порівняльну характеристику різноманітних платіжних інструментів. Обґрунтовано вплив розвитку роздрібних банківських розрахункових послуг на грошовий обіг та економіку загалом.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ РОЗДРІБНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ГРОШОВИЙ ОБІГ

Шаманська О. С.,
викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

Розглянуто особливості прагматики та проблематики пенсійного забезпечення на регіональному рівні. Окреслено основні напрями удосконалення пенсійного забезпечення в умовах реформування пенсійної системи.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАГМАТИКИ ТА ПРОБЛЕМАТИКИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Шаманська О. С.,
викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

Висвітлено теоретичні засади реалізації кредитної поведінки домогосподарствами України в сучасних умовах. Розглянуто окремі проблемні аспекти споживчого кредитування, автокредитування, іпотеки та мікрокредитів для населення.

СУЧАСНІ МОТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ В УКРАЇНІ

Шулик Ю. В.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету “Острозька академія ",

Дубіняк Л. В.,
економічний факультет Національного університету “Острозька академія ”

У статті авторами проводиться характеристика сучасного стану охорони здоров'я в Україні та визна-чаються перспективи впровадження загапьнообов 'язкового соціального медичного страхування.

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Вдовенко Н. М.,
доктор економічних наук, доцент кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті наведено результати проведених системних наукових досліджень для удосконалення обліково- аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Розроблено та впроваджене V систему Державного агентства рибного господарства України спеціальні форми первинної документації для суб'єктів рибного господарства в галузі аквакультури.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ГАЛУЗІ АКВАКУЛЬТУРИ

Іващенко К. О.,
аспірант Національного університету водного господарства та природокористування

У статті представлені результати дослідження економічної суті облікового інформаційного ресурсу, розглянуті вимоги до обліково-інформаційних масивів та пріоритетні напрями удосконалення управління обліко¬вим інформаційним ресурсом суб’єктів водогосподарського комплексу.

ОБЛІКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС СУБ'ЄКТІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Левицька І. О.,
фахівець по роботі з тарифами ПАТ “ АЕС Рівнеобленерго ", здобувач кафедри обліку та аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Висвітлено організаційні та методичні питання функціонування управлінського обліку за центрами відповідальності "Витрати ” для енергопостачальних компаній. Розкрито роль управлінського обліку як важливої складової єдиної інформаційної системи діяльності суб'єктів енергоринку, стимулюючого чинника оптимізації собівартості послуг з енергопостачання.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ "ВИТРАТИ" В ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ

Осадча О. О.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування

Виокремлено особливості обліку формування та розподілу прибутку на проведення аналізу фінансових результатів суб 'єктів господарювання.

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

Панчук І. П.,
здобувач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статті розглядається сутність та види фінансових витрат, особливості їх обліку, а також запропоновано шляхи вирішення проблем, пов'язаних з обліком витрат фінансової, діяльності.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Рура І. В.,
асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка

Досліджено особливості організації обліку медичних послуг у бюджетних установах та запропоновано методику організації обліку медичних послуг.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Стасюк В. В.,
аспірант Луцького національного технічного університету

У статті доведено, що невідповідність окремих позицій законодавчої бази з питань встановлення та регулювання тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення є одним із основних чинників, які інтенсивно гальмують процес імплементації державно-приватного партнерства у водопровідно-каналі- заційне господарство країни.

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ ЯК ЧИННИК ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Бредюк В. І.,
кандидат технічних наук, доцент Націонапьного університету водного господарства та природокористування,

Джоші О. І.,
кандидат технічних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокорис-тування

Розроблено економіко-математичну модель динаміки пенсійного забезпечення в Україні з врахуванням підвищення пенсійного віку для жінок та на її основі здійснено прогноз частки пенсійного забезпечення у ВВП.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Великоіваненко Г. І.,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ",

Трокоз Л. О.,
аспірантка кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана "

У статті розглянуто концептуальні положення внутрішньобанківської кредитної політики та роль кредитної діяльності у структурі активних операцій комерційного банку. Здійснено дослідження наявних підходів щодо моделювання кредитоспроможності позичальників, надані рекомендації з приводу використання штучних нейронних мереж, а саме карт самоорганізації Кохонена, у процесі оцінювання кредитоспроможності.

МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Грицюк П. М.,
доктор економічних наук Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне,

Савич В. О.,
кандидат фізико-математичних наук Націонапьного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Розглянуті основні підходи до оцінювання розмірності системи зерновиробництва України.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРНОСТІ СИСТЕМИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Клебан Ю. В.,
викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Націонапьного університету “Острозька академія ”,

Роман С. В.,
Національний університет ‘‘Острозька академія ”

У статті розроблена модель планування збуту продукції, сільськогосподарського підприємства на базі інтелектуального аналізу даних. Розглянуто різні алгоритми до здійснення цього виду аналізу та доведено доцільність їх використання.

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Кмитюк Т. Л.,
аспірантка ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

У статті проаналізовано наявний математичний інструментарій, який використовується в оцінюванні мотивації персоналу. Подано аналіз праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, які досліджували теоретико-практичні аспекти мотивації.

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ТА ПРОБЛЕМ

Левченко В. П.,
кандидат технічних наук, заслужений економіст України, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

У статті математично формалізовано оптимальну стратегічну поведінку страхових компаній. Розрахо-вано оптимальний обсяг реалізації страхових продуктів, тарифну ставку в контексті максимізації прибутку страховика.

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Макаренко В. О.,
доцент кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет ”,

Гончар О. М.,
магістрант кафедри фінансів Криворізького економічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет ”

У статті розглянуті наявні визначення поняття “паттерн”, сфери їх застосування, сформоване вчасне визначення цього поняття, що стосується прогнозування, а також обгрунтовано можливість прогнозування макроекономічних процесів на основі використання гармонійних паттернів. Запропоновано алгоритм знахо-дження прогнозу тенденції розвитку досліджуваного економічного показника. Здійснено перевірку цієї методики на показниках приросту ВВП України.

ГАРМОНІЙНІ ПАТТЕРНИ ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Новоселецький О. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету “Острозька академія ",

Якубець О. В.,
Національний університет “Острозька академія "

У статті сформульовані основні положення здійснення оцінки кредитоспроможності фізичної особи-позичальника банківської установи на основі застосування нечітко-множинного підходу, що дає можливість враховувати якісні та кількісні характеристики діяльності економічного суб 'єкта при прийнятті рішення щодо задоволення його потреб.

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПОЗИЧААЬНИКА КАПІТАЛУ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ

Савич В. О.,
кандидат фізико-математичних наук,

Білан Б. С.,
старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Демонструється автоматизація проведення розрахунків з прогнозування ймовірності банкрутства підприємств з використанням сучасних засобів програмування системи Visual Basic.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Соколовський Д. Б.,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України

Статтю присвячено проблемі ефективності розподілу інвесторів за економіками. Розглянуто ситуацію, коли всупереч принципу раціональності в більш сприятливому економічному кліматі опиняються менш ефективні інвестори. Розроблено модель поведінки інвесторів у економічних системах, аналіз якої, свідчить, що причини подібного розподілу інвесторів мають принциповий поведінковий ґрунт. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку про неповну саморегульованість ринку інвестицій.

ЧИННИКИ НЕЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТОРІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ