Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№21/2013

Березюк Т. П.,
викладач Рівненського державного гуманітарного університету

У статті розглянуто оцінку механізму державного регулювання розвитку туристичної індустрії України. Визначено основні функцій та інструменти державного регулювання в галузі туризму Подано характеристику структури туристичної галузі в Україні та визначено основні проблеми й пріоритетні напрями її розвитку.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Болдак А. К.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации промышленного производства Полесского государственного университета

Статья посвящена малому предпринимательству в Республике Беларусь. Дана оценка современного состояния малого предпринимательства, отмечен его рост в стране. Определены возможности государственной поддержки малого бизнеса. Раскрыта роль инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Предложены перспективные направлення развития малого предпринимательства на республиканском, областном и местных уровнях.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дерев’янко І. В.,
аспірант, провідний економіст Інституту демографії та соціальних досліджень ім, М. В. Птухи НАН України

У статті досліджено сутність сфери послуг, визначено її структуру, та чинники, що формують попит дамогосподарств на послуги. Розглянуто підходи до визначення послуги у різних джерелах.

СФЕРА ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ

Жемба А. Й.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування

У статті розкрито інноваційний характер системних глобальних трансформацій та їх вплив на еконо-мічне зростання. Визначено передумови інноваційного розвитку України, з’ясовано принципи та обґрунтовано основні механізми формування державної інноваційної політики з урахуванням впливу чинників глобалізації.

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Запухляк В. 3.,
здобувач кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету

У статті проаналізовано теоретичні підходи до наукового тлумачення поняття “економічний розвиток" Аргументовано його відмінні риси від інших, схожих за змістом, термінів. Особлива увага приділена інвестиційній складовій економічного розвитку країн, запропоновано авторське визначення інвестиційного розвитку. Визначено проблеми розуміння економічного розвитку країн в умовах глобальної та цивілізаційної криз.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН (ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ) В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КРИЗИ

Заяць В. С.,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

У статті визначено прояви системної кризи за різними сферами суспільного життя, включаючи бюджетну, сферу матеріального виробництва, фінансово-кредитну, соціальну, зовнішньоекономічну. Виявлено їх відмінність від аналогічних проявів у європейських країнах. Доведено необхідність врахування в сучасній державній соціально-економічній політиці.

ПРОЯВИ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Касич А. О.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

У статті систематизовано основні підходи до визначення продуктивності функціонування господарства, досліджено вплив основних чинників економічної динаміки окремих країн, визначено значущість впливу багатофакторної продуктивності як основного індикатора технологічного розвитку на економічну динаміку України та інших країн світу.

БАГАТОФАКТОРНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Клець М. В.,
кандидат економічних наук Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне,

Клець Д. В.,
дослідник суспільних проблем, Рівненська обл.

Показано, що проблеми євроінтеграції “постсоціалістичних" країн зумовлені ігноруванням світоглядних особливостей їхнього населення. Вказаний напрям наукового та прикладного вирішення цієї проблеми силами науковців та викладачів вищої школи. Описана спільність цієї проблеми для Польщі та України і якісні переваги кооперації ВНЗ цих країн у цьому напрямі.

СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ іМІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

КорманІ.І.,
аспірант ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Розроблено прогнозну багатофакторну модель індексу цін із використанням методів регресії в поєднанні з методами факторного аналізу.

ПРОГНОЗ ЦІН НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ

Крихівська Н. О.,
аспірант Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

У статті визначено сутність поняття “економічний потенціал", опираючись на загальнонауковий та філософський зміст. Із погляду загальнонаукових концепцій, виявлено сукупність об’єднуючих чинників трактування цієї категорії, серед яких можливість, здатність та ресурси. А на основі сучасних філософських концепцій розкрито поняття “потенціал", зупиняючись на взаємообумовлених філософських категоріях “можливість ” та “дійсність ”,

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА"

Левицька С. О.,
доктор економічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне,

Солодкий В. О.,
кандидат економічних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

У статті вивчено питання забезпечення стійкості розвитку економічних систем. Наведено показники, що характеризують економічні та екологічні умови, в яких знаходяться різні суб’єкти глобальної спільноти в контексті побудови збалансованого господарського механізму. Сформульовано напрямки подальшої реалізації завдань сталого поступу.

ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДХОДІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Литвиненко Я. В.,
кандидат економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри банківської справи Національної академії статистики, обліку та аудит

У статті розглянуті питання сутності, видів банківських послуг та особливості їх надання в Україні. Аналізуються недоліки в вітчизняній банківській системі. На підставі проведеного дослідження визначаються основні напрямки розширення кількості та якості надання банківських послуг в Україні. Розглянуті маркетингові напрямки розробки стратегії надання банківських послуг та їх особливості.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УРАТНІ

Ліпич Л. Г.,
доктор економічних наук, професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,

Свистун В. М.,
аспірант кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розглянуті підходи науковців щодо сутності ресурсозбереження, поданий критичний аналіз наявних трактувань та запропоновано власне визначення досліджуваної категорії.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ"

Лойко В. В.,
кандидат економічних наук, докторант Київського національного університету технологій та дизайну

У статті розглянуто сучасні тенденції та проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України, проаналізована ефективність реалізації державної політики у сфері інвестицій та інновацій у контексті забезпечення економічної безпеки регіонів

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Лусте О. О.,
аспірант кафедри економічної теорії та менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті досліджено місце господарського менталітету в інституціональних концепціях соціально-економічного розвитку, визначено його роль у процесі реформування інституційної структури національної економіки.

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мальчик М. В.,
доктор економічних наук, професор та завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування,

Толчанова 3. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування

У статті розкрито сутність логістичної діяльності промислового підприємства та визначено її вплив на маркетингову політику підприємства. Досліджено місце матеріально-технічного постачання в системі маркетингової діяльності підприємства. Запропоновано заходи щодо удосконалення логістичної діяльності підприємства.

ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЙОГО МАРКЕТИНГОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Мискевич Е. В.,
ассистент кафедры менеджмента и маркетинга УО "Полесский государственный университет"

В статье рассматривается рекламная кампания, разработанная для повьішения конкурентоспособности продукции. Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть использованы предста- вителями бизнеса и органами регионального управления для совершенствования маркетинговой деятельности на уровне предприятий и региона, а также повышения конкурентоспособности продукции.

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ПОВЬІШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОАО "ИВАЦЕВИЧДРЕВ"

Петрішина Т. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ "Криворізький національний університет" Криворізького економічного інституту

У статті розглянуто особливості глобальної стратегії як основи досягнення конкурентних переваг у сучасних умовах розвитку економіки. Визначено основні джерела забезпечення конкурентних переваг залежно від стратегічних цілей, а також міжнародні конкурентні стратегії та їх альтернативи, освоєння яких дасть змогу вітчизняним підприємствам успішно конкурувати на ринку в умовах глобалізаційних процесів.

ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рудь Н. Т.,
доктор економічних наук, професор Луцького національного технічного університету

У статті розкрито сутність відкритих інновацій, принципові відмінності від закритих інновацій. Показана ефективність їх застосування для інноваційного розвитку підприємства. Систематизовано основні завдання та умови існування відкритих інновацій.

ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ - НОВА ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Савченко О. Р.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

У статті розкрито зміст інформаційного забезпечення системи менеджменту організації, розроблено його факторну модель, яка відображає структуру чинників системи менеджменту організації, що визначають якість її функціонування.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Супрун А. А.,
кандидат економічних наук, доцент Криворізького економічного інституту ДВНЗ "КНУ",

Божкова А. С.,
Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНУ"

У статті подано результати проведеного автором дослідження щодо впливу останньої фінансово-економічної кризи на український страховий ринок. Проаналізовано тенденції функціонування страхового ринку України з 2008 до 2011 року. Охарактеризовано динаміку основних показників ринку страхових послуг з урахуванням впливу світової фінансової кризи, визначено проблеми його розвитку. Увага акцентується на проблемах слабкості економічного середовища, в якому функціонували страхові компанії в посткризовому періоді та недосконалості фінансових механізмів діяльності страховиків.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Транченко Л. В.,
доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Уманської філії ПВНЗ "Європейський університет",

Транченко О. М.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва

У статті доведено, що проблеми раціоналізації землекористування особливо актуалізувалися в останній час, кали аграрна сфера зазнала масштабних інституціональних трансформацій. Виникла необхідність формування системи інституціонального забезпечення землекористування, що дасть можливість у постмораторний період створити умови для справедливого перерозподілу земельної власності й уникнути соціальних антагонізмів на селі.

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ГОЛОВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Федорук О. В.,
кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки Національного транспортного університету

Досліджено сутність та зміст продовольчої безпеки держави як важливої складової соціально-економічного розвитку, сформовано науково-методичні засади забезпечення національної продовольчої безпеки, проаналізовано загрози продовольчій безпеці держави, досліджено механізм забезпечення продовольчої безпеки, обґрунтовано теоретичні підходи щодо формування продовольчої безпеки на макроекономічному рівні, визначено роль і місце продовольчого забезпечення в контексті економічної безпеки держави.

НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Paweł Dziekański,
Dept. of Economiсs, School of Business and Entrepreneurship, OstrowiecSwietokrzyski, Poland

MODERN BRAND-ASSET BUILT BY MARKETING

Борейко В. І.,
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування

У статті досліджено наукові підходи до оцінки ролі праці в забезпеченні успішного соціально-економічного розвитку країн, проаналізовано динаміку зростання доходів і витрат українців та їх структуру в XX столітті, запропоновано заходи для забезпечення зростання доходів та їх справедливого розподілу між різними верствами населення України.

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ

Борисюк О. В.,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та оподаткування Східноєвропейського національ¬ного університету імені Лесі Українки

У статті проаналізовано напрямки управління державного боргу в національній економіці в умовах нестабільності міжнародних фінансових ринків і підвищення вартості державних запозичень. Обґрунтовано органи, які беруть безпосередню участь в управлінні державного боргу. Досліджено реальний стан державного і гарантованого державою боргу, в тому числі в розрізі валют погашення, окреслено причини його виникнення. Визначено основні заходи, які доцільно здійснити з метою оптимізації державного боргу України.

НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вишневська Н. В.,
старший викладач кафедри фінансів та оподаткування Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського університету імені Лесі Українки,

Кучерук М. В.,
студентка 4-го курсу Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського університету імені Лесі Українки

Розглянуто проблеми обслуговування та управління зовнішнім державним боргам. Здійснено оцінку боргового тягаря в Україні протягам 2010-2012 рр. Виявлено соціально-економічні наслідки державного боргу та надано рекомендації щодо підвищення ефективності боргової політики.

ПРОБЛЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Глухова В. І.,
кандидат економічних наук, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Досліджені питання формування доходів місцевих бюджетів у регіонах з високою податкоспроможністю, виявлено проблемні моменти. Внесені пропозиції щодо покращення формування доходної бази місцевих бюджетів.

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ПОДАТКОСПРОМОЖНИХ РЕГІОНАХ

Гнєдова О. О.,
асистент кафедри фінансів ДВНЗ "Криворізький національний університет Криворізький економічний інститут",

Бикова Ю. А.,
студентка 4 курсу ДВНЗ "Криворізький національний університет Криворізький економічний інститут"

У статті розглянуто сутність функцій податків. Подано результати аналізу виконання податковою системою покладених на неї функцій. Визначено основну функцію податків в Україні та запропоновані зміни в їх класифікації.

ДИСКУСІЙНІСТЬ ФУНКЦІЙ ПОДАТКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Дем’янчук О. І.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету “Острозька академія "

У статті розкрито питання децентралізації фінансових ресурсів місцевими бюджетами України. Окреслюється чимало проблем цього процесу, зокрема акцентується увага на неузгодженості розрахункових показників Мінфіну та органів місцевого самоврядування, суттєвій дотаційності місцевих бюджетів, переважанні темпів зростання трансфертів над темпами зростання доходів у місцевих бюджетах, незначній частці місцевих податків і зборів у їх доходах, залежності органів місцевого самоврядування у прийнятті рішень та управлінні фінансовими ресурсами від центральних органів. У статті подано окремі рекомендації щодо усунення проблем децентралізації фінансових ресурсів місцевими бюджетами України.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАЇНИ

Дем’янчук О, І.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія ",

Заблоцька О. С.,
студентка четвертого курсу Національного університету“Острозька академія "

У статті проаналізовано фінансові ризики, які виникають у контексті реалізації соціальних гарантій через механізм фінансового забезпечення. На підставі аналізу обґрунтовано шляхи вдосконалення фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ

Десятнюк О. М.,
доктор економічних наук, професор кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

Сформовано теоретико-методологічні засади управління податковим боргам. Визначено соціально-економічний зміст податкового боргу та його основні ознаки, систематизовано обов’язкові елементи системи управління податковим боргом для реалізації ефективного податкового ризик-менеджменту в Україні.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ

Дмитрів В. І.,
викладач кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету,

Фриюк Т. Ю.,
студентка Тернопільського національного економічного університету

Досліджено ефективність функціонування податку на додану вартість, визначено його роль у формуванні дохідної частини Державного бюджету України. Висвітлено недоліки і переваги ПДВ та запропоновано шляхи удосконалення цього податку з врахуванням зарубіжного досвіду.

ФІСКАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇНИ

Зглюй Т. В.,
ассистент кафедры экономики и организации промышленного производства УО "Полесский государственный университет ”

Аналіз показників податкової ефективності і визначення взаємозв’язків між її основними критеріями дозволяє приймати обґрунтовані рішення в частині розробки заходів зі зниження податкового навантаження і підвищення результативності роботи конкретного підприємства.

НАЛОГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Карлін М. І.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедра фінансів та оподаткування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті аналізуються теоретичні та практичні засади запровадження податку на нерухомість, деякі особливості його застосування в історичній ретроспективі, сучасні тенденції у використанні цього податку в країнах ОЕСР (насамперед у Франції) та проблеми його введення в Україні.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ У КРАЇНАХ ОЕСР ТА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Ковалевич Д. А.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ,

Рошило В. І.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

У статті розкрито сутність бюджетного планування, проведено аналітичні дослідження виконання місцевих бюджетів Чернівецької області. Визначено завдання і напрями бюджетного планування.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Кондратенко М. Б.,
асистент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

У статті проаналізовано та систематизовано підходи до розкриття змісту дефініції "податкове навантаження". Виділено уніфікований підхід до визначення цього поняття, враховуючи його практичну доцільність.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ "ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ"

Маліновська К. О.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ПВНЗ “Європейський університет ", Житомирська філія

Визначена роль малих підприємств в економіці держави та фіскальна роль податкових надходжень від сплачених ними сум єдиного податку. Проаналізовані позитивні та негативні сторони реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Панура Ю. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри податків та оподаткування Національного університету державної податкової служби України

У статті узагальнено наукові підходи до визначення сутності податків; зроблено пропозиції доповнити класифікацію податків, що існує, за ознакою економічного змісту об’єкта оподаткування.

УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Посаднєва О. М.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету,

Костіна Н. М,,
асистент кафедри податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету

Висвітлено тенденції у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів Херсонської області. Представлено оцінку фінансової незалежності регіону. Проаналізовано основні показники, що впливають на значення інтегрального коефіцієнта фінансової стійкості місцевих бюджетів. Визначені найголовніші проблеми, вирішення яких має забезпечити ефективність процесів децентралізації влади в Україні.

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ІНФОРМАТИВНА СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Сідельникова Л. П.,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету,

Якуша Я. В.,
аспірант кафедри податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету

Проаналізовано фіскальний потенціал екологічних платежів. Розглянуто ефективність використання державою бюджетних ресурсів, мобілізованих у вигляді платежів екологічного спрямування. Визначено ступінь прояву стимулюючих властивостей екологічного оподаткування в Україні. Запропоновано вектори розбудови екологічного оподаткування.

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Спасів Н. Я.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету,

Турський І. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Тернопільського національного економічного університету

У статті проведено аналіз доходів Державного бюджету, висвітлено основні напрямки покращення формування дохідної частини Державного бюджету в сучасних умовах.

ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ - 2012: АСИМЕТРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ НАРОЩУВАННЯ

Черновська М. М.,
викладач кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці

У статті досліджено різні погляди вчених до трактування поняття ‘‘місцеві бюджети ", а також двозначність терміна “бюджети місцевого самоврядування ", що, своєю чергою, позначається на визначенні ролі місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування у фінансовій системі держави. На основі чинного законодавства проведено комплексний аналіз правового визначення термінів “місцеві бюджети ” та “бюджети місцевого самоврядування". Виходячи з проведеного дослідження, запропоновано шляхи усунення різного тлумачення визначених термінів.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Антонюк П. П.,
магістр, старший викпадач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

У статті розглянуто існуючі механізми підтримки та розвитку підприємств, які згруповано за ресурсним, результативним та стратегічним підходами. Доведено тісний зв ’язок зазначених механізмів з механізмом підтримки рівня соціапьноі безпеки підприємств. Обґрунтовано складові механізму підтримки соціальної безпеки, визначено його мету і завдання та аргументовано необхідність його функціонування за сучасних умов.

МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ

Гнилякевич І. 3.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та маркетингу,

Старостіна Г. П.,
магістрантка кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського націонапьного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена дослідженню особливостей вітчизняного регуляторного процесу діяльності державних підприємств сфери послуг. Зокрема, розглянуто питання ефективності державного механізму регулювання діяльності підприємств сфери послуг; питання ефективності ціноутворення в природно монопольних галузях; питання ефективності державного менеджменту підприємств сфери послуг.

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Грабар Р. Н.,
старший преподаватель кафедры экономики и организации промышленного производства УО “Полесский государственный университет ”

У статті розглянуті напрями підвищення конкурентоспроможності білоруської економіки на основі розвитку співробітництва зі світовими ТНК на території Республіки Білорусь і заходів щодо створення і розвитку ТНК, основою яких будуть великі білоруські підприємства.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЬІЕ КОМПАНИИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЬІЕ ИНВЕСТОРЬІ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ

Грицюк Н. О.,
аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті проаналізовані системи оподаткування, що діють в Україні, виділено чинники, які впливають на вибір системи, охарактеризовані позитивні та негативні сторони кожної з них.

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДПРИЄМСТВО

Квасницька Р. С.,
кандидат економічних наук, доцент, докторант Університету банківської справи НБУ. м. Київ

У статті з’ясоване місце нефінансових корпорацій серед інститутів, що функціонують на вітчизняному фінансовому ринку, та теоретично обґрунтовано їх роль у соціально-економічному розвитку держави.

МІСЦЕ ТА РОЛЬ НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ - ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Кривицька О. Р.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія”

У статті визначено призначення ресурсів страховика. Здійснено класифікацію видів ресурсів. Обґрунтовано відмінність між ресурсами та страховими ресурсами, показано їх взаємозв’язок.

РЕСУРСИ СТРАХОВИКА ТА СТРАХОВІ РЕСУРСИ: ТЕОРЕТИЧНА ПОЛЕМІКА ЧИ ПРАКТИЧНА НЕСУМІСНІСТЬ

Лень В. С.,
кандидат економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Чернігівського державного технологічного університету

У статті обґрунтована необхідність відображення на рахунку капітальних інвестицій придбання необоротних матеріальних та нематеріальних необоротних активів в обмін на корпоративні права, а також подані алгоритми бухгалтерських проведень за такими операціями.

ЩОДО КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

Малашенко Ю. А.,
здобувач Національного транспортного університету

У статті розглянуто історичні аспекти становлення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та особливості його розвитку у вітчизняній та світовій практиці.

СТАНОВЛЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Мамонтова Н. А.,
доктор економічних наук, доцент Національного університету “Острозька академія"

Проаналізовано переваги та недоліки використання внутрішніх джерел фінансування діяльності компаній і їх вплив на рівень капіталізації. Обгрунтовано шляхи переходу української економіки на інноваційну модель розвитку та визначено основні стратегічні орієнтири при виборі джерел фінансування діяльності нафтогазових компаній.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ З УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Поддєрьогін А. М.,
кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів підприємств ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",

Лесько М, В.,
здобувач кафедри фінансів підприємств ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Механізм функціонування ПДВ на підприємствах, які є платниками податку. Вплив сплати ПДВ у процесі господарської діяльності, а також у бюджет на імобілізацію грошових коштів суб’єктів підприємництва. Формування вхідного ПДВ та умови його трансформації в податковий кредит. Джерела погашення податкового кредиту. Дебіторська заборгованість. Від’ємне значення податкового кредиту та його врахування у взаєминах з державним бюджетом. Податкові зобов’язання та їх виникнення. Удосконалення планування ПДВ на підприємствах шляхом бюджетування та його вплив на надходження ПДВ від реалізації продукції.

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Проскуріна Н. М.,
доктор економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Запорізького національного університету,

Штепа К. Ю.
здобувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного університету

Досліджено сутність аутсорсингу з позиції економічної ефективності. Розглянуто основні форми використання аутсорсингових послуг підприємствами України. Визначено підходи до класифікації ризиків аутсорсингу. Узагальнено основні недоліки та загрози аутсорсингу, визначено шляхи мінімізації ризиків аутсорсингової діяльності.

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Романенко О. В.,
аспірантка ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

У статті систематизовано основні показники аналізу вартості підприємства відповідно до різноманітних критеріїв та з урахуванням розвитку зарубіжної практики.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рудик О. Р.,
кандидат економічних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена класифікації методів діагностики в процесі антикризового управління господарюючими суб’єктами. Розглянуто види та основні етапи діагностики й моніторингу фінансового стану суб’єкта господарювання.

АНТИКРИЗОВА ДІАГНОСТИКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Стасик О. О.,
аспірант Тернопільського національного економічного університету

Аналізується процес знаття і поглинання корпоративних структур з наведенням принципів їх ефективності. Діагностуються чинники успішної процедури злиття чи поглинання та розглядаються методи оцінки синергічного ефекту та його параметри.

ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Супрун А. А.,
кандидат економічних наук, доцент Криворізького економічного інституту,

Судаченко Ю. Ю.,
студентка 5 курсу Криворізького економічного інституту

У статті розглядається ситуація, яка склалася в гірничозбагачувальній галузі в докризовому, кризовому і посткризовому періодах. Шляхом аналізу доведено, що підприємства галузі мають достатньо високий рівень фінансової стійкості. Пропонується використання стрес-аналізу для оцінки здатності підприємств галузі протистояти майбутнім кризовим явищам в економіці.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ М. КРИВОГО РОГУ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ І ПЕСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ)

Черкасова С. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії

Розглянуті особливості інвестування коштів інститутами спільного інвестування, визначені пріоритетні об’єкти інвестування, виокремлені чинники зростання pолi цих установ у системі інституційного інвестування.

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Шимко О. В.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

Розглянуто соціальні, організаційні, економічні аспекти інтеграції торговельних підприємств в Україні та за кордоном. Проаналізовано особливості різноманітних форм інтегрованих структур та перспективи їх розвитку.

ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТОРГІВЛІ

Шкварець Г. В.,
викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто порядок визначення страхового портфеля. Представлено аналіз беззбитковості, який набув широкого розвитку завдяки своїй простоті та вичерпності інформації.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Шульський М. Г.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. 3. Гжицького

У статті проведено дослідження участі духовенства Галичини у розвитку кооперативного руху наприкінці XIX і початку XX століть, у результаті чого встановлено, що священики відіграли значну роль у налагодженні кооперативної діяльності на селі. Набутий досвід минулих поколінь у розвитку кооперації може бути використаний у сучасних умовах формування кооперативних структуру системах ведення агропромислового виробництва.

РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА У РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В ГАЛИЧИНІ

Шумак Ж. Г.,
ассистент кафедры экономики и организации промышленного производства УО "Полесский государственный университет"

У статті розглянута проблема ресурсозбереження на підприємствах м’ясопереробної промисловості. Визначено чинники, які стримують процеси ресурсозбереження на підприємствах галузі. Представлений механізм ресурсозбереження, дозволяє виявляти кількість споживаних ресурсів на різних етапах виробництва; визначати потребу в матеріальних ресурсах в планованому періоді з урахуванням планованих обсягів і структури продукції, що випускається; максимізувати прибуток у короткостроковому періоді; забезпечити конкурентні переваги за витратами в довгостроковому періоді.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСОПЕРЕРАБАТЬІВАЮЩЕЙ ПРОМЬІШЛЕННОСТИ